مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی


Widget not in any sidebars

جامعه آماری تحقیق، پرسنل کلیه شعب بانک ملی شهر رشت به تعداد 50 شعبه، مشتمل بر 580 نفر می باشد.
3-3-1) حجم نمونه :
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 183 نفر محاسبه گردید، با توجه به اینکه امکان دارد بخشی از آزمودنیها، همکاری لازم را نداشته باشند، تعداد 14 نفر به حجم نمونه اضافه شدند تا در نهایت حجم نمونه 197 نفر باشد.

n = حجم نمونه
N= 580 (حجم جامعه آماری)
Z=1.96 ( درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول )
P= 0.5 (نسبتی از جمعیت دارای صفت معین )
0.5= )1-p نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین )
d = 0.06( درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب )

3-3-2) روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده می باشد. برای انجام این امر با مراجعه به کارگزینی بانک ملی و استخراج فهرست پرسنل شعب بانک ملی کلان شهر رشت که مشتمل بر 50 شعبه و 580 نفر می باشند به هریک از پرسنل، اعداد ترتیبی 1 تا 580 اختصاص داده شد. سپس با مراجعه به جدول اعداد تصادفی به تعداد حجم نمونه، عدد تصادفی انتخاب شد. عدد متناظر با هریک از افراد شناسایی و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.
3-4) روش گردآوری داده ها :
اطلاعات مربوط به دو روش جمع آوری می شود :
1- روش کتابخانه ای : برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتب، مقالات، پایان نامه ها و منابع اینترنتی استفاده می شود .
2- روش میدانی : از طریق تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری، اطلاعات موردنیاز در مورد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان موردمطالعه و نیز تأثیر رهبری خدمتگزار بر آن جمع آوری می شود.
3-5) ابزار گردآوری داده ها :
برای انجام این پژوهش تعداد 200 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که تعداد 197 پرسشنامه جمع آوری شد که نسبت 5/98 درصد پرسشنامه های توزیعی می باشد. برای گردآوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی برای بررسی وضع موجود این رفتار در بین کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت و از پرسشنامه رهبری خدمتگزار جهت بررسی تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. سوالات با توجه به اهداف تحقیق و ماهیت موضوع پژوهش بر اساس طیف لیکرت، در سطوح اندازه گیری رتبه ای به شکل پنج گزینه ای می باشد.
3-5-1) نحوه تدوین پرسشنامه :
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی پرسنل شعب بانک ملی شهر رشت پرسش نامه ای تهیه شد که حاوی قسمت های زیر می باشد :
3-5-1) قسمت اول : شامل سوالات عمومی می باشد که اطلاعات کلی در مورد فرد پاسخگو را جمع آوری می کند.