مقاله رایگان با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های فرزند پروری


Widget not in any sidebars

1- با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های همبستگی محسوب می گردد، و در اینگونه پژوهش ها متغیر های دیگری نیز ممکن است در تعیین میزان همبستگی و پیش بینی پذیری دخیل بوده باشند، بویژه این متغیر ها می توان به میزان موفقیت های قبلی فرد، میزان کمال گرایی و مسئولیت پذیری والدین، شیوه جهت گیری هدف والدین، سبک های فرزند پروری و … اشاره کرد. پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی به بررسی نقش اینگونه متغیر ها در وضعیت جهت گیری هدف نیز پرداخته شود.
2- با توجه به اینکه به نظر می رسد کمال گرایی و مسئولیت پذیری و همچنین جهت گیری هدف در موفقیت ها و دستیابی به اهداف موثر می باشند، پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی به بررسی اینگونه متغیر ها نیز پرداخته شود.
منابع
منابع فارسی:
احمدی، سید احمد، و رمضانی، علی(1386) تأثیر آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان متوسطه اصفهان. پژوهش های تربیتی و روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال سوم، دوره دوم، شماره پیاپی 8، ص 23-32.
اعرابیان، ا، خداپناهی، م.ک، حیدری، م، صالح صدق پور،ب.(1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی، 8، ص 360-371.
برنز، د.(1984) شناخت درمانی: روان شناسی افسردگی و فنون و شناخت شخصیت و تغییر آن. مترجم مهدی قراچه داغی(1388) نشر دایره، چاپ دهم، 12-21.
بشارت، محمد علی(1383) بررسی رابطه بین کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان در دانش آموزان. مجله روان نشاسی تربیتی، سال سی و چهارم، شماره 1، صص 1-19.
بشارت. محمد علی، حبیب نژاد. محمد و گرانمایه پور. شیوا( 1389) کمالگرایی و سلامت روان. تازه های و پژوهش های مشاوره. جلد 8. ص 7-22.
بشارت. محمد علی(1383) کمالگرایی و موفقیت تحصیلی. مجله علوم روانشناختی. دوره سوم. شماره 12. ص 321-335.
بشارت.محمد علی، جوشن لو، محسن، میرزمانی. سید محمود(1386) رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. سال 14. شماره 25. ص 11-19.
جوکار.بهرام(1384) بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودتنظیمی در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 22. شماره 4. ص 56 تا 71.
جوکار. بهرام و لطیفیان. مرتضی(1385) رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف در گروهی از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان شیراز و یاسوج. محله علوم اجتماعی و انشانی دانشگاه شیراز. دوره 25. شماره 4. ص 27- 46.
حمیدی، فریده و قیطاسی، معصومه(1390) مقایسه کمالگرایی و مسئولیت پذیری در دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر اهواز به تفکیک جنس. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال ششم، شماره 18، ص 159-188.
حواله کیا، سعید (1384)، افزایش حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در نوجانان ، فرهنگ همدان شماره 36و 37.
حاجی یخچالی، علیرضا، حقیقی، جمال و شکرکن، حسین.(1380) بررسی روابط ساده و چندگانه پیشایندهای مهم و مربوط با جهت گیری هدف تبحری و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 8. صص 31-48.
خادمی. محسن و نوشادی.ناصر(1385) بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش