مقاله رفتار شهروندی سازمانی و روش های تحلیل آماری

Reliability Statistics
نزاکت
Alpha
N of Items
Widget not in any sidebars

.862
5
3-7) روش های تحلیل آماری :
روشهای آماری مورداستفاده در این تحقیق از دو نوع توصیفی و استنباطی می باشد :
1- آمار توصیفی : با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی آزمودنی ها به صورت درصد و تعداد برحسب متغیرهای جمعیت شناسی (سن، سابقه، سطح تحصیلات و متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی در پنج بعد (نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی ، آداب اجتماعی و نزاکت) و متغیرهای رهبری خدمتگزار در چهار بعد (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) در قالب جدول و نمودار توصیف شده است .
2- آمار استنباطی : در این قسمت برای سنجش فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون با روش همزمان استفاده شده است. در فصل چهارم در مورد نحوه انجام آزمون توضیح داده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
و
یافته های تحقیق

4-1) مقدمه:
امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشند، تجزیه و تحلیل داده ها از مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها ، اهمیت خاصی دارد. داده های بدست آمده از پرسشنامه های تحقیق، با استفاده از نرم افزارهای آماری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جهت توصیف متغیرهای تحقیق، از لحاظ سن، میزان تحصیلات، و سابقه خدمت و نیز توصیف کلی از وضعیت پاسخگویی آزمودنیها به سوالات پرسشنامه، در قالب جدول و نمودار ،از نرم افزار Spss 21 استفاده شده است.
در قسمت آمار استنباطی برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق، پس از مشخص شدن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها، به تناسب از آزمون های همبستگی و رگراسیون استفاده می شود. در این فصل ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته می شود، سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.
4-2) توصیف متغیر های تحقیق:
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است .که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است . جزئیات مربوطه در صفحات بعد بیان گردیده است.
4-2-1)سطح تحصیلات :