مقاله رایگان درباره پیشگیری از جرم و نظارت و کنترل

4 -4 : محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری
Widget not in any sidebars

حفاظت از آماج‌های جرم شامل حفاظت فیزیکی و الکترونیکی می‌باشد که با تقویت آنها می‌توان به باز دارندگی در پیشگیری وضعی از جرایم این افراد کمک فراوانی کرد که در ذیل بررسی آن خواهیم پرداخت.
4 -4 -1 : حفاظت فیزیکی از آماج‌ها
در معرض بودن آماج‌های جرم، یکی از عواملی است که علاوه بر تحریک فرد به ارتکاب بزه، کاهش خطرات آن و ایجاد انگیزه برای مجرمان، موجب می‌شود آنان بدونه هیچ گونه مانعی، اهداف مجرمانه خود را عملی سازند. حفاظت از آماج‌ها موجب کاهش دستاوردهای مورد انتظار از جرم شده و ارتکاب عمل مجرمانه را دشوار و گاهی ناممکن می‌سازد.
در کلام فقها، حکما و بزرگان دین نیز به ضرورت احتیاط در حفظ اموال و جلوگیری از وقوع جرم علیه آنها تأکید شده است. در مواردی را که آماج‌های محافظت نشده وجود نداشته باشد، نه تنها مجرمان حرفه ای، آنها را بر آماج‌های محافظت شده ترجیج می‌دهند بلکه مجرمان غیره حرفه‌ای و سایر افراد دارای زمینه مجرمانه نیز وقتی به آسان بودن شرایط ارتکاب جرم توجه کنند نسبت به ارتکاب جرم وسوسه می‌شوند .
حفاظت فیزیکی به هر نوع به هر نوع اقدام بازدارنده ملموس در برابر حمله یا تردد غیره مجاز اطلاق می‌گردد.راههای متفاوتی برای سخت تر کردن فیزیکی آماج وجود دارد از جمله درب‌های بیرونی قوی، قفل‌های غیره قابل دستکاری پنجره‌های امنیتی، روشنایی کافی. این نکته را باید در نظر داشت سخت تر کردن فیزیکی آماج‌ها پرهزینه است و اینکه بتوان همه اهداف را سخت نمود امری غیره ممکن است. سخت کردن فیزیکی آماج در وهله اول به عنوان انتخابی برای بازدارندگی یا به تأخیر انداختن حمله مجرمانه مورد استفاده قرارگیرد
تقویت حفاظت از آماج جرم، مستلزم ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و آماج است. هدف از سخت کردن افزایش امنیت فیزیکی آن است تا بدین وسیله کار مجرمین به هنگام ارتکاب جرم مشکل تر گردد. این روش مبتنی براین است که میتوان از طریق کاهش درجه آسیب پذیری آماج که فرصت ارتکاب جرم را فراهم می‌آورند از جرم جلوگیری کرد. این عمل موجب موجب افزایش تلاش مجرم در فرآیند ارتکاب جرم می‌شود. و به عبارت دیگر تقویت یا سخت تر کردن حفاظت فیزیکی آماج جرم، محدود کردن دست رسی به آن است که از طریق نصب موانع فیزیکی مانند نرده، دروازه ،قفل و اخطار الکترونیکی و… محقق می‌شود. این اقدام بر دونوع است: در نوع اول، تلاش می شود تا استانداردهای امنیتی بالا برده شود، برای مثال درب‌ها و قفل‌ها تقویت می‌شوند. در نوع دوم، اشیاء و آماجی که معمولاً از آسیب پذیری بیشتر برخوردارند، تقویت می‌گردند. در واقع یا به طور مستقیم به تقویت آماج می‌پردازیم یا به طور غیره مستقیم و از طریق حفاظت از مکان‌های که دارای آماج مستعد می‌باشند دسترسی به اهداف را دشوار نمائیم. در پیشگیری وضعی فرض بر این است که جرایم بیشتر به دلیل اینکه انجام آن آسان است ارتکاب می‌یابد. مداخلاتی که تلاش را افزایش می‌دهد همانطور که در موارد فوق به آن اشاره شد می‌توانند ارتکاب جرم توسط بسیاری از مرتکبان را به سمت اعمال غیره مجرمانه منحرف نمایند. این تلاش‌ها می‌توان از طریق سخت سازی آماج جرم یا کنترل دسترسی به مکان‌ها، نمایش خروجی‌ها، انحراف مجرمان و کنترل ابزار و سلاح‌ها افزایش یابد. زیرا فنون تقویت حفاظت فیزیکی جذابیت را از طریق تلاش اضافی کاهش می‌دهد .
4 -4 -2 : حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم
استفاده از تکنولوژی نوین و پیشرفت‌های حاصل شده در امر الکترونیک در پیشگیری وضعی از بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است. همان گونه که بزهکاران روز به روز در شیوه‌های ارتکاب خود تجدید نظر کرده و از روش‌های نوین استفاده می‌کنند. دانش پیشگیری وضعی نیز نباید در این مسیر عقب بماند. بلکه باید همیشه چند گام جلوتر از آنان، احتمال سوء استفادها و بزهکاری را شناسایی کرده و روش‌های سد کردن مسیر آن را پیش بینی نمایند.
به طور قطع یکی از اهداف مورد توجه جلوگیری از زمینه‌های وقوع اعمال و رفتار مجرمانه در سطوح مختلف جامعه می‌باشد. به همین جهت یکی از راهکار‌هایی که در تحقق این هدف قابل تصوراست بکارگیری همین ابزارهای الکترونیکی جهت نظارت و کنترل رفتار کارکنان دادگستری است. بکارگیری این شیوه موجب می‌شود، رفتارهای ناقض هنجار و مخل نظم عمومی از سوی بزهکاران به راحتی قابل کشف و اثبات باشد و لذا این کارکرد به طور طبیعی مانع از رفتارهای مزبور خواهد شد. جرم شناسان استفاده از ابزارهای الکترونیکی را به منظور پیشگیری از جرم در طبقه بندی انواع پیشگیری، در گروه پیشگیری وضعی قرار می‌دهند. دراین نوع پیشگیری با کمک نظارت و حفاظت الکترونیکی از آماج‌ها، خطر دستگیری یا شناخته شدن مرتکب افزایش می‌یابد و در نتیجه اسباب انصراف مجرم فراهم می‌آید
جدول شماره یک:تکنیک‌های پیشگیری وضعی ومشخص کردن تکنیک‌های بازدارنده آن در جرایم کارکنان دادگستری
1-سخت کردن آماج جرم √
2-کنترل دست رسی به آماج جرم √
3-غربال خروجی‌ها √
4-منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم √
5-کنترل وسایل تسهیل کننده√
افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم
1-توسعه محافظت √
2-کاهش گم نامی وسهولت شناسایی مرتکبان√
3-تقویت نظارت رسمی
افزایش خطرات ارتکاب جرم