مقاله درمورد شاخص های سنجش و شاخص های

3-9 ارزیابی میزان اثر آنتی اکسیدانی به روش DppH
جهت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی از رادیکال آزاد 2و2-دی فنیل 1و1 پیکریل هیدرازیل استفاده شد.
Widget not in any sidebars

این ماده یک رادیکال آزاد لیپوفیل است که در 517 نانومتر جذب بیشینه دارد. در حین واکنش DPPH با مواد آنتی اکسیدانی واکنش داده و مقدار آن کاهش می یابد که با کاهش طول موج ارتباط مستقیم دارد.خنثی شدن رادیکال های آزاد باعث میشود که رنگ محلول از بنفش تیره به زرد تغییر کند(پاراساد و همکاران،2009).
جذب محلول در طول موج517 نانومتر میزان رادیکال های ازاد موجود در محیط را نشان می دهد.
روش DppH بر مبنای درصد مهار رادیکال آزاد با روش اسپکتورفتومتری تعیین می شود. غلظت‏های مختلف از عصارۀ صمغ باریجه بر حسب ppm در بالن ژوژه تهیه گردید. در لوله‏های آزمایش درب‏دار و پوشیده شد با فویل آلومینیومی (به منظور جلوگیری از اثرات نور) 4 میلی‏لیتر از غلظت‏های مشخص از عصارۀ موردنظر با 1 میلی‏لیتر محلول 500 میکرومولار DPPH در متانول، مخلوط گردید و به مدت 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد در انکوباتور نگهداری گردید و سپس به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر جذب آن در طول موج 517 نانومتر و در برابر سل حاوی متانول خوانده شد. برای سایر حلال‏ها نیز آزمایش طبق روش بالا انجام گرفت و مطابق با فرمول ذیل محاسبه شد.
I% = (Ablank – A sample / A balank) × 100
که در این رابطه
Ablank، جذب نوری کنترل منفی (دارای تمام معرف ها به جز غلظت مشخص از عصاره مورد نظر) می باشد.
A sample، میزان جذب نوری غلظت های مختلف عصاره را بیان می کند.
در این آزمایش به عنوان کنترل مثبت از آنتی اکسیدان سنتزی بوتیلیدهیدروکسی تولوئن (BHT) استفاده گردید. برای این منظور با رسم منحنی درصد مهار ظرفیت ترکیبات اکسیدات تعیین خواهد شد.)فریرا و همکاران،2007).
اعداد جذب نمونه را از اعداد شاهد کم کرده و بر عدد شاهد تقیسیم می کنیم و بدین ترتیب درصد مهار بدست می آید.
فصل چهارم:نتایج و بحث
4-1ترکیبات شیمیایی باریجه
اسانس صمغ باریجه مایعی است بی رنگ ، متمایل به زرد کمرنگ که حاوی ترکیباتی از جمله آلفا پینن (3/18%) ،بتاپینن( 1/50%) دلتا-3-کارن(7/8%) ،ساپونین (1/15%) ، میرسین (3%) می باشد.
مهمترین ترکیبات شناسایی شده اسانس ، آلفا و بتا پینن بودند( رضایی و همکاران ،1381)
آلفا پینن مهمترین ماده تشکیل دهنده تربانتین است که به عنوان طعم دهنده مورد استفاده قرار می گیرد ،یک واسط مهم در ساختمان ترکیبات معطر است . بتاپینن نیز به عنوان یک واسط مهم در ساخت ترکیبات معطر مصنوعی و ترکیبات روغنی معطر بکار می رود و به عنوان مونومر در تولید رزینهای ترپنی استفاده می شود .هر دو ترکیب آلفا و بتاپینن دارای فعالیت ضد میکروبی بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی بوده است .آلفا پینن دارای خاصیت اسپاسمولتییک و قرمز کنندگی پوست بوده و بتاپینن دارای اثرات ضد التهابی و ضد ترشحی بوده و دارای خواص آنتی بیوتیکی بر روی باکتری هایی اشیرشیاکلی و استافیلوکوکوس دارد
همچنین وجود ترکیبات دلتا -3-کارن نیز دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و حتی مقدار آن ، یکی از شاخص های سنجش مرغوبیت اسانس باریجه است (رضایی ، 1381).
4-2 خاصیت ضد باکتریایی اسانس صمغ باریجه :
در مطالعه حاضر اثر اسانس بر تعدادی از باکتری های گرم مثبت و منفی به دو روش رقت لوله ای وانتشار دیسک مورد آزمایش قرارگرفته است که حساسیت متفاوتی از باکتری های مختلف مشاهده شده نتایج هردو روش باهم همخوانی داشتند، بطوریکه در هر دو روش استافیلوکوکوس اورئوس را حساس و اشیرشیاکلی را مقاوم نشان دادند . این اثر می تواند ناشی از آن باشد که ساختمان دیواره سلولی باکتری های گرم منفی در قسمت خارجی شامل یک لایه لیپوپلی ساکاریدی و پروتئین است که به جاذبه هیدروفوبیکی اتصال دارند، در حالیکه باکتری های گرم مثبت فاقد این ساختمان می باشند (هوگو و همکاران ،1367)
جدول 4-1: میانگین غلظت MIC اسانس صمغ باریجه (میلی گرم درمیلی لیتر ) بر باکتری های مورد مطالعه :
میکروارگانیزم گرم+/- MIC *شاهد آنتی بیوتیک **کنترل – ***کنترل +