مقاله رایگان درباره تجزیه واریانس و نفوذپذیری


Widget not in any sidebars

در شرایط تنش در غشاء سلول، اسیدهای چرب غیر اشباع تولید میشود که به خواص و ساختمان غشا آسیب میزنند و به این ترتیب، موجب افزایش در نفوذپذیری و کاهش پایداری غشا میشود و خروج محلول را افزایش میدهد که نتیجه آن افزایش هدایت الکتریکی است (پاتر، 1999). دمای بالا، حرکت مولکولها را تسریع کرده، پیوند داخل ماکرومولکولها را سست نموده، لذا سیالیت دو لایه چربی غشا به دلیل تجزیه پروتئینها یا افزایش میزان اسیدهای چرب غیراشباع افزایش مییابد (ساچنکو و همکاران، 2002).
4-1-5 فعالیت آنزیم پراکسیداز در مرحلهی 50 درصد گلدهی
تاریخ کاشت، بُر و اثر متقابل آنها بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در سطح احتمال خطای یک درصد معنیدار بود (جدول4-2). برشدهی اثر متقابل نشان میدهد که مصرف بُر در تاریخهای کاشت 12 آذر، 26 آذر و 9 دی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بودند (جدول4-3). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که در تاریخ کشت 27 آبان بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در مصرف بُر بهصورت خاک کاربرد با میانگین 09/1 میکرومول بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین بدست آمد. همچنین در دو تاریخ کاشت 12 و26 آذر بیشترین میزان فعالیت با میانگین 26/1 و 72/1 میکرومول بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین در مصرف بُر بهصورت محلولپاشی در مرحله رزت مشاهده شد. در تاریخ کاشت 9 دی بیشترین میزان فعالیت در مصرف بُر بهصورت خاک کاربرد با میانگین 66/2 میکرومول بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین مشاهده شد. کمترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در همهی تاریخهای کاشت به تیمار شاهد اختصاص پیدا کرد (جدول4-4).
تنش گرما باعث تولید گونههای فعال اکسیژن میگردد (ایکسیو و همکاران، 2008). تجمع این مواد موجب خسارت زدن به لیپید غشا میشود که میتواند در نهایت موجب مرگ سلول گیاه شود (ملاسیوتیس و همکاران، 2006). گیاهان آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی را جهت خنثی کردن این مواد تولید میکنند. یکی از این آنتیاکسیدانهای آنزیمی پراکسیداز است که بُر میتواند فعالیت این آنتیاکسیدان را افزایش دهد. بنابراین خسارت گونههای فعال اکسیژن را کاهش میدهند و از این طریق باعث کاهش خسارت دما شوند (واریچ و همکاران، 2011).
جدول 4-2 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک
مجموع مربعات
منابع تغییرات
درجه آزادی
فعالیت آنزیم پراکسیداز
بلوک (R)
2
0840/0 17/5
تاریخ کاشت (D)
3
0002/035/0
خطای اصلی (Ea)
6
017/0
بُر (B)
3
0001/040/11
D*B
9
0001/016/2