مقاله ساختمان های بلند و آلاینده ها

شکل 3-62: کانتور بررسی تغییرات سرعت
Widget not in any sidebars

شکل 3-63مناطقی که افزایش سرعت و همچنین جاهایکه باد کاهش سرعت داشته است، مشاهده می شود. تک تک مناطق بر مناطق دیگر اثر گذاشته اند و بوضوح دیده می شود که باد با چه سرعتی و به چه جهتی کشیده شده است.
این ساختمانها باعث تغییر جهت وزش باد می شوند، همانطور که در فصل اول گفته شد، ساختمان های بلند می توانند باعث بوجود آمدن بادهایی باسرعت ناخوا سته شوند که در اینجا به وضوح می توان دید. بنا براین می توان گفت که ” میزان دفع آلایندگی موجود در یک منطقه بسته به سرعت بادهای غالب و نحوه قرارگرفتن ساختمانهای بلند آن منطقه دارد.”
شکل 3-63: کانتور بررسی تغییرات فشار
فشار لحظه ای که باد بصورت یک آن برمنطقه ایل گلی و حومه آن ایجاد می کند در شکل3-63 نمایش داده شده است.
شکل 3-64: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
انرژی جنبشی که در منطقه ایل گلی وحومه آن تغییر کرده است، در شکل 3-64 نشان داده شده است.مشاهده می شود که جانمایی و چیدمان ساختمانها بگونه ای می باشد که انرژی جنبشی باد کاسته شده است و با توجه به ناحیه انتخابی، باد در این ناحیه می خواهد وارد شهر تبریز شود و این ساختمانها فرآیند جاروکردن باد را مختل کرده ومانع از دفع آلایندگی های هوا توسط باد می شوند.
شکل 3-65: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
در شکل 3-65 میزان شدت آشفتگی سرعت باد نشان داده شده است. با توجه به شرایط مرزی که در این مسئله مطرح می باشد در ابتدای ناحیه شدت آشفتگی بالا می باشد ولی ساختمانها این فرآیند را با چیدمانشان کاسته اند.
3-13نتیجه گیری از تاثیر گذاری مناطق بر یکدیگر
همانطور که از شکلهای 3-61،3-63،3-64و3-65 مشاهده می شود، جانمایی ساختمانهای بلند می توانند در میزان کاهش سرعت باد و یا افزایش سرعت آن تاثیر گذار باشند و این فرآیند در میزان انتقال، یا انتشار یا حتی انباشتگی آلاینده ها تاثیر گذار باشد، در حالی که تک تک این مناطق جداگانه بررسی شدند و دیده شد که هر کدام مزایا مثبت و یا منفی داشتند. امّا آنچه که مهم می باشد، این است که ساختمان ها در کدام شرایط جغرافیایی وتوپو گرافی منطقه قرار گرفته اند و این جانمایی چقدر می تواند در شرایط اقلیمی آن منطقه موثر باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها :
پیداکردن الگوهای مناسب برای چیدمان ساختمانها و برجها
4-1 مقدمه
در فصل سوّم چیدمانها وجانمایی ساختمانهادرچند نقطه ازمنطقه ایل گلی شهر تبریز، مورد ارزیابی قرار گرفت و اکنون نتایج بدست آمده از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و فرآیند مطلوب و راهکار مناسبی بدست می آید.
برای این منظورپهنای ساختمانها w فرض میشود و فاصله آنها از یکدیگررا با w که همان مبنای پهنای ساختمانها می باشدسنجیده می شود. یعنی فرض می شودکه یک ساختمانی درجایی ساخته شده است و
طو ل و ارتفاع آن مشخص و پهنای آن w می باشد.
4-2 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 1w از یکدیگر
در این حالت تعدادی ساختمان درکنارهم قرار داده می شود و فاصله آنهابه اندازه ی پهنای آنها از یکدیگر می باشد. در این حالت فرآیند برخورد وگذر باد در بین آنها بررسی می شود.
L
H
w
w