مقاله رایگان درباره تنوع بخشی سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری

شکل زیر تأثیر متنوع سازی را بر روی ریسک کل پرتفولیو نشان می دهد.

هر چه تنوع اوراق بهادار موجود در پرتفولیوی سرمایه گذار بیشتر باشد ریسک غیرسیستماتیک کوچک تر می شود و ریسک کل پرتفولیو به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می شود. بنابراین، ایجاد تنوع در اوراق بهادار نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود، به عبارت دیگر کل ریسک پرتفولیو نمی تواند بیشتر از کل ریسک پرتفولیوی بازار کاهش یابد.
ریسک سیستماتیک :
Widget not in any sidebars

تغییرپذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک نام دارد. تقریباً تمامی اوراق بهادار اعم از سهام یا اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشند،برای اینکه ریسک سیستماتیک مستقیماً در برگیرنده ریسک های نوسان نرخ بهره، بازار و تورم است. با فرض اینکه با تنوع بخشی سرمایه گذاری به میزان کافی ریسک غیرسیستماتیک حذف گردد، آن قسمتی از ریسک کل که باقی می ماند، ریسک غیرقابل حذف از طریق متنوع سازی یا ریسک سیستماتیک است. این قسمت از ریسک غیر قابل اجتناب است، برای اینکه ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد. در قسمت بعد معیارهای مهم اندازه گیری ریسک کل، ریسک غیرسیستماتیک و ریسک سیستماتیک مطرح می گردد.
معیارهای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در سهام
انحراف معیار (σ)
متداول ترین معیار پراکندگی در طول چند دوره، «انحراف معیار» نام دارد که انحراف هر مشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد. «انحراف معیار» عبارت از اندازه گیری ریسک کلی یک دارایی یا یک پرتفولیو می باشد و نشان دهنده پراکندگی بازده دارایی یا پرتفولیو است. ریسک را می توان در دو بعد زمانی به شرح زیر محاسبه کرد(مدرس وعبداله زاده،1381)
1) ریسک فعلی
ریسک فعلی بر اساس اطلاعات تحقق یافته یک دارایی در طی دوره های گذشته تا به حال محاسبه می شود. این نوع ریسک می تواند با تعمیم به آینده به عنوان معیاری در ارزیابی یک دارایی یا ورقه بهادار مورد استفاده قرار گیرد.
ریسک فعلی به صورت زیر محاسبه می شود:
که در آن:
= ریسک فعلی
Rt = بازده واقعی سرمایه گذاری در دوره t
= میانگین بازده سرمایه گذاری
n = تعداد بازده ها در نمونه
2) ریسک آتی :
ریسک آتی بر اساس اطلاعات حاصل از پیش بینی آتی محاسبه می شود. چون اساس محاسبات ارقام مورد انتظار است، بنابراین از توزیع احتمالات استفاده می شود. ریسک آتی به صورت زیر محاسبه می شود:
که در آن :
= ریسک آتی