مقاله رایگان درباره طبقه بندی انواع ریسک و ریسک نوسان نرخ بهره


Widget not in any sidebars

4) ریسک بازار : این ریسک نوسانات بازده سهام را که ناشی از نوسانات کلی بازار است نشان می دهد.
5) ریسک نرخ بهره : ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه با بهره ثابت می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می یابد و دارنده آن در صورت فروش اوراق قرضه خود قبل از سررسید متحمل زیان می شود. با تغییر نرخ بهره،قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می کند.
6) ریسک تورمی : ریسک ناشی از نوسان حجم قابل خرید یک دارایی در ازاء مبلغ مشخص به واسطه تغییر قیمتها (تورم) می باشد.این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است،برای اینکه نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم،بالا می رود.
7) ریسک کشور : ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور در امکان انجام به موقع تعهدات می باشد. توجه به درجه یا رتبه بندی اعتباری یک کشور نقش بسزایی در کاهش این نوع ریسک دارد،یعنی هر چه رتبه اعتبار کشوری بالاتر باشد ریسک کشوری کمتر خواهد بود و از طرفی اطمینان چندانی به سرمایه گذاری در کشورهای رتبه بندی نشده از لحاظ اعتبار وجود ندارد.
اجزاء ریسک
تجزیه و تحلیلگران سرمایه گذاری در یک طبقه بندی انواع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شوند به دو دسته تقسیم می کنند:
1) جزء عمومی،که بیانگر آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کل سهام است که مستقیماً به تحولات کلی فعالیتهای عمومی اقتصاد بستگی دارد.
2) جزء خاص،که بیانگر آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیتهای عمومی اقتصاد بستگی ندارد.
بنابراین،یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کل به اجزاء کوچکتر،ایجاد تمایز میان اجزاء عام و اجزاء خاص است. این دو جزء که در تجزیه و تحلیلهای سرمایه گذاری به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک گفته می شود،به صورت زیر می باشند:
ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
ریسک غیر بازار + ریسک بازار = ریسک کل
ریسک قابل متنوع سازی + ریسک غیرقابل متنوع سازی = ریسک کل
ریسک غیرسیستماتیک:
آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیرسیستماتیک می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری،ریسک مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگر چه کلیه اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیرسیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است.سرمایه گذاران می توانند با تشکیل یک پرتفولیوی متنوع،این نوع ریسک را کاهش دهند.
نمودار 2ـ1 : تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفولیو
ریسک پرتفولیو
منحنی ریسک
ریسک
کل
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک سیستماتیک