مقاله رایگان درباره تجزیه واریانس و پایداری

36
Widget not in any sidebars

90/10
50/2082
66/29
56/1287
ضریبتغییرات (درصد)
67/17
97/10
86/2
06/8
توان سمت راست بالا نشان دهنده سطح احتمال خطاست
شکل 4-1 تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ
شکل 4-2 تأثیر مصرف بُر بر شاخص سطح برگ
4-1-2 درصد محتوای نسبی آب برگ در مرحلهی 50 درصد گلدهی
درصد محتوای نسبی آب برگ تحت تأثیر تیمار تاریخ کاشت در سطح احتمال خطای یک درصد قرار گرفت (جدول4-1). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تاریخ کاشت 27 آبان با میانگین 35/79 درصد و تاریخ کاشت 9 دی با میانگین 07/65 درصد بهترتیب بیشترین و کمترین درصد محتوای نسبی آب برگ را به خود اختصاص دادند (شکل4-3).
از آنجایی که مقدار نسبی آب برگ با حجم سلول رابطه دارد یک بازتاب مناسبی از توازن میان عرضه آب به برگ، پتانسیل آب برگ و بالاخره وضعیت رطوبتی گیاه است (مارتینز و همکاران، 2005). با افزایش دمای هوا، دمای برگ نیز افزایش مییابد. افزایش دمای برگ سبب میشود تا فشار بخار اشباع برگ به شدت بالا رود و در اثر افزایش اختلاف فشار بخار بین برگ و هوا، سرعت تعرق نیز افزایش مییابد (سلطانی و فرجی، 1386). نتایج این آزمایش با نتایج بالوتا و همکاران (2007) و بهارو همکاران (2008) همخوانی داشت.
شکل 4-3 تأثیر تاریخ کاشت بر درصد محتوای نسبی آب برگ
4-1-3 دمای سایهانداز در مرحلهی گلدهی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت دیرهنگام بهعنوان تنش حرارتی در سطح احتمال خطای یک درصد معنیدار بود (جدول4-1). شکل (4-4) نشان میدهد که بیشترین دمای سایهانداز در تاریخ کاشت 9 دی با میانگین 92/35 درجه سانتیگراد و کمترین مقدار در تاریخ کاشت 27 آبان با میانگین 60/20 درجه سانتیگراد است. این موضوع نشان دهنده افزایش دما سایهانداز در مرحله گلدهی بیش از حد بهینه کلزا در اثر تاریخهای کاشت 12 آذر، 26 آذر و 9 دی است. زیرا همانطور که موریسون و استوارت (2002) گزارش کردهاند حداکثر دمای مناسب کلزا حدود 27 درجه سانتیگراد است. بنابراین مشخص میگردد که در آزمایش حاضر، تنش گرمایی در اثر تأخیر در کاشت بروز یافته و کاهش عملکرد ناشی از آن قابل انتظار بوده است.
با توجه به اینکه تأخیر در کاشت موجب کاهش فرصت رویشی و تجمع مواد ذخیرهای میگردد، در نتیجه سطح برگ گیاه و ارتفاع آن کاهش مییابد و موجب افزایش دمای سایهانداز میگردد. بالوتا و همکاران (2007) و بهار و همکاران (2008) نیز بیان نمودند که با تأخیر در کاشت بهدلیل مواجه شدن شرایط رشد گیاه با دمای بالاتر میزان دمای سایهانداز افزایش مییابد.
شکل 4-4 تأثیر تاریخ کاشت بر دمای سایه انداز
4-1-4 پایداری غشاء در مرحلهی 50 درصد گلدهی
پایداری غشاء تحت تأثیر تیمار تاریخ کاشت در سطح احتمال خطای یک درصد قرار گرفت (جدول4-1). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تاریخ کاشت 27 آبان با میانگین 29/83 درصد و تاریخ کاشت 9 دی با میانگین 55/63 درصد بهترتیب بیشترین و کمترین پایداری غشاء را داشتند (شکل 4-5).
شکل 4-5 تأثیر تاریخ کاشت بر پایداری غشاء

Share this post

Post navigation

You might be interested in...