مقاله سابقه تاریخی و اجرای برنامه

35w
شکل 3-2:تونل باد برای حالت دو بعدی]10[


Widget not in any sidebars

20w
35w
20w
شکل 3-3:تونل باد برای حالت سه بعدی ]10[
شکل 3-4:هتل پارس واقع در ایل گلی تبریز
اولین موردی که بررسی می شود، ساختمان هتل پارس می باشد. در این بررسی گذر جریان، تغییرات سرعت باد و سایر مواردشبیه سازی می شود.
شکل 3-5:هتل پارس از نمای با لا
در حالت دو بعدی ساختمان هتل پارس را به سه قسمت تقسیم کرده، اوّل قسمت فونداسیون، دوّم بدنه و درنهایت قسمت بالا ی ساختمان هتل .
در این سه وضعیت گذر جریان بادا بررسی می شودو قبل از این که شکلهای حاصل از شبیه سازی عددی ارائه شود نحوه کار با نرم افزار فلوئنت و اجرای آن توضیحاتی داده می شود.
3-4 نحوه ی اجرای شبیه سازی با نرم افزار fluent
نرم افزار فلوئنت در چهار حالت قابل اجرا است. 2dبرای اجرای برنامه در حالت دو بعدی، حالت 2ddpبا دقت مضاعف، حالت3dبرای اجرای برنامه در حالت سه بعدی و حالت 3ddpبرای اجرای برنامه در حالت سه بعدی بادقت مضاعف می باشد.] 11[
شکل 3-6: نحوه انتخاب حالتهای دو بعدی و سه بعدی در نرم افزار فلوئنت .]11[
در این تحقیق هر کجا که فرآیند مربوط به حالت دو بعدی بوده است از حالتp 2dd استفاده شده است و هر کجا فرآیند مربوط به حالت سه بعدی بوده است از حالت 3ddp انتخاب شده است.
برای ادامه کار مطابق شکل( 3-7 )مسیر زیر طی می شود.
شکل 3-8: مراحل آماده سازی نرم افزار فلوئنت جهت شبیه سازی مراحل اوّل پس از انجام کار های مقدماتی .]11[
3-4 -1 انتخاب شیوه محاسباتی و فرمولبندی حل
مطابق شکل 3-9 در منو solver قسمتهای زیر وجود دارد. که عبارتند از: بخشsolver که تشکیل شده از دو قسمت Pressure based،Density Based که به صورت پیش فرض Pressure Based فعال شده است با توجه به سابقه تاریخی این روشها، روش بر پایه فشار برای سرعتهای کم و جریان غیر قابل تراکم به کار می رود در صورتی که روش بر پایه دانسیته برای جریان های تراکم پذیر کاربرد دارد. به هر حال هر دوی این روش ها طوری توسعه داده شده اند که می توان ازآن ها برای گستره وسیعی از شرایط جریان خارجی از محدوده هایی که در گذشته مرسوم بود،استفاده کرد. در هردوی این روشها میدان سرعت با حل معادلات مومنتوم به دست می آید. در روش بر پایه فشار، میدان فشار با حل یک معادله فشار یا تصحیح فشار که از معادلات پیوستگی و مومنتوم به دست می آید، استخراج می گردد. معادله پیوستگی اصل اساسی که از آن در مکانیک سیالات استفاده میشود اصل بقاء جرم است. این اصل بیان میدارد که جرم نه تولید میشود و نه از بین میرود و توسط معادله پیوستگی بیان میگردد .]11[
(3-1)
برای سیالات تراکم پذیر:
(3-2)
برای سیالات تراکم ناپذیر: