مقاله درمورد مواد و روشها و استان لرستان

دانلود پایان نامه
 • کاربرد قارچ F. solani جهت مبارزه با گل جالیز مزارع گوجه فرنگی و خیار توسط مظاهری و همکاران در سالهای 1372 تا 1374 مورد بررسی قرار گرفت. براساس این گزارش از مزارع آلوده گوجه فرنگی، خیار، هندوانه و خربزه نمونههای گل جالیز بیمار جمعآوری و از آنها 37 جدایه F. solani بدست آمد. هجده جدایه جهت ثبوت بیماریزایی روی O. aegyptiaca مورد استفاده قرار گرفتند. جدایه های مزبور اثرات متفاوتی را در کنترل گل جالیز نشان دادند، ولی اثرات بیماریزایی روی گوجه فرنگی مشاهده نشد. در آزمایش گلدانی یک ایزوله فرموله شده به منظور کنترل گل جالیز مزارع گوجه فرنگی و خیار مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش در هر گلدان 30 میلی گرم بذر گل جالیز و نیم گرم قارچ با خاک مخلوط گردید. در آزمایش مربوط به گوجه فرنگی کاهش انبوهی گل جالیز در اثر کاربرد قارچ 90 درصد و در آزمایش مربوط به خیار معادل 3/89 درصد بود. در سال 69 نیز قارچ فرموله شده مزبور روی 200 پایه گوجه فرنگی، که خاک پای بوته ها قبلاً با بذر گل جالیز آلوده گردیده بود، بکار رفت. نتایج حاصله حاکی از افزایش تعداد ساقههای مرده هوایی و زیرزمینی گل جالیز تربیت به میزان 74 و 8/60 درصد بود (مظاهری و همکاران، 1374).
  همچنین در آزمایشات مربوط به واکنش گیاهان مختلف زراعی به قارچ F. solani جدا شده از گل جالیز با استفاده از نیم گرم از فرمولاسیون حاوی Spores/gr 106 با خاک محل کشت نشان داد که این قارچ هیچ اثر سویی روی گندم بهاره و پاییزه، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، آفتابگردان، لوبیا (سبز و چیتی)، نخود (سفید، سیاه فرنگی)، عدس، ماش، سویا، خیار، هندوانه، خربزه، کدو، گوجه فرنگی، بادمجان، هویج، فلفل (قلمی، دلمه)، کلم (گل، قرمز، پیچ)، بامیه، سیب زمینی، کاهو، کرفس، تره ایرانی، پیاز، یونجه، شبدر و اسپرس ندارد و بنابر همین آزمایشات چنین استنباط شد که ایزوله F.solani مورد استفاده به طور اختصاصی فقط روی گل جالیز بیماریزایی دارد (مظاهری و همکاران، 1374).
  فصل سوم
  مواد و روشها
  3-1- روش جمع آوری نمونه از مزارع آلوده به انگل O. aegyptiaca
  جمعآوری نمونهها (از اواسط تا اواخر تابستان 1388) در مناطق مختلف استان لرستان شامل شهرهای خرم آباد، ویسیان، پلدختر، الشتر، بروجرد، اشترینان، دورود، ازنا و الیگودرز انجام گرفت. بدین منظور هر شهرستان یا شهر به چند منطقه تقسیم شده و از هر منطقه، چند مزرعه (غالباً 3و4) انتخاب شده و از هر مزرعه نیز با جستجو چند نمونه گل جالیز بیمار جمعآوری شد. هر نمونه با ذکر مشخصات داخل کیسه فریزرهای مصرف نشده گذاشته شد و به داخل یخچال منتقل گردید. پس از نمونه برداری، جهت جدا کردن عوامل احتمالی بیماریزا ، نمونهها به آزمایشگاه منتقل گردید.
  3-2- محیط های کشت مورد استفاده
  3-2-1- محیط کشت سیب زمینی – دکستروز – آگار (PDA) Potato Dextrose Agar
  برای جداسازی و کشت مجدد (subculture) قارچها از محیط کشت PDA (محصول شرکت مِرک Merck ) طبق دستورالعمل و توصیه شرکت سازنده استفاده گردید. براساس روش دستساز، 200-250 گرم سیبزمینی قطعه قطعه شده را جوشاندیم و بعد از تهیه عصاره صاف شده آن به وسیله پارچه ململ، 15 گرم دکستروز و 20 گرم پودر آگار را اضافه کرده و با آب مقطر حجم آن را به 1 لیتر رساندیم. سپس به وسیلهی هیتر مگنتدار آنقدر حرارت داده تا محیط کشت از حالت کدری به حالت شفاف درآمده؛ سپس درب آن را بوسیله پنبه و آلومینیوم فویل بسته و در فشار 15 پوند و دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 30-20 دقیقه استریل گردید.
  همچنین برای تهیه PDA اسیدی شده (Acidified PDA) که برای جداسازی قارچها بکار گرفته می شد؛ زمانی که محیط کشت PDA برای ریختن آماده بود و دمای آن حدود 45 درجه سانتیگراد بود، به هر لیتر از محیط کشت 30 تا 50 قطره اسید لاکتیک (Lactic acid) 25٪ اضافه گردید (Baudoin et al., 1988) و خوب بهم زده شد و سپس داخل تشتکهای پتری ریخته شد.
  3-2-2- محیط کشت آب – آگار (WA) Water Agar
  برای تهیه این محیط 10 گرم (محصول شرکت مرک merck) به نیم لیتر آب اضافه شده و در یک ارلن یک لیتری ریخته شد و سپس درب آن بوسیله پنبه و آلومینیوم فویل بسته شده و در فشار 15 پوند و دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 30-20 دقیقه استریل گردید.
  این محیط کشت برای تک اسپور کردن (single spore) قارچ بوسیله خطکشی سوسپانسیون اسپور روی آن صورت گرفت.
  3-2-3- محیط کشت برگ میخک – آگار (CLA) Carnation Leaf Agar
  برای تهیه این محیط کشت براساس روش ذکر شده توسط نلسون و همکاران (Nelson et al., 1983) از برگهای جوان میخک Diantus caryophillus L. عاری از باقیمانده سموم قارچکش و حشرهکش استفاده گردید. برگهای جوان میخک ابتدا جهت برطرف شدن گرد و غبار بوسیله آب شسته شده و سپس به قطعات 5 تا 10 میلیمتر خرد شده و در تشتک پتری و یا آلومینیوم فویل گذاشته شده و در دمای 55-45 درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت قرار داده شد تا خشک شوند. سپس برگهای خشک میخک در چند پتری ریخته شده (بمنظور اینکه در چند مرحله بدون خطر آلودگی استفاده شود) و درب آن گذاشته شد؛ و در آلومینیوم فویل پیچیده شده و در فشار 15 پوند و دمای 121 درجه سانتیگراد بوسیله اتوکلاو استریل شد. بعد از تهیه کردن و ریختن WA (2-5/1 درصد)در پتری و در حالی که هنوز منجمد نگشته بود در وسط تشتک پتری چند قطعه برگ میخک استریل قرار داده شد و بمدت 4-3 روز در دمای محیط قرار و بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت.
  محیط کشت CLA محیط کشت نیمه طبیعی (Seminatural) است و شرایط طبیعی را برای قارچ فراهم میسازد. این محیط موجب تسریع اسپورزایی قارچ شده و تحت شرایط نور نزدیک فوق بنفش (NUV) اسپورهای تیپیک قارچ روی آن تولید میشود. همچنین بدلیل فقیربودن محتوی غذایی باعث رشد پراکنده قارچ گردیده که زمینه را برای دیدن راحتتر فیالیدها و کنیدیوفورها و دیگر اندامهای زاینده اسپور فراهم می سازد. همچنین برخی ویژگیهای تاکسونومیک قارچها مثل زنجیرهای کنیدی و سرهای دروغین (falseheads) براحتی روی بخش WA آن دیده شد، در حالی که غالباً اسپورودوخیوم (sporodochium) و پینوت (pinnote) قارچی روی برگ میخک تشکیل می شود.
  3-2-4- محیط کشت آب – آگار حاوی KCL
  برای تهیه این محیط کشت مقدار 6 گرم KCL به 1 لیتر آب-آگار 5/1 درصد اضافه و مشابه محیط آب-آگار استریل گردید. این محیط برای تشکیل زنجیره میکروکنیدیوم در گونههایی که روی منوفیالید و پلیفیالید تشکیل میشوند بسیار مناسب است. زنجیره میکروکنیدیوم 5-4 روز پس از کشت روی محیط و زیر میکروسکوپ مشاهده میگردد (Nelson et al., 1983).
  3-2-5- محیط کشت SNA (Synthetic Nutrient poor – Agar)
  برای تهیه محیط کشت فوق طبق روش نیرنبرگ (Nirenberg, 1981) ترکیبات زیر به 1 لیتر آب مقطر اضافه و مشابه محیط آب-آگار استریل گردید:
  KH2PO4 1 گرم
  KNO3 1 گرم
  MgSO4 , 7H2O 5/0 گرم
  KCl 5/0 گرم
  گلوکز 2/0 گرم
  ساکارز 2/0 گرم
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.