مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده سهامدار


Widget not in any sidebars
2-EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست،پاسخگومی کند(نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند خارج از کنترل آنهاست (قیمت بازار سهام).
3-EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند تحت تأثیر واقع می شود (تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، NOPAT و تصمیمات مربوط به تأمین مالی،نرخ هزینه سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد).
4-EVA معیار مناسبی جهت اعطای پاداش به مدیران می باشد.
5-EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد،موفقیت شرکت را در ارزش آفرینی برای سهامداران به بهترین نحو نشان می دهد.
6-EVA با ارزش بازار شرکت در ارتباط است (ارزش شرکت تابعی از EVA های آتی پیش بینی شده می باشد).
7-EVA معیاری است که نشان می دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش بینی شده، کاهش یا افزایش یافته است. EVA مثبت به این معنی است که ارزش شرکت با در نظر گرفتن هزینه برای سرمایه بکارگرفته شده،افزایش یافته است.
8-EVA روش مناسبی برای تعیین اهداف،اندازه گیری عملکرد،ارزیابی استراتژی ها،تخصیص سرمایه،طراحی سیستم پاداش،افزایش سرمایه و قیمت گذاری می باشد.
9-EVA به عنوان یک معیار اندازه گیری عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری مانندارزش افزوده نقدی،ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری سازگارمی باشد.
10-EVA به عنوان یک معیار اندازه گیری عملکرد،کمتر در معرض تحریف های حسابداریقرار دارد(استیوارت و استرن،1991).
11ـ EVA به عنوان ابزاری برای تحلیل مالی شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در پروژه های مختلف می توان اضافه کرد(فارسیو و همکاران،2000)
معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
اهم معایب EVA را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1-EVA به لحاظ اینکه هزینه فرصت منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند،می تواند تا حدودی گمراه کننده باشد (به لحاظ اتکا بر ارقام تاریخی فاقد ویژگی مربوط بودن در تصمیم گیری می باشد)(باسیدور و همکاران،1995).
2-گاهی اوقات انجام تجزیه و تحلیل EVA غیرعملی است. به عنوان یک قاعده کلی تجزیه و تحلیل EVA برای شرکت های تازه تأسیس و شرکت های سرمایه گذاری مناسب نیست.
3-برای تجزیه و تحلیل EVA،شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد استفادهقرار گرفته اند،ضروری است. بسیاری از دارایی هایی که در فعالیتهای یک شرکت به کار گرفته می شوند دارایی های نامشهود هستند که شناسایی،تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آنها مشکل می باشد(باسیدور و همکاران،1997).
4-مشکل دیگر EVA آن است که تورم،نتایج آن را تحریف می کند و بنابراین در طول دوره های تورمی نمی توان آن را برای برآورد ارزش آفرینی واقعی شرکت بکار برد.(گیسر و لیبنبرگ،2002)
ارزش افزوده بازار (MVA)
ارزش افزوده بازار (MVA) تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه بکارگرفته شده در شرکت می باشد. MVA، حاصل خالص ارزش فعلی طرحهای گذشته و فرصتهای سودآور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را بکار گرفته و فرصتهای سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری، MVA یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه EVA های شرکت یا سود باقیمانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. بنابراین،شرکتی که بازدهی معادل هزینه سرمایه اش تحصیل نماید ارزش بازارش برابر با سرمایه بکارگرفته شده اش خواهد بود،پس MVA مساوی صفر خواهد شد. شرکتی که بازدهی کمتر از هزینهسرمایه اش تحصیل کند و EVA منفی داشته باشد انتظار می رود که ارزش بازارش کمتر از سرمایه بکارگرفته شده اش باشد. بنابراین MVA منفی خواهد بود. شرکتی که بازدهی آن بیشتر از هزینه سرمایه اش باشد دارای EVA مثبت خواهد بود،لذا از بازار سرمایه صرف (پاداش) دریافت می کند و بنابراین دارای MVA مثبت خواهد بود. از این رو هدف هر شرکتی باید حداکثر ساختن MVA و به دنبال آن حداکثر ساختن ثروت سهامدارانش باشد. ارزش افزوده بازار به صورت زیر محاسبه می شود:
سرمایه بکارگرفته شده در شرکت – ارزش بازار شرکت = MVA
MVA = های آینده EVA ارزش فعلی همه=
MV= MVA+ سرمایه بکار گرفته شده در شرکت