مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و درجه حرارت


Widget not in any sidebars

-AAS می تواند به اندازه گیری بیش از 70 عنصر فلزی به کار رود.
– دارای دقت عالی بوده و انحراف استاندارد آن بهتر از 1% می باشد.
– جذب اتمی مستقل از طول موج خط جذبی است.
– اگر از اثرات درجه حرارت بر راندمان تشکیل اتم که خود متغیری است که هم جذب و هم نشر را تحت تأثیر قرار می دهد صرف نظر کنیم، جذب اتمی عملاً مستقل از درجه حرارت سیستم می باشد.
– قسمت اعظم اتمها در حالت پایه وجود دارند در علامت جذب اتمی شرکت می کنند.
– در جذب اتمی فقط لازم است که مقادیر I و I0 را اندازه‌گیری کرد تا جذب اندازه گیری گردد.
– کار با دستگاه AAS ساده و آسان می باشد[50،49].
1-18- شیمی محاسباتی
شیمی محاسباتی شاخه ای از علم شیمی است که در آن، از رایانه ها جهت کمک به حل مسائل شیمی استفاده می شود و شامل همه روش های نظری برای محاسبه خواص شیمیایی و فیزیکی مولکو ها، جامدات یا مایعات می باشد. به عبارت دیگر، شیمی محاسباتی. توصیف شیمی به زبان ریاضی است که در آن، یک روش ریاضی توسط رایانه برای انجام محاسبات به کار می رود.
این محاسبات برپایه مکانیک کلاسیک، مکانیک کوانتومی و ترمودینامیک آماری انجام می گیرد. جهت انجام محاسبات در شیمی محاسباتی دو نظریه کاملاً متفاوت، نظریه مکانیک کوانتومی(نظریه ساختار الکترونی)و نظریه مکانیک مولکولی استفاده می‌شود. روشهایی که معادله شرودینگر الکترونی را حل می کند به محاسبات ساختار الکترونی معروف هستند این روش تنها برای سیستم های کوچک کارایی دارد. بکارگیری تقریب های بیشتر در روش های نیمه تجربی، مطالعه سیستم های بزرگ تر امکان پذیر می شود.از سوی دیگر برخی از سیستم‌های مورد توجه در شیمی محاسباتی آن چنان سیستم‌های بزرگی هستند که نمی‌توان آن‌ها را با روش کوانتومی یا روش نیمه تجربی مورد مطالعه قرار داد. برای بررسی چنین سیستم‌های روشهای مکانیک مولکولی بر پایه قوانین فیزیک کلاسیک است به کار می رود.
معمولاً دو روش برای حل مسائل شیمی به صورت نظری وجود دارد. شیمی محاسباتی و شیمی نظری غیر محاسباتی. شیمی محاسباتی به محاسبات عددی ساختارهای الکترونی مولکولها و اندرکنش‌های مولکولی مربوط می‌شود، اما شیمی نظری غیر محاسباتی به توصیف تحلیلی مولکول‌ها و فرمول بندی آن ها به صورت دستی اطلاق می‌گردد. در شیمی محاسباتی نیز از رایانه‌ها برای پیش بینی ساختار مولکولی، خواص مولکولی و واکنش های شیمیایی استفاده می‌شود. این روش به شیمیدانان اجازه می دهد به جای این که پدیده های شیمیایی را از طریق واکنش‌های شیمیایی و ترکیبات شیمیایی مورد بررسی قرار دهند، آنها را از طریق محاسبات کامپیوتری مطالعه کنند.
1-19- مروری بر روش های نظری در مکانیک کوانتومی
مکانیک کوانتومی، مکانیکی که سیستم‌های میکروسکوپی از آن پیروی می‌کنند مکانیک کوانتومی نامیده می شود، زیرا یکی از جنبه های شاخص این مکانیک،کوانتش انرژی است. قوانین مکانیک کوانتومی به وسیله هایزنبرگ، بورن و جوردن در سال 1925 و به وسیله شرودینگردر سال 1926 بیان شد.
حالت یک سیستم مکانیک کوانتومی به وسیله تابع حالت که تابعی از مختصات ذرات و زمان است، توصیف می شود. تغییر با زمان به وسیله معادله وابسته به زمان شرودینگر تعیین می شود، در این معادله عملگر هامیلتونی مکانیک کوانتومی است که با کمیت کلاسیکی انرژی مطابقت دارد. برای یک سیستم مولکولی، تمام خواص مولکولی از حل معادله شرودینگر مولکولی قابل محاسبه است. عملگر هامیلتونی برای یک مولکول مطابق رابط شماره(1-1) است.
(1-1)
که درآن و به ترتیب عملگرهای انرژی جنبشی برای هسته ها و الکترونها و ، و به ترتیب انرژی پتانسیل دافعه بین هسته ها، جاذبه بین الکترون ها و هسته ها و دافعه بین الکترونها هستند.
1-20- تقریب بورن-اپنهایمر
(1-2)
با این عملگر هامیلتونی، حل معادله شرودینگر مولکولی بسیار دشوار است و برای حل آن نیاز به استفاده از تقریب های گوناگون داریم، یکی از این تقریب ها، تقریب بورن-اپنهایمر است. ماکس بورن و روبرت اپنهایمر نشان دادند که بررسی جداگانه حرکت های الکترونی و هسته ای یک تقریب بسیار خوب است. به علت جرم‌های زیادی که هسته ها دارند، خیلی آهسته تر از الکترونها حرکت می‌کنند و در مدت زمانی که هسته ها فاصله کوتاهی را طی می کنند، الکترونها تعداد زیادی از چرخه های حرکتی را انجام می دهند، لذا توزیع الکترونها درون یک سیستم مولکولی به موقعیت هسته ها و نه به سرعت آن بستگی دارد. با این تقریب می توان معادله شرودینگر را مطابق رابطه(1-2) زیر نوشت:

هامیلتونی الکترونی از حذف عملگر انرژی جنبشی هسته ای از هامیلتونی کل(رابطه1-3) بدست می آید و برابر است با:
(1-3)