مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تعریف سیستم‌های اطلاعاتی

1-8-2-سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به‌منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌ها است (عرب مازار یزدی و دیگران،1386).
Widget not in any sidebars

1-8-3-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده‌های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان،1374).
1-8-4 –اثربخشی
درجه یا میزان نیل به اهداف تعیین‌شده است به‌بیان‌دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل‌شده است.
پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست، از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان می‌شود. در بحث مبانی نظری تحقیق به تعریف سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، اهداف و اجزای سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، کنترل‌های داخلی، مسئولیت پاسخگویی و… خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی تحقیقات انجام‌شده مرتبط با موضوع می‌پردازیم.
2-2-سیستم
سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند جلیناس و دیگران،1990.
2-3-سیستم اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و
انتشار اطلاعات به‌منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌هاست (عرب ما‌زار یزدی و دیگران،1386).
سیستم اطلاعاتی باید آن‌قدر انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند نیازهای مختلف کاربران را در انواع رده‌های سازمانی تأمین کند برای مثال، نیازهای اطلاعاتی سرپرستان در پایین‌ترین رده مدیریت با نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد در بالاترین سطح سازمان یکسان نیست. ایجاد تسهیلات برای ورود، پردازش، ذخیره، بازیابی و جریان اطلاعات در سرتاسر سطوح سازمان به استفاده از انواع سیستم‌های اطلاعاتی نیاز دارد. یک سیستم اطلاعاتی شاید فقط داده‌های خام مربوط به عملیات روزانه و رسمی را پردازش نماید و سیستم دیگری گزارش‌ها را برای مدیران سطح پایین سازمان تهیه نماید؛ و نوع دیگری از سیستم اطلاعاتی به مدیران ارشد در اخذ تصمیمات کمک کند (مدهوشی، 1379).
2-4-ضرورت سیستم‌های اطلاعاتی
در عصر اطلاعات سیستم‌های اطلاعاتی جایگاه ویژه‌ای را برای خود کسب نموده‌اند و تأثیرگذاری عمده‌ای بر تصمیمات مدیران دارند. درگذشته اطلاعات بسیار محدود بود و در صورت گردآوری آن، به‌راحتی تحلیل‌شده و زمینه لازم برای تصمیم‌گیری به وجود می‌آمد؛ اما با افزایش حجم اطلاعات و به قولی انفجار اطلاعات امکان گردآوری و تحلیل آن به‌صورت دستی به‌تدریج ناممکن شده است؛ و درنتیجه نقش کامپیوتر به‌عنوان ابزار اطلاعاتی بسیار بارز و مهم شده است.
تجربه سازمان‌ها و کشورهای موفق و ناموفق در توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که در کنار نحوه نگرش به موجودیت و اتخاذ تصمیمات درست، به‌موقع بودن آن‌ها تا چه اندازه در این راستا مؤثراست. امروزه عدم اجرای به‌موقع تصمیمات، معادل عدم تصمیم‌گیری است و این خود نقش پشتیبانی اطلاعاتی برای اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع دارد. علاوه برداشتن نگرش صحیح، آموزش و تجربه کافی، نیازمند اطلاعات ویژه‌ای جهت تصمیم‌گیری هستند که این اطلاعات تنها پس از گردآوری سریع و پردازش صحیح آن‌ها امکان زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌سازند. محدودیت وقت و قدرت ذهنی مدیران در عالم ظاهر، عملکرد غیرخطی ناشی از خستگی جسمانی و روانی و تمایل به ساده‌سازی مدل‌سازمانی باعث می‌شود تا مدیران نتوانند کلیه داده‌های یک سازمان بزرگ را جمع‌آوری کرده و با یک وزن دهی مناسب مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند. از طرفی نمی‌توانند یک مسئولیت خطیر را کاملاً به زیردستان تفویض نمایند. نتیجه این محدودیت‌ها و آن نیازها دست‌به‌دست هم داده و ضرورت ایجاد و بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی را به وجود آورده است. باگذشت زمان و پیچیده‌تر شدن نظام‌های تصمیم‌گیری، سیستم‌های اطلاعاتی نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند (احمدی و ویرجینیاری، 1382).
2-5- چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی
چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی شامل شش مرحله است که عبارت است از:
مرحله اول: اتخاذ تصمیم و پذیرش سیستم اطلاعاتی
مرحله دوم: تحصیل سیستم اطلاعاتی