مقاله رایگان با موضوع دانشگاه شهید چمران و دانشگاه شهید بهشتی


Widget not in any sidebars

فهرست منابع
افلاکی منجیلی، ف.، صادقی، م.، قلی پوری، ع.، سفالیان، ا. و سید شریفی، ر. 1389. ارزیابی بر هم کنش شوری و هورمون‌های گیاهی بر ویژگی‌های فتوسنتزی و پایداری غشای ارقام گندم. چکیده مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی.
احمدی، م.، آستارایی، ع.، کشاورز، پ. و نصیری محلاتی، م. 1385. تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی گندم. مجله بیابان. جلد11. 1: 39-8.
افیونی، د.، مرجوی، ع. و محلوجی، م. 1380. اثرات شوری‌های مختلف آب آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی چند رقم گندم. هفتمین کنگره علوم خاک و آب ایران. دانشگاه شهرکرد.
امام، ی. 1383. زراعت. انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز. 175 ص.
امام، ی.، رنجبری، م. و بحرانی، ج. 1386. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گلدهی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 1: 328-317.
بلالی، م.، ملکوتی، ر.، مشایخی، م. ج. و خادمی، ز. 1378. اثر عناصر ریز مغذی برافزایش عملکرد وتعیین حد بحرانی آن‌ها در خاک‌های تحت کشت گندم آبی ایران. مجله خاک وآب. ویژه نامه گندم. 6: 119- 111.
جهان بین، ش. 1382. بررسی اثر تنش‌های خشکی، دما و شوری بر شاخص‌های فبزیولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های جو لخت. پایان نامه دکترا. دانشگاه تربیت مدرس. 216 ص.
چاکرالحسین، م. ر.، محتشمی، و اولیایی، ح. ر. 1388. بررسی اثرات میزان منبع و روش مصرف کود روی بر صفات کمی و کیفی برنج زراعی رقم چرام1. مجله پژوهشی در علوم کشاورزی. 5: 43-33.
دشتی، ح.، تاج آبادی پور، ا.، شیرانی، ح. و نقوی، م. ر. 1389. ارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 4: 664-655.
حاجی بلند، ر.، پاسبانی، ب. و امیر آزاد، ح. 1388. تأثیر کمبود روی بر رشد، رنگیزه‌ها و فتوسنتز گیاه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) تحت شدت‌های مختلف نور. مجله زیست شناسی گیاهی ایران. 1و2: 36-25.
حسینی، س. م. 1383. پاسخ برنج، ذرت و گندم به کاربرد روی و بور در یک خاک آهکی.. پایان نامه‌ی دکتری خاکشناسی. دانشگاه شیراز. 162ص.
حیدری شریف آباد، ح. 1380. گیاه و شوری. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. تهران.
رضایی، م. ع.، خاوازی نژاد، ر. ع. و فهیمی، ح. 1383. بررسی پاسخ فیزیولوژیک گیاه پنبه به شوری‌های مختلف خاک. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 62.: 128-187.
زارعی، م. ا. 1385. بررسی الگوی توزیع شوری در خاک تحت سه رژیم آبیاری در آبیاری کرتی. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهرکرد. 110 ص.
سعیدی پور، س. 1386. بررسی اثر تنش شوری بر برخی ساز وکارهای فیزیولوژیکی ارقام مختلف برنج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز. 116ص.
سیلسپور، م. 1385. بررسی اثرات مصرف عناصر روی و آهن در خصوصیات کمی وکیفی گندم آبی وتعیین حد بحرانی آن‌ها درخاک‌های دشت ورامین. نشریه پژوهش وسازندگی. 76: 126-125.
صالحی، م. و ارزانی، ا. 1390. اثر تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک لاین های تریتیکاله. مجله علوم زراعی ایران. 4: 54-26.
صفرنژاد، ع.، محمددوست، ع. ش. و حمیدی، ح. 1390. بررسی تحمل به شوری در مرحله رشد گیاهچه ای گیاه دارویی کندل. مجله علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 2: 11-1.
فاطمی، ل. س.، طباطبایی، س. ج.، فلاحی. ا. 1388. اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 23: 88-95.
فرهودی، ر. 1388. بررسی تأثیر تنش شوری و محلول پاشی آبسزیک اسید بر رشد ارقام پاییزه کلزا. پایان نامه دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه تهران. 198ص.
فیضی، م. و حقیقت، ا. 1380. نگرشی بر روش‌های بهره‌ برداری از آب های نامتعارف در کشاورزی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب. 2: 491 – 469.
کافی، م. برزوئی، ا.، صالحی، م.، کمندی، ع.، معصومی، ع. و نباتی، ج. ۱۳۸۸. فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد. 226 ص.
کیانی، ع. و کوچک زاده، م. 1380، راهکارهای اجرایی و مدیریتی استفاده از آب شور در آبیاری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب. دانشگاه زابل. 1: 278 – 265.
مجیدی، ع. و ملکوتی، م. ج. 1377. اثر مقادیر و منابع مختلف روی بر عملکرد وجذب روی در گندم آبی. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. موسسه تحقیقات خاک وآب. 4: 55-12.
مشعوف، م.، اسماعیلی آزاد گله، م.، بابائیان جلودار، ن. و کافی، م. 1382. واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه‌ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. 1: 36-18.
ملکوتی، م. ج. 1377. افزایش تولید گندم و بهبود سلامتی مردم از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم. مجله خاک و آب ایران. 1: 43-34.