مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و سیستم‌های اطلاعاتی مدیری


Widget not in any sidebars
احمدی، حسین؛ م ویرجینیاری(1382). نظام‌های اطلاعات استراتژیک، قم، صبح صادق.
افشانی، علی‌رضا (1387). آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری. یزد، انتشارات دانشگاه یزد
انصاری، عبد المهدی؛ و عباس شیبانی تذرجی (1389). «بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری، سال اول، شماره 3 صفحات 159-139.
باباجانی، جعفر (1388). حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
باباجانی، جعفر (1381). «مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی»، حسابدار، شماره 147، ص 30-27، 44-41 و 75-73
تاری وردی، یدا…(1381). حسابداری مالی (ج ا) تهران: انتشارات عابد.
جمشیدی نوید، بابک؛ علی ارباسی، مهدیه اسمعیلی و ابراهیم اسدی زاده (1392).«بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای (CAIS) در شرکت‌های صنعتی استان کرمانشاه». دومین اجلاس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گلستان، گرگان، ایران
حیدری، حسین؛ جواد مرادی و محمد قهرمان ایزدی (1391). «مطالعه دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای (CAIS) در شرکت‌های تولیدی استان بوشهر»، اولین همایش منطقه‌ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.
حیدری، حسین؛ جواد مرادی و محمدرضا پژوهی (1391). «بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای (CAIS) در شرکت‌های تولیدی استان بوشهر»، دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
خاکی، غلام‌رضا (1388.) روش تحقیق در مدیریت. تهران: انتشارات بازتاب.
خواجوی، شکرا… و مصطفی اعتمادی جوریابی (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (4).
دستگیر، محسن (1389). «ارزیابی ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بندر امام)»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 5، ص 38-17.
دستگیر، محسن؛ و علی سعیدی (1388). دستگاه‌های اطلاعاتی حسابداری، تهران: انتشارات ترمه.
دهقان‌زاده، حامد (1390). «بررسی تأثیر عوامل انسانی براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
شاهینی، رباب (1388). «ارزیابی تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر بهبود عملکرد مدیریت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عرب مازار یزدی، محمد؛ ابوالفضل عرب و محمدعلی پور (1386). «بررسی ابعاد سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری». حسابدار، سال 21 شماره 182، صفحات 39-32
عرب مازار یزدی، محمد؛ مهدی فتح اللهی و جواد کامرانی (1386).«دلایل موفقیت و شکست در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی»، حسابدار، سال 21، شماره 184. صفحه 45-39.
عضدانلو، حمید (1388). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نی، چاپ سوم، ص 165
غیاثوند، احمد (1355). کاربرد آمار و نرم‌افزار SPSS در تحلیل داده‌ها، تهران: انتشارات تیسا.
فخاریان، ابوالقاسم (1374). «کاربردهای مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری»، تدبیر، شماره 58، صفحات 20-17.
مدهوشی، مهرداد (1379). سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مفاهیم و روش‌ها). بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
میگز، والتر؛ اری ویتینگتون، کرت پینی و رابرت میگز (1384). اصول حسابرسی، ترجمه: عباس ارباب سلیمانی، تهران: مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
Esteves, Jose. Manuel; Joao Alvaro Carvalho, and Aldemar A. Santos (2001). Managing Information Technology in a Global Economy.(pp: 5)
Gelinas, U; Oram A, and & W. P. Wiggins PWS-Kent (Boston, 1990). Accounting Information Systems, The British Accounting Review,vol. 23 (1) pp: 93-94