مقاله رایگان با موضوع مقایسه و عملکرد


Widget not in any sidebars

وزن صد دانه
1
**89/0
**68/0
عملکرد دانه
1
**96/0
**93/0
**69/0
عملکرد بیولوژیک
**: به‌‌ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد
4-6 نتایج مرتبط با شاخص‌ حساسیت به تنش
ارقامی که شاخص حساسیت به تنش زیادتری دارند، ممکن است پتانسیل عملکرد آنها لزومأ کم نباشد، بلکه در شرایط تنش درصد بیشتری از پتانسیل عملکرد خود را از دست می‌دهند (امام و همکاران، 1386).
با توجه به اینکه در این آزمایش شوری4 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد، تیمارهای دیگر شوری هر کدام جداگانه با شوری 4، بر اساس سطوح مختلف کود سولفات روی سنجیده شدند و بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که در سطح سولفات روی شاهد (صفر)، بیشترین حساسیت به تنش را تیمار 8 دسی‌زیمنس نسبت به 4 دسی‌زیمنس داشت و کمترین حساسیت را شوری 16 داشت. به‌طور کلی تأثیر روی در تمام سطوح بدین صورت بوده است که با افزایش غلظت سولفات روی، حساسیت به تنش کاهش پیدا کرده که بیشترین شیب آن در مقایسه تیمار 8 نسبت به 4 دسی‌زیمنس بوده است یعنی تیمار خاک کاربرد سولفات روی بیشترین تأثیر را در کاهش حساسیت به تنش 8 دسی زیمنس نسبت به 4 داشته است و کمترین تأثیر در حساسیت با توجه به شیب منحنی 4 و 16، تیمار شوری 16 نسبت به 4 بوده است. به عبارت ساده‌تر در سطح شوری16، تأثیر کاربرد روی در کاهش حساسیت به تنش در کمترین مقدار خود بوده است و تقریبأ در تمام سطوح کاربرد روی اثر یکسان نشان داده است (4-30).
شوری4 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شدو تیمارهای دیگر شوری هر کدام جداگانه با شوری 4، بر اساس سطوح مختلف کود سولفات روی سنجیده شدند.
شکل 4-30 شاخص حساسیت به تنش
به طور کلی تفسیر جدول 4-6 نشان می‌دهد که در مقایسه شوری 8 نسبت به 4 دسی‌زیمنس بر متر رقم چمران با کاربرد کود روی 30 میلی‌گرم در محدوده رقم متحمل قرار گرفت و با کاهش سطوح کود سولفات روی به ترتیب با کود 20(نیمه متحمل) ، 10( نیمه حساس) و صفر(در محدوده حساس) قرار گرفت.
برای شوری 12 نسبت به شاهد نیز، کود 30 و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم (نیمه متحمل)، 10 میلی‌گرم در کیلوگرم و شاهد (نیمه حساس) بودند و در نهایت برای شوری 16 نسبت به 4، رقم گندم چمران در تمام سطوح کود سولفات روی و شاهد (بدون کود) در محدوده نیمه متحمل قرار گرفتند البته با توجه به جدول کود 10 و صفر در محدوده نیمه حساس نیز میتوانند قرار بگیرند اما به نظر میرسد که کاربرد کود سولفات روی تغییر زیادی در مقاومت رقم چمران نسبت به سطح شوری 16 بوجود نیاورده است.
جدول 4-6 نتایج حساسیت به تنش سطوح شوری و کود سولفات روی
سطوح شوری
سطوح سولفات روی
4 و 16
(دسی‌زیمنس بر متر)
4 و 12
(دسی‌زیمنس بر متر)
4 و 8
(دسی‌زیمنس بر متر)