مقاله رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک


Widget not in any sidebars
مدل مفهومی تحقیق
به منظور بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برای هر یک از سال ها از معادله زیر استفاده شده است
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها ، داده ها از منابع قابل اطمینان جمع آوری می شوند. این داده ها می توانند به طور منظم با استفاده از روش های تجربی به محقق امکان دهند که درستی(یا در اصطلاح آماری «اعتبار») فرضیه ها را ارزیابی کنند. گام بعدی شامل تحقیق بر اساس تحلیل توصیفی می باشد . پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند.
به‌عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام،‌ با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. همچنین در تحلیل توصیفی چگونگی صفات هر یک از متغیرهای موجود، در تحلیل تشریح می‌شود. در این سطح، نظام معانی متن یا واقعه جدا از زمینه‌های اجتماعی آن تحلیل می‌گردد.(دلاوری ، 1384)
در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شود زیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید، یعنی با استفاده از یک روش تحقیق علمی، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس فرضیهها آزمون و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد. در این فصل، اطلاعات مربوط به مجموعا 215 شرکت- سال در دوره زمانی بین سالهای 1389-1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Spss نگارش 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است. تجزیه وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی شروع شده است. در ادامه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته را مورد بررسی قرار دادیم این آزمون با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف انجام شده است. مبنای استنباط در آزمون فرضیات، سطح معناداری (Significant Level) یا Sig میباشد، بدین گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 5 درصد باشد، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد و در صورتی که سطح معناداری آزمون کمتر از 10 درصد باشد، فرض صفر در سطح اطمینان 90 رد میشود.
بررسی نرمال بودن داده های آماری
نتایج حاصل از نرمال سازی داده ها به کمک آزمون کلموگروف-اسمیرنوف به صورت زیر می باشد
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
بازده سهام
ریسک کل
ریسک سیستماتیک
بازده تفاضلی سهام
215
58.2149
9.54781
0.836
0.489
215