مقاله رایگان درباره وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

4- نرمال بودن توزیع از آزمون مقایسه دو نمونه مستقل یعنی T مستقل و آزمون مانوا استفاده شده است، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 انجام گرفته است.
همچنین در مطالعات پژوهش علوم انسانی معمولا 05/0 به عنوان سطح معنا داری پذیرفته می شود، بنابراین در این تحقیق به احتمال بیش از 95 درصد رابطه بین متغیرها واقعی است و کمتر از 5 درصد احتمال دارد که ناشی از شانس باشد.
Widget not in any sidebars

خلاصه
در این فصل، به بحث در مورد روش پژوهش، یعنی معرفی جامعه آماری، روش نمونه گیری، تعداد نمونه نهایی، معرفی ابزار جمع آوری داده ها و در نهایت روش های نمره گذاری ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شد.

مقدمه
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته است. که نتایج آن به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق از یک پرسشنامه، که حاوی سؤالات مشخصات فردی و سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق و نمره معدل دانش آموزان جمع آوری گردید. با استفاده از جدول های فراوانی و نمودارهای ستونی وضعیت شاخص های دموگرافیک و فرضیات تحقیق ارائه گردید. سپس جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های T مستقل و آزمون مانوا استفاده خواهداستفاده شد.
4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروهها)
4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان
تجزیه و تحلیل داد ها در مورد تحصیلات والدین دانش آموزان گروه با فوق برنامه نشان می دهد که 8 نفر(7/26 درصد) دارای تحصیلات زیر دیپلم، 10 نفر(3/33 درصد) این گروه دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم،8 نفر(7/26 درصد) لیسانس و4 نفر(7/26 درصد) دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند. در مورد والدین گروه دانش آموزان بدون فوق برنامه نیز 6 نفر(20 درصد) این گروه دارای تحصیلات زیر دیپلم، 6 نفر(20 درصد) آنها دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، 11 نفر(7/36 درصد) این گروه لیسانس و 7 نفر(3/23 درصد) آنها دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند(جدول و نمودار4-1-1).
جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان بر حسب گروه
گروه متغیر
بدون فوق برنامه با فوق برنامه
درصد تعداد درصد تعداد
0/20 6 7/26 8 زیر دیپلم
تحصیلات
0/20 6 3/33
10 دیپلم و فوق دیپلم
7/36 11 7/26 8 لیسانس
3/23 7 3/13 4 فوق لیسانس و بالاتر