مقاله رایگان با موضوع کمال گرایی جامعه مدار و نرم افزار کامپیوتری


Widget not in any sidebars

در این فصل ابتدا به روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود و سپس به ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر معرفی می گردد. در نهایت روش اجرا، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی آورده می شود.
3-1 روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می باشد که ارتباط بین متغیر ها را مورد بررسی قرار می دهد. در پژوهش حاضر متغیر کمال گرایی و مسئولیت پذیری متغیر پیش بین و متغیر جهت گیری هدف متغیر ملاک می باشد.
3-2 جامعه نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه: پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان که در سال تحصیلی 92-93 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. شایان ذکر است تعداد کل دانشجویان این دانشگاه مشتمل بر حدود 5000 نفر می باشند.
تعداد نمونه مورد بررسی برای جامعه 5000 نفری و بر اساس جدول مورگان برابر با 358 نفر از این دانشجویان است، که با استفاده از روش دردسترس انتخاب شدند.
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات:
ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه های زیر بوده است:
1) پرسشنامه جهت گزینی هدف
گویه های پرسشنامه جهت گزینی هدف از وندی ویل( ١٩٩٧ ) و الیوت و مک گریگور ( ٢٠٠١ ) اقتباس شده است. این پرسشنامه چهار عامل-جهت گیری یادگیری، عملکرد-گرایشی، عملکرد-گریزی و بلاتکلیفی در جهت گیری هدف را ارزیابی می کند. جهت گیری یادگیری (مثل: از تکالیف دشوار لذّت می برم، زیرا می خواهم موضوع های جدید یاد بگیرم) به عنوان گرایش برای رشد خود به وسیله اکتساب مهارتهای جدید، تبحریابی در موقعیتهای جدید و پیشرفت شایستگی های فردی تعریف می شود(گویه های ٢،٣،٧،١٢،١٩) جهت گیری عملکرد گرایشی( مثل: برای من مهم است که در مقایسه با، دیگران درکلاس، کارهای خود را بهتر انجام دهم) تأکید بر کسب شایستگی و تأیید در نزد دیگران دارد(گویه های، ۶،١۴،١٧،٢٠،1) کسب قضاوت مطلوب دیگران نسبت به شخص ، زیربنای مهم این نوع جهت گیری است و جهت گیری عملکرد گریزی(مثل: ترجیح می دهم از موقعیت های کلاسی که در آنها ممکن است عملکردی ضعیف داشته باشم دوری جویم) تأکید بر دوری جویی و اجتناب از ناشایستگی در نزد دیگران دارد(گویه های ۴،١٠،١١،١٣،١۵ ) افراد دارای این جهت گیری از قضاوت نامطلوب دیگران گریزان هستند. بلاتکلیفی در جهت گیری هدف(مثل: در انتخاب هدفم از درس خواندن دچار تردید و سردرگمی شده ام) به شک و تردیدها، ابهامات و دودلی های فراگیران نسبت به ارزش فعالیت و تکلیف در موقعیت های آموزشی اشاره می کند (گویه های ۵،٨،٩،١۶،١٨). نمره گذاری پرسشنامه به شکل مقیاس لیکردت و از صفر تا 4 نمره دریافت می نماید. برای تعیین روایی سازه این ابزار از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شده است. در تحلیل داده های پرسشنامه جهت گیری هدف در این مطالعه مقدار ضریب KMO (شاخص کفایت نمونه گیری) و آزمون کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای اجرای روش تحلیل عاملی دارد(الیوت و چرچ، ١٩٩٧ ، الیوت و مک گریگور، ٢٠٠١ ).
مقدار ضریب KMO ، 80/0 و خی آزمون کرویت بارتلت ١٠۶۴ محاسبه شد که در سطح 001/0 P معنی دار بود. برای تعیین تعداد عوامل از معیارهای نمودار اسکری استفاده شد. بدین صورت با توجه به شیب نمودار عوامل آشکار شده در شیب تند نزولی، به عنوان عوامل اصلی قلمداد شد و عواملی نادیده انگاشته شد، که به صورت موازی در محور خط شیب قرار گرفتند. سپس از روش چرخش واریماکس برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر عامل با حفظ بار گذاری های عاملی بیش استفاده شد نتایج تحلیل عاملی وجود این چهار عامل را تأیید کرد. این ۴عامل بیش از ۵۴ درصد واریانس کل را تبیین می کنند.
برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج به ترتیب برای جهت گزینی یادگیری، گرایشی، اجتنابی و بلاتکلیفی عبارت بودند از 70/0 ، 70/0، 70/0 و 80/0 و برای کل مقیاس 70/0 بود که رضایت بخش تشخیص داده شد.
2) مقیاس چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)
برای اندازه گیری کمال گرایی از مقیاس چند بعدی کمال گرایی (فلت و هویت، ١٩٩١ )استفاده شد. ام پی اس از سه خرده مقیاس ١۵ گویه ای تشکیل شده است که کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگرمدار و کمال گرایی جامعه مدار را اندازه می گیرد. آزمودنی ها میزان موافقت خود را بر یک مقیاس ۵ قسمتی نشان می دهند ؛ نمره های بالاتر نشان دهنده کمال گرایی بیشتر است. برای نمونه در زیر دو عبارت از پرسشنامه ام پی اس ذکر شده است:
١. کمال گرایی خود مدار: وقتی مشغول به کاری هستم تا آن را به عالی ترین شکل به اتمام نرسانم آرامش نمی گیرم.
٢. کمال گرایی جامعه مدار: اطرافیانم انتظار دارند در هر کاری که انجام می دهم موفق باشم.
تحقیقات زیادی از چند بعدی بودن روایی و پایایی مقیاس ام پی اس در جمعیت های بالینی، دانشجویان و دانشجویان و عموم مردم حمایت می کنند (هویت و فلت، ١٩٩١ ؛ هویت و همکاران، ١٩٩١ ). دامنه ضرایب آلفا برای این مقیاس بین 74/0 تا 89/0 گزارش شده است و خرده مقیاس ها با سازه هایی همبستگی داشته اند که از لحاظ نظری مشابه بوده اند و تحت تأثیر سوگیریهای پاسخ قرار نگرفته اند. در تحقیق حاضر قابلیت اعتماد پرسشنامه ام پی اس از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به دست آمد(هویت و همکاران، ١٩٩١ ).
ضریب آلفا برای خرده مقیاس کمال گرایی خود مدار و جامعه مدار به ترتیب برابر با ٨٠/0 و 72/0 بود که نشانگر همسانی درونی بالای مقیاس است. در تحقیقی که بشارت (١٣٨٣) مشخصه های روان سنجی این مقیاس را بررسی کرده است ضرایب پایایی بازآزمایی برای کمال گرایی جامعه مدار برابر با گزارش شده است 84/0 r= و برای کمال گرایی جامعه مدار ٨٠/0 r =گزارش شده است.
برای احراز اطمینان از روایی مطلوب این مقیاس از روش تحلیل عوامل استفاده شد. در تحلیل داده های پرسشنامه ام پی اس در این مطالعه مقدار ضریب KMO(شاخص کفایت نمونه گیری) و آزمون کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای انجام دادن روش تحلیل عاملی دارد. مقدار ضریب KMO، 75/0 و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت 1160 محاسبه شد که در سطح 001/0 < P معنی دار بوده است. نتایج تحلیل عوامل به روش مولفه های اصلی، باچرخش واریماکس موئد وجود 2 عامل در پرسشنامه بود. این دو عامل ٣٠ درصد واریانس کل را تبیین می کنند. ملاک استخراج عوامل، شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود.
3) پرسشنامه مسئولیت پذیری
در پژوهش حاضر جهت سنجش مسئولیت پذیری از مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (2002) استفاده شده است. بر مبنای اطلاعات حاصل از منابع مربوط به موضوع پرسشنامه ای مشتمل بر 12 سوال بر مبنای مقیاس لیکرت توسط عبدل و ابراهیم(2002) تهیه و تنظیم شد. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت میباشد(هیچ وقت = 1 و تقریباً همیشه = 5). برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده بوده است. جهت بررسی روایی محتوا در پژوهشی که توسط عبدل و ابراهیم(2002) انجام شد، پرسشنامه در اختیار پنج نفر از متخصصان در این زمینه قرار داده شد و در رابطه با مواد و سوالات آن بحث شده و نظرات نهایی هر یک از ان ها در این پرسشنامه لحاظ شد تا در بر گیرنده مفهوم مسئولیت پذیری باشد. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار کامپیوتری SPSS استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی بالای ابزار می باشد(عبدل و ابراهیم،2002).
علاوه بر این در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کروباخ استفاده شد که میزان آلفای محاسبه شده برابر با 81/0 و حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه جهت سنجش مسئولیت پذیری می باشد.
3-4 روش اجرا:
در پژوهش حاضر پس از اینکه تعداد جامعه مشخص شد، با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه مورد محاسبه و ابزار های مورد استفاده از جمله پرسشنامه ها به تعداد لازم تکثیر شد و سپس از بین تمامی رشته های موجود در دانشگاه به شیوه در دسترس تعداد 358 نفر پرسشنامه ها را تکمیل نمودند، و سپس با استفاده از شیوه نمره گذاری مربوطه مورد نمره گذاری و با استفاد ه از نرم افزار کامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که نتایج در قسمت های بعدی پژوهش ارائه شده است.
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد و نمودار، و همچنین روش های آماری استنباطی از قبیل روش های همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون همزمان استفاده گردید.
3-6 ملاحظات اخلاقی: