مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و ظرفیت جذب


Widget not in any sidebars

از طرف دیگر، رفتار واجذبی یونهای فلزات سنگین در سطح GO و مشتقات آن نشان می دهد که GO را می توان پس از شستشو با محلول HCl مورد استفاده مجدد قرارداد. این تحقیقات نشان می دهد که GO-Ethylenediamine می تواند یک جاذب موثر برای حذف یونهای فلزات سنگین سمی از محلولهای آبی باشد.
3-4- مقایسه میزان تاثیر PH برروی جذب یونهای فلزی مس، سرب، کادمیم در حضور سه جاذب در غلظتهای مشخص از نانو جاذب
pH یکی از پارامترهای مهم است که روی جذب یونها موثراست. یون های فلزی در محلولهای آبی با تغییر pH به شکل های مختلفی می تواند وجود داشته باشند.
PH اسیدی
PH بازی
Me(OH)2↔Me(OH)3↔+Me(OH)↔+Me2
جذب یونهای فلزی روی سطح جاذب ها یک واکنش سطحی محسوب می شود بطوریکه می توان پیش بینی کرد که PH نقش مهمی در جذب یونهای فلزی روی سطح دارد، بررسی اثر PH روی جذب یونهای فلزی توسط جاذب ها مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد که تغیرات PH میزان جذب را تغییر داده است. بطوریکه در PH پایین ظرفیت جذب، جاذب پایین است اما با افزایش PH ظرفیت جذب افزایش می یابد
در بررسی های صورت گرفته شده در این مطالعه با استفاده از یک محلول بافری تغیرات PH را ایجاد می کنیم بعد از انجام واکنش، محلولهای واکنش را به مدت 24 ساعت در حالت تعادل قرار داده و سپس عمل فیلتر شدن را انجام می دهیم و غلظت یونهای فلزی و میزان جذب آنها روی جاذب را توسط AAS اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که ظرفیت جذب با افزایش PH زیاد می شود. وقتی که PH کمتر از 5 باشد، ظرفیت جذب پایین بوده و جاذب ها ضعیف عمل می کنند و با افزایش PH میزان ظرفیت جذب زیاد می شود. در بررسی روی سه یون فلزی نتایج زیر حاصل شده است.GO سنتزی دارای ظرفیت جذب بالا نسبت به یون های فلزات سنگین در PH اسیدی می باشد، حضور دو گروه عاملی اتیلن دی آمین و 6-آمینو اوراسیل روی گرافن منجر به افزایش قدرت جذب یونهای فلزات سنگین توسط جاذب در آب می شود.
تاثیر میزان جذب یون فلزی مس، کادمیم، سرب در غلظت مشخص در حضور سه جاذب در دمای اتاق و بر روی 2 میلی گرم از هر جاذب بررسی شده است که تاثیرات جذب برای یون فلزی مس درجدول(3-8) و نمودار(3-8) و برای یون فلزی کادمیم در جدول(3-9) و نمودار(3-9) و برای یون فلزی سرب در جدول(3-10) و نمودار(3-10) نشان داده شده است.
الف)یون فلزی مس
جدول(3-8) دادهای جذب اتمی در حضور یون فلز مس به ازای 2 میلیگرم جاذب(نانو) در PH مختلف
PH
Cu2++GO
Cu2++6-amino
Cu+en
3
0.0805
0.0618
0.0417
4
0.0702
0.046