مقاله رایگان درباره فعالیت های فوق برنامه و خودکارآمدی تحصیلی


Widget not in any sidebars

5-4. پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهاد مبتنی بر تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی
نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی تاثیر دارد. با توجه به ویژگی های فعالیت های مکمل و فوق برنامه آموزشی و پرورشی وضرورت استفاده از آنها در نظام آموزشی، می توان از آنها درجهت رشد همه جانبه فراگیران استفاده کرد. مدیران و مسئولان مدارس با تدوین برنامه های گوناگون، مدون وانعطاف پذیری راهکارها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جهت تقویت برنامه ی درسی وتوجه به استعدادهای خاص فراگیران با استفاده از ویژگی های محلی و منطقه ای ارائه دهند وبا پرورش خودکارآمدی تحصیلی زمینه تعمیق یادگیری درحیطه های شناختی ومهارتی را فراهم ساخته ودرنتیجه فراگیران رادر ابعاد مختلف جسمانی، روانی ، ذهنی، عاطفی، فرهنگی و . . . رشد دهند .
پیشنهاد مبتنی بر تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی
نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های فوق برنامه تاثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نداشت. نبود انگیزه و علاقه در دانش آموزان منجر به عملکرد ضعیفتر در دانش آموزان خواهد شد، بنابراین با کاهش عواملی که موجب عملکرد تحصیلی ضعیف می شوند مانند افزایش انگیزه و علاقه به درس، تشویق دانش آموز و خواستن تکلیف در حد توان او، و مطالب فعالیت های فوق برنامه را به صورت جذاب طراحی و ارائه شود، می توان عملکرد تحصیلی را بهبود بخشید.
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی:
ـ پیشنهاد می شود که اجرای این تحقیق در سایر جوامع، ادارات دیگر و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر انجام گیرد.
با توجه به اینکه دیدگاه مدیران و دبیران بر انتخاب و اجرای فوق برنامه ها و کیفیت و کمیت آنها موثر است بهتر است دانش و نگرش این افراد نسبت به این فعالیت ها سنجیده شود.
انتخاب و طراحی فعالیت های فوق برنامه خود یک مهارت است که باید در طی دورههای آموزشی به مدیران، معاونین پرورشی و دبیران آموزش داده شود.
همه دانش آموزان باید امکان شرکت در فعالیت های فوق برنامه را داشته باشند.
پیشنهاد می شود تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر متغیرهای دیگری بررسی شود.
پیشنهاد می شود تاثیر فعالیت های فوق برنامه به صورت یک طرح تجربی که عملکرد افراد در قبل و بعد از فعالیت ارزیابی و بطور مستند نتایج مثبت فعالیت های فوق برنامه تعیین شود.
پیشنهاد می شود این پژوهش در مورد پسران و مقاطع تحصیلی دیگر هم صورت گیرد.
اجرای پژوهش های مشابه به طور وسیع در سطح کشور
نظرسنجی از مدیران، دبیران، دانش آموزان و اولیا در مورد چگونگی بهبود فعالیت های فوق برنامه
بررسی علل عدم توفیق و یا حتی عدم اجرای فعالیت های فوق برنامه در بعضی از مدارس
5-5. محدودیت های تحقیق
از جمله محدودیت‌هایی که لازم است در کاربرد نتایج حاصل از مطالعه حاضر مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به، موارد زیر اشاره کرد:
در هر تحقیق خصوصاً تحقیقات میدانی محقق با محدودیت هایی مواجه می گردد که تعدادی از این محدودیتها قابل کنترل بوده و محقق جهت حذف و یا کاهش اثرات آنها تدابیری می اندیشد. اما تعدادی دیگر نیز وجود دارد که غیر قابل کنترل میباشد. پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی به شرح زیر می باشد:
دشواری هماهنگی و دریافت اجازه از مدارس برای دسترسی به دانش آموزان و اطلاعات تحصیلی آنها