مقاله رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و معیار ارزش افزوده اقتصادی

عبارت RP-Rf برابر صرف ریسک پرتفولیو می باشد و در صورتی که مدل CAPM برقرار باشد و انتظارات سرمایه گذار نیز محقق گردد، در آن حالت صرف ریسک پرتفولیو باید نسبتی از صرف ریسک پرتفولیوی بازار باشد. نمودار زیر رابطه بین صرف ریسک پرتفولیو و صرف ریسک بازار را نشان می دهد:
Widget not in any sidebars

نمودار2-5
طبق مدل CAPM حالت تعادل زمانی است که آلفا در نقطه صفر باشد. بنابراین، آلفا می تواند بیانگر عملکرد پرتفولیو باشد، برای اینکه آلفا نشان دهنده متوسط نرخ بازده اضافی فراتر از بازده مورد انتظار هر دوره است؛ به ویژه(1) اگرآلفا خیلی مثبت باشد نشان دهنده عملکرد عالی بوده ونقطه قطع محور عمودی مثبت است،(2) اگرآلفا خیلی منفی باشد بیانگر عملکرد پایین و منفی است و(3) اگرآلفا صفر باشد بیانگرآن است که مدیر پرتفولیو بازده را بر اساس ریسک بازارآن منطبق کرده است.در ایران آقای مسعود حنیفه (1375)در تحقیقی باعنوان «بررسی نقش ارزش افزوده اقتصادیشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بر قیمت بازار آنها» و آزمون فرضیات خود به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام شرکت ها یک رابطه ضعیف وجود دارد.
پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی تحقیق
نظری و همکاران(1391) با انجام پژوهشی با عنوان “ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی در بوری اوراق بهادار تهران در طیسال های 1388– 1390”، به این نتیجه رسیدند که با 99% اطمیان می توان بیان کرد که بین معیار ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم هم بستگی وجود ندارد
رضایی و همکاران(1392)در تحقیقی به مطالعه “تأثیر وجود رابطه همبستگی بین EVA و ROE در ارزیابی عملکرد شرکت های صنعت وسایط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ایشان نشان می داد که بین EVA و ROE در شرکت های خودروسازی و وسایل حمل و نقل بورس اوراق بهادار تهران رابطه همبستگی معنی داری وجود ندارد.
طالبی و جلیلی (1391) در پژوهش خود با عنوان ” کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 – 1389 “، به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام، ارتباط معنا داری وجود ندارد
شهریاری و محبتی (1393) در تحقیق خود با عنوان “«بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده در مقایسه با سود و وجه نقد حاصل از عملیات” پس از آزمون فرضیات خود به این نتیجه رسیدند که محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده در مقایسه با سود حسابداری و جریانهای نقدی حاصل از عملیات بیشتر بوده ومی تواند جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید واقع شود.
کاوسی وهمکاران (1392) در تحقیقی به مطالعه ی “ارتباط بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که بین دو معیار نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد و بنابراین نسبت Q توبین می تواند جایگزینی برای معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) باشد.
عالی پور و همکاران (1392) در تحقیقی باعنوان “بررسی رابطه همبستگی بین اندازه شرکت و عملکرد مرتبط با EVA در شرکت های فعال در صنعت سیمان” و پس از آزمون فرضیه خود به این نتیجه رسیدند که بین دو معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و اندازه شرکت در شرکت های فعال در صنعت سیمان و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد.
شریعت پناهی و بادآور نهندی (1384) “ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساسریسک شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی سال های 1382–1380” را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با متغیرهای پاداش به تغییر پذیری و نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده، همبستگی ضعیفی وجود دارد
حسینی ازان آخاری (1385) “ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود(( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382–1380” را مورد بررسی قرار داد. وی به این نتیجه رسید که رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم وجود ندارد .
مهدوی و رستگاری (1389) در پژوهشی به “بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری برای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1384–1388″ پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارند اما توانایی سود عملیاتی دوره جاری برای پیش بینی سود از بقیه بیشتر است .
مهدوی و گوینده (1388) در پژوهشی به “مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در رابطه با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه ئ تحلیل های آماری این پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با ارزش بازار سهام وجود ندارد. با این حال ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه بیشتری با ارزش بازار سهام دارد
مالکی نیا و عسگری آلوج (1390) در پژوهشی به “بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی در شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1383–1387پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد که بین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با ارزش ذاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد و ارزش افزوده بازار رابطه قوی تری با ارزش ذاتی شرکت دارد
پیشینه خارجی تحقیق
چن و داد (2011) “ارتباط بین تغییرات در بازه سهام و تغییرات در معیارهای مختلف اندازه گیری سودآوری شامل ارزش افزوده اقتصادی، سود باقیمانده، بازده دارایی ها، سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام” را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها در پژوهش خود، 5566 شرکت آمریکایی را در طی دوره زمانی 2008– 2010 بررسی کردند. نتایج مطالعات چن و داد نشان داد در ارزش افزوده اقتصادی، سود باقیمانده، بازده دارایی ها، سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام 2/20 درصد، 4/19 درصد، 5/24 درصد، 5 درصد و 7 درصد با تغییرات در بازده سهام رابطه دارند .
رابرتز و همکاران(2011) در پژوهشی “رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با بازده سهام” را برای نمونه ای شامل 156 شرکت مکزیکی بررسی کردند. نتیجه پژوهش آن ها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است و این همبستگی بیشتر از رابطه بین ارزش افزوده بازار با بازده سهام می باشد .
باسیدور و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان “جستجو برای یافتن معیار ارزیابی عملکرد مالی”، 600 شرکت آمریکایی را برای دوره زمانی 5ساله مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی جهت محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران، استفاده از بازده حاصل از سرمایه گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره حاصل می شود. نتایج پژوهش باسیدور و همکاران، همچنین، نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد و محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران است. علی رغم اینکه از هر دو ابزار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، برای پیش بینی ارزش ایجاد شده برای سهامداران استفاده می شود، با این حال، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک ابزار مناسب تر نسبت به ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارزش ایجاد شده برای سهامداران است. همچنین از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای محاسبه میزان پاداش مدیران اجرایی ارشد شرکت استفاده می شود و این در حالی است که از ارزش افزوده اقتصادی برای محاسبه میزان پاداش مدیران سطوح پایین تر دریک سازمان استفاده می شود .
بیدل و همکاران (2012) پژوهشی با عنوان ” آیا بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بیشتری دارد یا با سود باقیمانده و جریان نقدی حاصل از عملیات” انجام دادند. آن ها در پژوهش خود 512 شرکت را برای دوره زمانی 3ساله مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شرکت ها از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار برای انجام تصمیم گیری های داخلی استفاده می کنند. همچنین، میزان ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام از میزان ارتباط بین سود باقیمانده و جریان نقدی حاصل از عملیات با بازده سهام، کمتر است .