مقاله درمورد صنایع غذایی و بازدارندگی

1-11-7آنزیم ها:
Widget not in any sidebars

در میان آنزیم ها لیپوکسیژنازها یک عامل قوی در اکسیداسیون است
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
مطالعات انجام شده خواص ضد میکروبی عصاره گیاهان مختلف برروی E.coil وS.aureus
آنها تحقیقی را در مورد فعالیت آنتی رادیکالی و ضد میکروبی عصارۀ میوۀ سماق چینی انجام دادند. در این مطالعه تأثیر عصارۀ سماق روی 12 باکتری گرم مثبت و منفی بررسی شد و مشخص گردید باسیلوس سرئوس و هلیکو باکتر پیلوری به ترتیب حساس‏ترین باکتری‏های گرم مثبت و منفی می‏باشند و حداقل غلظت بازدارندگی عصاره %1/0 می‏باشد. در مقابل مخمرها حساسیت کمتری دارند و حداقل غلظت بازدارندگی برای آنها %75-6/0 می‏باشد. علاوه بر این از سماق می‏توان برای تولید آنتی‏اکسیدان طبیعی و یا نگهدارنده در صنایع غذایی استفاده نمود(ریما کوسا و همکاران 2011).
آنها تحقیقی را پیرامون تأثیر تشدیدکنندگی (سینرژیستی) عصارۀ رزماری به همراه مشتقات بوتیل‏دار روی فعالیت آنتی‏اکسیدانی و ضد باکتریابی انجام دادند. فعالیت آنتی‏اکسیدان و آنتی‏باکتریال عصارۀ متانولی رزماری محتوی %30 کرانوسیک اسید، %16 کارنوسول و %5 اسید رزمارینیک در ترکیب با آنتی‏اکسیدان‏های مصنوعی BHT و BHA بررسی شد. مشخص شد که فعالیت آنتی‏اکسیدانی عصارۀ رزماری مربوط به پلی‏فنول‏های اصلی آن اسید کارنوسیک و اسید رزمارینیک می‏باشد. به علاوه عصارۀ متانولیک رزماری تأثیر تشدیدکنندگی روی فعالیت آنتی رادیکال BHT و فعالیت ضد باکتریایی BHA دارد. افزایش فعالیت آنتی‏باکتریال BHA توسط رزماری از طریق افزایش نفوذپذیری غشا می‏باشد(رومانو و همکاران، 2008).
در مطالعه ای که در سال 1999 در یونان بر روی اثرات ضد باکتری اسانس گیاهان استخیس کادینا (S .cadina) و استخیس کریسانتا (S.chrysantha) صورت پذیرفت نشان داد که این اسانسها اثرات ضد باکتری مناسبی بر روی باکتری گرم منفی اشیرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند. (مرتضی سمنانی و همکاران، 1386).
آنهادر مطالعه ای که در سال 1989 انجام شد، بیشترین اثر را عصاره گیاه آویشن بر روی باکتری پسودوموناس، سراتیا، اشیرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس از خود نشان داد و گیاهان مریم گلی الکیل کوهی اثر کمتری از خود نشان دادند. این مطالعه نشانگر این بود که روغنهای فرار این گیاهان بر روی باکتری های گرم مثبت تأثیر بیشتری نسبت به باکتری های گرم منفی دارا می باشند (فاراگ و همکاران، 1989)
آنهااثر اسانس چندین گیاه از جمله مرزنجوش را بر ضد گونه های متعددی از سالمونلا و اشیدشیا کلی ، که از مرغ و خوک جداشده بودند، بررسی نمودند، اسانس مرنجوش قویترین اثر را بر ضد 4 گونه سالمونلا داشت (پنالور و همکاران، 2005)
آنها در مطالعه ای دریافتند عصاره سیر در دمای معمولی از فعالیت باکتریهای گرم منفی مانند اشیرشیا کلی و باکتریهای گرم مثبت از قبیل آنتراسیس تیپ B و استرپتوکوکوس تیپ A ممانعت به عمل می آورند (مهدی علیپور و همکاران، 1388)
آنها در بررسی جامع در سال 2003، مرزنجوش و آویشن، مرزه مریم گلی، میخک جزء قویترین گیاهان دارای اثرات ضد میکروبی معرفی شده اند. (کالمبا و همکاران، 2003)
مطالعات نشان داد که اسانس O.Vulgare، کارواکرول و تایمون روی انواع استاف های مقاوم به متی سیلین جداشده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت های تنفسی و چشمی، شامل استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استافیلوکوکس اورئوس اثر مهاری داشتند (نوسترا و همکاران، 2004)
آنها ، اثرات باکتریسید و فعالیت ضد چسبندگی عصاره 25 گیاه خوراکی و دارویی از جمله ارگانو را بر ضد 7 گونه H.Pylori بررسی نمودند. در بین این گیاهان هشت گیاه از جمله سیر و شوید هیچگونه اثر باکتریسیدال نداشته، ده گیاه از جمله مریم گلی، فلفل، اثر باکتریسیدال داشتند. با این حال زنجبیل و زیره سیاه مؤثرترین گیاهان بودند(اوماهانی و همکاران، 2004)
در مطالعه ای که در سال 1999 در یونان بر روی اثرات ضد باکتری اسانس گیاهان استخیس کادینا (S .cadina) و استخیس کریسانتا (S.chrysantha) صورت پذیرفت نشان داد که این اسانسها اثرات ضد باکتری مناسبی بر روی باکتری گرم منفی اشیرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند. (مرتضی سمنانی و همکاران، 1386)
نتایج تأثیر عصاره پونه نیز در مطالعه که در سال 1976 بر روی باکتری ویبرو پاراهمولیتوکوس صورت گرفت نشان داد که این عصاره در غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر قادر است از رشد باکتری جلوگیری کند (بوچات و همکاران، 1976)
آنهادر مطالعه ای که انجام شد، اثر باکتریو استاتیکی قوی اسانس Thy mus revolatus را بر روی باکتری گرم منفی از قبیل اشیرشیا کلی و گرم مثبت از قبیل استافیلوکوکوس اورئوس نشان داند، آنها علت احتمالی این اثرات را میزان بالای کارواکرول موجود در اسانس بیان نمودند (کارامان و همکاران، 2001)
آنهادر سال 1386 بر روی 6سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پستان گاو مطالعاتی را انجام دادندکه قطر هاله عدم رشد اسانس آویشن در این 6سویه بین 43 تا 49 میلیمتر و MIC بدست آمده در این تحقیق بین 32 تا 159 میکروگرم در میلی لیتر بود. در این مطالعه مشخص شد که MIC سویه پاتوژن 4 برابر سویه استاندارد است و با توجه به قطر هاله عدم رشد سویه استاندارد در برابر اسانس آویشن نسبت به سویه پاتوژن حساس تر است (زهرایی و همکاران، 1384)
آنهادر مطالعه ای اثر اسانس آویشن شیرازی بر احتمال رشد استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آبگوشت قلب و مغز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن بیانگر این موضوع بود که لگاریتم درصد احتمال رشد استافیلوکوکوس اورئوس با افزایش غلظت اسانس کاهش پیدا می کند که آنها نیز با توجه به آنالیز شیمیایی اسانس آویشن این اثر را مربوط به میزان بالای کارواکرول موجود در آن میدانند ( آخوندزاده و همکاران، 2005)
آنهادر تحقیقی که در سال 1382 انجام شد نتیجه MIC اسانس اوکالیپتوس، مرزه، آویشن بر روی میکروارگانیسم های استافیلوکوکوس اورئوس، اشیرشیا کلی و استرپتوکوکوس فکالیس نشادن داد، اسانس آویشن پایین ترین MIC را نسبت به بقیه اسانس ها بر روی هر سه میکروارگانیسم داشته است (رسولی و همکاران، 2002)
عصاره گیاه داروئی قرنفل جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی بر روی باکتری های اشیرشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد. عصاره متانولی قرنفول بیشترین اثر ضد باکتریایی را به علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس داشته و همچنین این عصاره بر روی تمام سویه های مورد آزمایش اثر ضد میکروبی نشان داد. (اوشیمارو و همکاران، 2007)
در پژوهشی تأثیر عصاره میخک، سیر، زنجبیل، نعناع بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشیرشیا کلی مورد بررسی قرار گرفت که فعالیت بهتر ضد میکروبی عصاره میخک نسبت به دیگر عصاره ها بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تأیید شد (بتونی و همکاران، 2006)