مقاله رایگان درباره اطلاعات حسابداری مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک


Widget not in any sidebars
حقوق اقلیت
بدهی های بهره دار
مانده معادلهای سرمایه
سرمایه بکار گرفته شده(Capital)
EVAدر حسابداری مدیریت
اطلاعات حسابداری مدیریت که از خط مشی ها و چرخه سیستم گزارشگری مالی سنتی سازمان استخراج می شوند برای تصمیمات برنامه ریزی و کنترل مدیران، مربوط نیستند.رقم سود حسابداری، افزایش یا کاهش واقعی در ارزش اقتصادی را که در طول دوره به وقوع پیوسته است اندازه گیرینمی نماید. مدیریت در مورد رویه های حسابداری اختیار دارد و می تواند در مواقع لزوم وارد مدیریت سودها شود. از طرفی جانب داری محافظه کارانه در GAAP الزام می کند سرمایه گذاری هایی که بازده طولانی مدت دارند (از قبیل مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات) بی درنگ هزینه شوند. در نتیجه،ممکن است مدیریت از انجام سرمایه گذاری هایی که بازده طولانی مدت دارند منصرف شود.علاوه بر این، معیار سنتی حسابداری صرفاً هزینه بدهی را مورد توجه قرار داده و هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام را (که منبع فوق العاده گران قیمتی است) نادیده می گیرد.
طرفداران استفاده از EVA بیان می کنند که EVA فرصت مدیران را برای بازی با سیستم،کمتر می کند؛ تعدادی از تعدیلات را به منظور بر طرف ساختن جانب داری محافظه کارانه در مدل حسابداری سنتی انجام می دهد و هزینه تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام را که یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری است، در نظر می گیرد.آنها معتقدند که یکی از دلایل فراگیر شدن EVA آن است که به عنوان یک معیار داخلی اندازه گیری عملکرد با قیمت سهام در ارتباط بوده و از ارزش آفرینیبرای سهامداران اطمینان می دهد.استرن استیوارت (1995) می گوید:«ROI، ROE، EPSرا فراموش کنید. EVA آن چیزی است که قیمت سهم را هدایت می کند».دلیل دیگر برای مشهور شدن EVA، تأثیر آن برروی انضباط مدیریت است.تأکید بر اندازه گیری ارزش برای سهامداران،یک پارادایم مدیریتی جدید موسوم به مدیریت بر مبنای ارزش(VBM) را به وجود آورده است(بانیستر،1997).VBM یک رویکرد مدیریتی است که محرک های ارزش شرکت را تجزیه و تحلیل نموده و آنها را با معیارهایی که موجب بهبود ارزش آفرینی برای سهامداران می شوند مرتبط می سازد و فرآیندهای اساسی مدیریت شامل هدف گذاری،برنامه ریزی استراتژیک،بودجه بندی و اعطای پاداش به مدیران با هدف ارزش آفرینی برای سهامداران را بهبود می بخشد.در این راستاEVAمی تواند به عنـوان یک معیار اندازه گیری برای VBM مورد استفاده واقع شود.
عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز EVA در سازمان
1-میزان تجزیه و تحلیل شکاف فرهنگی و اطلاعات مالی قبل از پیاده سازی
2-میزان آموزش و تعلیم کارکنان به عنوان عاملان اصلی ایجاد EVA
3-میزان پشتیبانی مدیریت ارشد از تغییر در سیستم ارزیابی عملکرد
4-میزان کفایت سیستم های حسابداری برای گزارش اطلاعات EVA
5-میزان یکپارچه سازی پاداش
6-میزان نهادینه شدن استفاده از EVA در سازمان
8-کثرت استفاده از ارزیابی های EVA در تصمیمـات تجـاری-کفایت زمان بـرای فرآینـد پیاده سازی EVA
بررسی کاربردهای مربوط به EVA
1) هدف گذاری
در صورت استفاده ازEVAبرای تعیین اهداف مورد انتظار، مدیران در بکارگیری سرمایه به منظور نیل به اهداف حساسیت بیشتری نشان داده و در فعالیتهای ارزش آفرینی برای سهامداران وارد خواهند شد. همچنین از EVA می توان به همراه ارزیابی متوازن برای تعیین اهداف مالی و نتایج مالی اهداف غیرمالی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران استفاده کرد (کاپلن و جانسون،1991(.EVA نمی تواند بدون آموزش کارکنان و زمینه سازی ایجاد آن در سازمان، به عنوان یک فرهنگ لاینفک تلقی شود چون مستلزم آگاهی و دانش مالی مدیران عملیاتی می باشد. علاوه بر این، تصمیمات مدیریت صرفاً مبتنی بر معیارهای اندازه گیری مالی نبوده بلکه با توجه به استراتژی کلی شرکت اتخاذمی شوند. EVAیک معیار اندازه گیری گذشته نگر بوده و ارزیابی متوازن یک معیار اندازه گیریآینده نگر است که شامل معیارهای اندازه گیری غیرمالی در سیستم اندازه گیری کلی شرکت می باشد. برخلاف EVA، آن یک معیار ارزیابی متوازن است که استراتژی کلی یک شرکت را منعکس می کند. با این وجود،ضعف عمده ارزیابی متوازن آن است که توانایی کمّی سازی تأثیر معیارهای اندازه گیری غیرمالی را روی نتایج نهایی (سود خالص) ندارد. بنابراین می توان با وارد کردن EVA در قسمت مالی ارزیابی متوازن،از قابلیت های آن برای ارزیابی آثار مالی فعالیتهای مالی و نیز غیرمالی استفاده کرد. با وارد نمودن EVA به مجموعه ارزیابی متوازن می توان یک چارچوب قوی تر با قدرت توضیح دهندگی بالا را به دست آورد. همچنین این چارچوب در عملیاتی کردن استراتژی ها به مدیران کمک می کند و امکان شناسایی و اندازه گیری بهتر فرصتهای موجود جهت ارزش آفرینی برای سهامداران را فراهم می آورد.
2) معیارگذاری
از اطلاعات به دست آمده از EVA می توان برای تجزیه و تحلیل های معیارگذاری استفاده کرد. یک شرکت در صورت مقایسه با متوسط صنعت یا بهترین رویه های ممکن می تواند از عملکرد خود در مقایسه با همتاهایش آگاهی کسب کند. هر چند که EVA یک معیار اندازه گیری داخلی است،اما می توان با محاسبه MVA از طریق برآورد ارزش فعلی EVA های آینده،آن را به یک معیار خارجی تبدیل ساخت. تجزیه و تحلیل EVA به عنوان یک معیار می تواند به مدیران برای آگاهی بهتر از عملکرد واقعی شرکت و ارزش آفرینی برای سهامداران کمک کند.
3) بودجه بندی سرمایه ای