مقاله رایگان درباره نرخ بازده مورد انتظار و معیار اندازه گیری


Widget not in any sidebars

E(R) = بازده موردانتظار سرمایه گذاری
Ri = بازده های ممکن
Pi = توزیع احتمالات مربوط به بازده های ممکن
نرخ بازده مورد انتظار :
نرخ بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری مقدار میانگین احتمال نرخهای بازده احتمالی آن است و به صورت زیر محاسبه می شود:
که در آن:
E(R) = نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاری
Ri = بازده های ممکن
Pi = توزیع احتمالات مربوط به بازده های ممکن
بتا (β)
ضریب بتای هر سهم معیاری برای اندازه گیری ریسک بازار آن سهم است. بتا حساسیت نرخ بازده سهام را نسبت به تغییرات بازار اندازه گیری می کند. این ضریب معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک سهم است که به عنوان قسمتی از ریسک کل، از طریق ایجاد تنوع در سرمایه گذاری قابل کاهش یا حذف نیست. ضریب بتای پرتفولیوی بازار برابر یک است. سهامی که بتای آنها از یک بیشتر باشد سهام پرریسکی هستند که پراکندگی بازده آنها زیاد است و به آنها اصطلاحاً «سهام حمله ای» گفته می شود و برعکس، سهامی که بتای آنها از یک کمتر است سهام کم ریسکی هستند که پراکندگی بازده آنها کمتر است و به این نوع سهام اصطلاحاً «سهام دفاعی» گفته می شود. ضریب بتا برای مقایسه ریسک سیستماتیک سهام مختلف معیار مفیدی است و سرمایه گذاران برای قضاوت در خصوص ریسک سهام و رتبه بندی آنها از این ضریب استفاده می کنند. ضریب بتا به عنوان معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک سهام به صورت زیر محاسبه می شود : ( بادآور نهندی، 1392 )
که در آن :
= ریسک سیستماتیک سهم
n = تعداد دوره ها
Rm = بازده بازار
Ri = بازده سهم
= میانگین بازده بازار
= میانگین بازده سهم
بتای یک شرکت تابع عوامل متعددی است، سه مورد از مهمترین آنها به اعتقاد رس (2002) شامل: 1) چرخه ای یا فصلی بودن درآمدها، 2) میزان اهرم عملیاتی و 3) میزان اهرم مالی می باشد. میزان هر کدام از این عوامل در طول زمان ثابت نیست و به دلیل تغییراتی که در داخل هر شرکت روی می دهد، ریسک سیستماتیک آن افزایش یا کاهش می یابد.
ریسک پرتفولیو
در مدل مارکویتز، ریسک پرتفولیو توسط واریانس (یا انحراف معیار) بازده پرتفولیوها اندازه گیری می شود. در این قسمت اساس تئوری مدرن پرتفولیو ظاهر می شود و به صورت زیر بیان می گردد: