مقاله ساختمان های بلند و ساختمان سازی


Widget not in any sidebars

فصل دوّم
پیشینه پژوهش:
سا ختمانهای بلند و تاثیر آن بر محیط زیست
2-1مقدمه
ساختمان سازی در هر استانی باید از اصول نظام مهندسی همان استان پیروی کند یعنی استاندارد مربوط به ساخت و ساز ساختمانها و برجها در هر استان همان نظام مهندسی آن استان می باشد.
مبحث ششم نظام مهندسی استان آذر بایجان شرقی به اجمال در ارتباط با اینکه ساختمانها و آپارتمانها چگونه ساخته شوند به وضوح قوانین و دامنه کاربرد آنها را بیان نموده است. این فرآیند در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و همچنین کشور های اروپایی و آمریکایی از لحاظ ساختن برجها و ساختمانهای بلند تحقیقاتی مناسب بعمل آمده است. آنچه امروز باید به آن توجه کرد تاثیر این سا ختمانها در زندگی روزمره انسانها می باشد. این ساختمانها چه تاثیری در محیط زیست و اقلیم منطقه خواهند داشت؟ موضوعی است که در هیچ یک از نظام مهندسیهای کشور مان بازگو و بررسی نشده است. خلعی که در این میان بوجود آمده است این است که آیا گسترش ساختمانهای بلند مشکل مسکن را کاهش می دهد ودر زیست گاه آنها تاثیر گذار می باشد؟ این فرآیند چگونه بررسی می شود؟
تحقیقاتی که در زمینه ساختمانهای بلند در کشورهای اروپایی وآمریکایی صورت گرفته است بصورت زیر می باشد.
شکل 2-1:تصویر ساختمانهای بلند در یکی از شهر های بزرگ دنیا ]3[
هر نوع استقراری از یک بنا یا مجموعه کالبدی دارای تأثیر ویژه ای بر روی اقلیم یا آب و هوای محیط
می باشد و خود نیز بسته به نحوه استقرار به گونه های مختلف از آب و هوا ی محیط بهره مند می گردد.
ساختمانهای بلند در این مورد تأثیر پذیری و تأثیر گذاری، نقش موثری ایفاد می نمایند. از میان عوامل اقلیمی نقش ساختمان های بلند در رابطه با تابش آفتاب و جریان باد در مجتمع های کالبدی دارای اهمّیت زیادی هستند.
2-2 تابش آفتاب 
آشکارترین جنبه تأثیرات اقلیمی یک ساختمان بلند ابتداممانعت از تابش آفتاب می باشد. به همین جهت اثرات تابش آفتاب در مجموعه های بلند مرتبه را به اختصار مورد بررسی قرار داده می شود.
مجموعه های بلند مرتبه و متراکم برای بهره مندی از تابش و نور آفتاب در مضیقه بیشتری قرار می گیرند، زیرا سایه ساختمانهای مجاور را بر خود دارند. فضاهای شهری نیز بدین جهت مکان هایی نامطلوب و سرد و تاریک می شوند. طبقات پایین ساختمانهای بلند و همچنین کوتاه مرتبه و فضاهای شهری محصور در میان بلند مرتبه ها در این حالت، بیش از همه در سایه قرار می گیرند نحوه استقرار پراکنده ی بلند مرتبه ها به لحاظ استفاده از تابش و نور خورشید دارای مزیت بیشتری نسبت به الگوی متراکم بلند مرتبه ها
می باشد.] 3[
شکل 2-2:تاثیر ساختمانهای بلند بر تابش نور خورشید]3[
2-2 -1 بهینه سازی ارتفاع ساختمانها با توجه به عوامل اقلیمی تابش
آشکارترین جنبه تاثیرات اقلیمی یک ساختمان بلند در رابطه با تابش آفتاب خود را نمایان می سازد. یک ساختمان بلند به تنهایی قابلیت بهره گیریی از تابش آفتاب را برای طبقات مختلف خود به بهترین وجه (بسته به نحوه قرار گیریی نسبت به زاویه تابش خورشید) فرا هم می آورد.
این قابلیت به ویژه هنگامی که ساختمان در یک فضای باز و گسترده و یا در یک مجموعه کالبدی کوتاهتر از خودش قرار می گیرد حائز اهمّیت می گردد زیر به علت بلندتر بودن بنا از بنا های مجاور طبقات آن (خصوصا” طبقات بالایی )بدون آنکه سایه ساختمانهایی مجاور را بر روی خود داشته باشد در نهایت درجه بهره مندی از نور و تابش آفتاب قرار می گیرد. ]3[
شکل 2-3: بررسی وضعیت خورشید و وضعیت ساختمانها]3[
امّا این قابلیت سودمند برای ساختمانهای بلند صرفا” برای خود ساختمان به تنهایی مطرح بوده و متاسفانه همراه با اثر نا مطلوب، سایه برای بافت مجاور خود می باشد. هر چقدر یک ساختمان بلند تر باشد سایه آن طولانی تر ومزاحمت آن برای بافت هم جوار خود بیشتر خواهد بود.
هنگامیکه ساختمانهای بلندی در همجواری هم قرار گیرندمشکل دو چندان می گردد. زیرا در این حالت خاصیت مفید ساختمانهای بلند در بهرمندی خود از تابش آفتاب نیز از بین می رود. ]3[
اهمّیت استفاده از نور خورشید در فصل زمستان و مخصوصا” در منا طق با آب و هوای سرد دو چندان