مقاله درمورد شرایط آب و هوایی و تجزیه واریانس

نتایج گروه بندی دانکنی درمورد 2 شاخص بررسی شده نشان داد که در سطح 1% ، F.virguliforme ، F.solani ، F.oxysporum و F.chlamydosporum در یک گروه نسب به شاهد و F.reticulatum ، F.diversicporum ، F.semitectum و F.pollideroseum در گروه دیگری قرار گرفتند که گروه اول اثر بهتری در کنترل انگل داشت. مرگ و میر ناشی از کاربرد آنتاگونیست در تیمارها بین 3.47% تا 52.78% متغییر بوده و F.virguliforme موثرترین آنتاگونیست بود. از آنجایی که در اکثر نقاط دنیا غالب گونه های قارچی جدا شده مریوط به جنس فوزاریوم بوده است، می توان گفت اثر آنتاگونیستی این جنس نسبت یه سایر قارچ ها بیشتر است. اگرچه در خیلی از نقاط الزاماً فراوانی قارچ جدا شده با تأثیر آنتاگونیستی آنها رابطه معکوس داشته است، چنانچه که میبینیم در مجارستان فراوانی گونه جداشده از گل جالیز O. ramoseقارچ F. solani بود اما در آزمون های بیماری زایی F. oxysporum اثر بهتری در کنترل گل جالیز داشت.(Hodosy, 1981)، در روسیه نیز F. Oxysporum به عنوان گونه غالب و بیماری زا تر بودن این گونه گزارشاتی صورت گرفت.(Panchenko, 1979) در مصر نیز گونه غالب F. solani بود (Al. menoufi, 1985) . در ایران فراوان ترین گونه جدا شده F. oxysporum بود که البته از نظر بیماری زایی هم اثر بهتری در کنترل گل جالیز داشت (بنی هاشمی، 1370). مظاهری و همکاران (1370) گونه جدا شده از گل جالیز را با بیشترین فراوانی F. solani به عنوان قارچ آنتاگونیست اعلام کردند، که البته در مورد درصد فراوانی آن بحثی به میان نیامد. در تحقیقاتی که در سال 1377 توسط مهرابی و همکاران صورت گرفت درصد فراوانی F. solani از همه گونه ها بیشتر بود که البته اثر بهتری در کنترل گل جالیز داشت.در تحقیقاتی که طی به پایان رساندن همین پایانامه به عمل آمد گونه غالب شناسایی شده F. solani بود ولی همچنان که دیدیم گونه F. virgulliforme از سایر گونه های فوزاریوم بیماری زا تر بود. به طور کلی این گونه استنباط می شود که در اکثر نقاط ایران گونه هایی که اثر آنتاگونیستی بهتری داشتند مشترک بوده اما رابطه معکوسی که در بعضی نقاط بین درصد فراوانی و درصد بیماری زایی گونه های شناسایی شده وجود دارد ممکن است تحت الشعاع اقلیم هر منطقه و یا به گونه های مختلف گل جالیز ارتباط نزدیکی داشته باشد و البته به میزان مقاومت گل جالیز به هر یک از گونه های قارچی جدا شده با توجه به شرایط آب و هوایی در مزارع و یا شرایط نگهداری گلدان های مورد آزمایش در گلخانه ها داشته باشد.
Widget not in any sidebars

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها و آزمون دانکن در 2 شاخص بررسی شده در آزمایشات گلخانه ای در جدول 4-2 ، 4-3 ،4-4 و 4-5 آمده است.
جدول 4-2- تجزیه واریانس تاثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر روی گل جالیز
ضریب تغییرات میانگین مربعات1 مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
65/39% **318/15 545/122 8 تیمار
704/1 673/30 18 خطا
219/153 26 مجموع
*معنی‌دار در سطح 5 درصد ، ** معنی دار در سطح 1 عدد و n.s غیر معنی دار
1داده‌هاتبدیل جذری شده‌اند
جدول 4-3- تجزیه واریانس تأثیر گل جالیز بر روی بوته‌های خیار
ضریب تغییرات میانگین مربعات1 مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
27/30% n.s813/5 53/46 8 تیمار
357/4 427/78 18 خطا
930/124 26 مجموع
*معنی‌دار در سطح 5 درصد ، ** معنی دار در سطح 1 عدد و n.s غیر معنی دار
1داده‌هاتبدیل جذری شده‌اند
جدول4-4- جدول مقایسه میانگین درصد آلودگی گل جالیز در آزمایش تاثیر 8 گونه فوزاریوم آنتاگونیست در کنترل بیولوژیکی گل جالیز (بوسیله روش دانکن، در سطح 1%)
فاکتور گل جالیز
F.virguliforme 78/52a
F.solani 37/31ab
F.oxysporum 67/16abc
F.chlamydosporum 52/21abc
F.reticulatum 10/11bcd
F.diversicporum 667/6cd
F.semitectum 760/4cd
F.pollideroseum 467/3cd

Share this post

Post navigation

You might be interested in...