مقاله رایگان درباره عملکرد اقتصادی و طرح آزمایش


Widget not in any sidebars

D3 B2
R4
D3 B3
R= تکرار D= تاریخ کاشت B- بُر
شکل 3- 2 نقشهی کلی طرح آزمایشی
3-4-2 تیمارهای آزمایشی و نحوه اعمال آنها
در این آزمایش تاریخ کاشت شامل: 27 آبان (D1)، 12 آذر (D2)، 26 آذر (D3)، 9 دی (D4) بهعنوان فاکتور اصلی و مصرف کود بُر صفر (B0)،10 کیلوگرم در هکتار به روش خاک کاربرد (B1) و محلولپاشی با نسبت سه گرم در هزار میلی لیتر آب در مراحل رُزت (B2) و غنچهدهی (B3) در نظر گرفته شدند. بُر مورد نیاز در این آزمایش از منبع اسید بُریک با حدود 17 درصد بُر خالص تأمین و مصرف گردید. کود بُر مصرفی خاک کاربرد قبل از کاشت با خاک در کرتهای مورد بررسی مخلوط گردید. محلولپاشی در اوایل صبح با استفاده از پمپ دستی انجام شد.
3-4-3 هیبرید مورد آزمایش
هیبرید هایولا 401 که از ارقام زودرس است جهت کشت انتخاب شد (شکل 3-3). این هیبرید دارای رشد اولیه سریع، برگهای پهن، ارتفاع مناسب، دارای تعداد خورجین زیاد و عملکرد بالاست وسازگاری خوبی با منطقه دارد. علت برتری ارقام زودرس در منطقه این است که عمدتاً افزایش دما در مرحلهی پایانی رشد رسیدگی ارقام دیررس را با مشکل مواجه میکند (عزیز کریمی و سید احمدی، 1382).
شکل 3-3 بذر کلزا هیبرید هایولا 401
3-5 عملیات زراعی
3-5-1 آماده سازی زمین و پیاده کردن نقشه طرح
ابتدا بهمنظور تحریک سبز شدن علفهای هرز و تأمین رطوبت مورد نیاز برای عملیات شخم، قبل از انجام عملیات خاکورزی یک آبیاری تقریبا سنگین در تاریخ (15/7/92) انجام شد. پس از کاهش میزان رطوبت توسط گاوآهن برگرداندار زمین شخم زده شد و سپس بهمنظور خرد کردن کلوخهها زمین در دو نوبت و بهصورت عمود برهم دیسک زده شد. پس از دیسک اول، فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل به میزان 100 کیلوگرم در هکتار به طور یکنواخت پخش شد و با دیسک دوم به زیر خاک انتقال یافت. سپس کرتها با مرزبند و نهرها با استفاده از نهرکن احداث گردیدند (شکل 3-4).
شکل 3-4 تهیه زمین
3-5-2 عملیات کاشت
ابتدا میزان بذر مورد نیاز سه برابر تراکم مطلوب (70 بوته در متر مربع) با توجه به وزن هزار دانه،درصد خلوص و درصد جوانه زنی برای هر خط کشت محاسبه شد. با توجه به اینکه کشت به صورت مسطح بود جهت کشت بذور به کمک شیار بازکن به فاصلهی 20 سانتیمتر و عمق 2 سانتیمتر ایجاد شد. سپس بذور بهطور یکنواخت درون شیارها پخش شد و با خاک پوشیده شدند. پس از اتمام این عملیات آبیاری انجام شد. زمان انجام اولین آبیاری به عنوان اولین تاریخ کاشت در نظر گرفته شد.
3-5-3 عملیات داشت
در فاصله زمانی تاریخ کاشت اول تا برداشت، عملیات مختلف داشت شامل آبیاری، تنک کردن، تنظیم فاصله بوتهها و پخش کود سرک انجام شد. آبیاری اول مزرعه بلافاصله پس از کشت انجام شد. آبیاریهای بعدی بر اساس نیاز گیاه انجام گرفت. کود نیتروژن (از منبع اوره) به میزان 400 کیلوگرم اوره در هکتار در سه مرتبه )یک سوم پس از سبز شدن گیاهچهها بر روی خاک، یک سوم در مرحلهی 3 تا 4 برگی و پس از عملیات تنک و یک سوم در آغاز رشد طولی ساقه) به کار برده شد. توزیع کود سرک به صورت محلول در آب آبیاری انجام شد، بدین صورت که پس از آبیاری و ساکن شدن آب، کود درون آب پاشیده شد. جهت کاهش رقابت درون گونهای در مرحله 3 برگی بوتههای اضافه تنک شد. همچنین کنترل علف هرز در 3 نوبت و در مراحل 4 برگی، 8برگی و قبل از گلدهی به صورت وجین دستی انجام گرفت.
3-5-4 برداشت
عملیات برداشت در تاریخ 22 فروردین تا اوایل اردیبهشت به صورت دستی و با داس از فاصله 4 تا 5 سانتیمتری سطح زمین انجام شد (شکل 3-5). سطح برداشت هر کرت معادل 2/0 متر مربع بود که از خطوط مربوط به عملکرد به طول 5/0 متر پس از حذف نیم متر از بالا و پایین به عنوان حاشیه برداشت شد.
شکل 3-5 برداشت
3-6 اندازهگیری صفات مورد بررسی
3-6-1 عملکرد و اجزای عملکرد
بلافاصله پس از برداشت نمونهها از خطوط مربوط به عملکرد نهایی وزن آنها ثبت شد. هم زمان با نمونهبرداری نیز جهت تعیین رطوبت 5 بوته در آون قرار داده شد و عملکرد بیولوژیک محاسبه گردید. پس از آن نمونههای مربوط به هر واحد آزمایشی به طور جداگانه جدا و بوجاری شدند و عملکرد اقتصادی بدست آمد. لازم به ذکر است که عملکرد دانه با رطوبت 9 درصد محاسبه شد.