مقاله رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

3-5-2) قسمت دوم : شامل سوالات شماره 1 الی 22 می باشد که به بررسی متغیر رفتار شهروندی سازمانی در جامعه آماری موردمطالعه می پردازد . بطور کلی پنج بعد موردنظر اورگان که شامل آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت می باشد را می توان بوسیله این پرسشنامه سنجید. جدول (3-1) به تقسیم بندی پرسش های متغیر رفتار شهروندی بر اساس ابعاد پنج گانه آن می پردازد .
Widget not in any sidebars

3-5-3) قسمت سوم : شامل سوالات شماره 23 الی 50 می باشد که به بررسی متغیر رهبری خدمتگزار در جامعه آماری موردمطالعه می پردازد. بطور کلی 4 بعد از 7 بعد ارائه شده در مدل پاتوسون در مورد رهبری خدمتگزار را می توان بوسیله پرسشنامه ارائه شده در این تحقیق مورد سنجش قرار داد که عبارتند از: خدمت رسانی – تواضع و فروتنی – قابلیت اعتماد – مهرورزی (عشق الهی). لذا سه عامل باقیمانده که شامل نوع دوستی – چشم انداز – توانمندی سازی می باشد موردسنجش قرار نگرفتند. به نظر می رسد که این سه عامل ذکرشده از وضوح کافی برخوردار نبودند ، به گونه ای که سوال آنها را به عنوان یک عامل و متمایز در بین افراد قرار دارد(قلی پور و همکاران ، 1388). جدول (3-2) به تقسیم بندی پرسشهای متغیر رهبری خدمتگزار بر اساس ابعاد چهارگانه آن می پردازد.
جدول 3-1) تقسیم بندی پرسش های متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ابعاد پنج گانه
آداب اجتماعی
سوالات 1 تا 4 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد .
نوع دوستی
سوالات 5 تا 8 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد .
وجدان کاری
سوالات 9 تا 13 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.
جوانمردی
سوالات 14 تا 18 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.
نزاکت
سوالات 19 تا 22 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.

جدول 3-2) تقسیم بندی پرسش های متغیر رهبری خدمتگزار بر اساس ابعاد چهارگانه آن
خدمت رسانی
سوالات 23 ، 47، 48، 49، 50 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
تواضع و فروتنی
سوالات 27، 31، 37 ، 38، 44 ، 45 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
قابلیت اعتماد
سوالات 28، 29، 30 ، 32، 33، 34، 35، 36، 39 ، 40 ، 41 ، 42، 44 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
مهرورزی