مقاله رایگان درباره محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار سهامدار

هزینه سهام ممتاز هزینه ای است که شرکت بابت تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز متحمل می شود. معمولاً به سهام ممتاز نرخ سود ثابتی تعلق می گیرد و سهامداران ممتاز نیز این انتظار را دارند که سود سهام ممتاز را به طور منظم دریافت نمایند. نرخ هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سهام ممتاز بر خالص وجوه حاصل از فروش آن به دست می آید و به صورت زیر محاسبه می شود:
Widget not in any sidebars

که در آن:
KP = نرخ هزینه سهام ممتاز
dP = سود سالانه سهام ممتاز
P0 = ارزش جاری سهام ممتاز
f = درصد هزینه صدور و فروش سهام ممتاز
چون سود سهام ممتاز بعد از محاسبه و کسر مالیات شرکت پرداخت می شود،پس کاهنده مالیات نیست و هزینه آن تعدیل مالیاتی ندارد(کاوسی،1382)
نرخ هزینه سهام عادی و سود انباشته
هزینه سهام عادی عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی کند تا بدین وسیله ارزش بازار سهام شرکت حفظ گردد. هزینه سود انباشته نیز نرخ بازده مورد انتظار سهامداران از سودی است که شرکت نگهداری می کند. سود انباشته متعلق به سهامداران است و آنها از این سود انتظار کسب بازده دارند. بنابراین اگر مدیریت تصمیم به نگهداری سود بگیرد،به نوعی هزینه فرصت ایجاد می شود. این هزینه برابر با حداقل بازدهی است که سهامداران می توانند با سرمایه گذاری این سود در پروژه های دیگری با ریسک مشابه به دست آورند. برای محاسبه هزینه سهام عادی و سود انباشته روشهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از(همان مأخذ):
میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه (WACC)
«هزینه سرمایه کل شرکت» عبارت است از میانگین موزون هزینه منابع مختلف تأمین مالی بلندمدت، که توسط شرکت بکار گرفته شده است. میانگین موزون هزینه سرمایه با استفاده از وزن هایی مبتنی بر «ساختار سرمایه» شرکت محاسبه می شود. ساختار سرمایه بهینه،ترکیبی از بدهی،سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. در حالت کلی هزینه سرمایه شرکت به صورت زیر محاسبه می شود:
WACC = ∑ هزینه سرمایه هر یک از اجزای سرمایه * درصد مشارکت هر یک از اجزای سرمایه در کل ساختار سرمایه
که در آن:
WS، We، WP، Wd = به ترتیب درصد مشارکت (وزن) بدهی،سهام ممتاز،سهام عادی جدید و حقوق صاحبان سهام عادی.
KS، Ke، KP، Kd = به ترتیب نرخ هزینه بدهی،سهام ممتاز،سهام عادی جدید و حقوق صاحبان سهام عادی.
برای به دست آوردن درصد مشارکت (وزن) هر یک از اجزا می توان از ضرایب ارزش دفتری، ضرایب ارزش بازار،ضرایب هدف و یا ضرایب نهایی استفاده کرد.
ضرایب ارزش دفتری
کاربرد ضرایب ارزش دفتری در محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت مبتنی بر اینفرض است که هرگونه تأمین مالی جدید متناسب با ساختار فعلی سرمایه صورت می گیرد. ضرایب ارزش دفتری از تقسیم ارزش دفتری هر یک از اجزای تشکیل دهنده سرمایه بر مجموع ارزش دفتری تمامی منابع بلند مدت به دست می آید.
ضرایب ارزش بازار
ضرایب ارزش بازار از تقسیم ارزش بازار هر منبع بر مجموع ارزش بازار تمامی منابع به دستمی آید. از دیدگاه نظری،کاربرد ضرایب ارزش بازار در محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه بهتر از ضرایب ارزش دفتری است زیرا ارزش بازار اوراق بهادار،برآورد مناسبتری از مبالغ حاصل از فروش آنهامی باشد.
ضرایب هدف