مقاله رایگان با موضوع شاخص های ارزیابی و عملکرد گندم

میزان جذب نور توسط عصاره‌ی استخراج شده با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج‌های 663 و645 و 470 به‌ترتیب برای کلروفیل a، b و کارتنویید تعیین گردید. سپس غلظت آن‌ها با استفاده از روابط زیر بدست آمد. در این روابط v حجم نمونه استخراج شده وw وزن تر نمونه است (اشرف و همکاران، 1994).
Widget not in any sidebars

a کلروفیل (mg/g FW)=7/12} 663) nm 69/2- (جذب در(645 nmجذب در) ×{(V/×1000) W)
bکلروفیل (mg/g FW)= 9/22} 645) nm(جذب در 69/4 – 663 )nmجذب در) ×{V/×1000) W(
کلروفیل کل(mg/g FW)= 2/20} 645) nm663) 02/8+(جذب درnm ×{(جذب در V/×1000) W(
کارتنویید (mg/g FW) }=1000*470)nm جذب در)- 82/1 (nm جذب در 663 )- 02/85 (645) {/ (198)
3-7-8-2 اندازه گیری محتوای نسبی آب برگ (RWC)
برای تعیین محتوای نسبی آب برگ، از 3 برگ پرچم در مرحله آبستنی که جهت اندازه گیری کلروفیل وRWC از بوته‌ها جداشدند به آزمایشگاه منتقل و قطعات 1×1 سانتی‌متر از آن جدا و با ترازوی با دقت 001/0 گرم وزن (وزن تر) شدند. سپس نمونه‌ها به منظور وزن تورژسانس به مدت 4 ساعت در 100 میلی لیتر آب مقطر در ظرف پتری دیش در دمای آزمایشگاه قرار داده شد و بعد از آن دوباره توزین شدند (وزن اشباع). بعد از این مرحله نمونه‌ها در دمای 75 درجه سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت در خشک کن قرار داده شد و توزین گردید (وزن خشک). سپس محتوای نسبی آب برگ با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (ریچی و همکاران، 1990).
100x(وزن خشک- وزن اشباع)/(وزن خشک- وزن تر= ( (%) محتوای آب نسبی
3-7-8-3 مقدار روی در دانه و برگ
به منظور اندازه‌گیری عنصر روی در دانه وبرگ، بعد از خشک شدن کامل، نمونه‌ها با آسیاب پودر گردید و به میزان 1 گرم ماده خشک آسیاب شده به مدت 2 ساعت در کوره 550 درجه خاکستر گردید و سپس 5 میلی‌لیتر اسید کلریدریک2 نرمال به خاکستر نمونه‌ها اضافه شد و در بن ماری دردمای 56 درجه به مدت 10-5 دقیقه قرار داده شد. بعداز این از کاغذ صافی عبور داده شد و به یک بالن ژوژه 50 میلی‏لیتری انتقال داده شد و با آب مقطر ولرم به حجم 50 سی سی رسانده شد. ازاین عصاره بدست آمده برای قرائت عناصر استفاده شد (امامی، 1996).
3-8 اندازه‌گیری شاخص حساسیت به تنش به روش فیشر و مائور (1987):
یکی از شاخص های ارزیابی گیاهان در شرایط محیطی مختلف، شاخص حساسیت به تنش (SSI) است که در آن عملکرد دانه گیاه تحت شرایط مطلوب و تنش اندازه‌گیری و شدت تنش نیز براساس میانگین عملکرد ژنوتیپ‌ها تحت شرایط مطلوب و تنش تعیین می‌گردد. مقادیر کم SSIحاکی از تغییرات کم عملکرد گیاه در شرایط تنش در مقایسه با شرایط عدم تنش و در نتیجه مقاومت بیشتر گیاه است (فیشر و مائور، 1978).
با توجه به اینکه یک رقم گندم در این بررسی مورد ارزیابی قرار گرفت شاخص حساسیت نسبت به تنش شوری بر اساس سطوح مختلف کود سولفات روی در نظر گرفته شد. شوری 4 دسی زیمنس بر متر به‌عنوان شرایط عدم تنش و شوری‌های 8، 12 و 16 دسی زیمنس برمتر به‌عنوان شرایط تنش هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
Si= 1- Y’s/ Y’p
SSI= 1-(Ys/Yp)/ Si
Si= شدت سختی محیط
SSI= شاخص حساسیت به تنش
Ys= عملکرد گندم در تیمار مورد نظر(تمام سطوح کود سولفات روی) در شرایط تنش
Yp= عملکرد در تیمار مورد نظر (تمام سطوح کود سولفات روی) در شرایط غیر تنش
Y’s= میانگین عملکرد گندم درتیمار مورد نظر(تمام سطوح کود سولفات روی) شرایط تنش
Y’p= میانگین عملکرد گندم در تیمار مورد نظر(تمام سطوح کود سولفات روی) شرایط غیر تنش
تقسیم بندی مقاومت گیاهان به تنش بر اساس شاخص حساسیت محیطی به صورت زیر می‌باشد:
متحمل 5/0-0SSI=
نیمه متحمل 1-5/0SSI=
نیمه حساس 5/1-1 SSI=
حساس بیشتر از 5/1=SSI
3-9 تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و رسم نمودار