مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و دانشگاه شهید بهشتی


Widget not in any sidebars
سطح معنی‌داری آزمون‌های آماری امنیت سیستم، پشتیبانی سیستم، بهای تمام‌شده سیستم و انعطاف‌پذیری سیستم‌ها برای بررسی رابطه بین ویژگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کمتر از 05/0 است و ضریب همبستگی همگی آن‌ها مثبت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بین امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج مربوط به انعطاف‌پذیری سیستم با نتیجه پژوهش خواجوی و جوریابی مطابقت دارد.
5-5- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی چهارم
سطح معنی‌داری آزمون‌های آماری یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی آن‌ها مثبت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بین یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد.
5-6-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی پنجم
سطح معنی‌داری آزمون آماری الزامات قانونی برابر با 470/0 است که بیشتر از 05/0 است؛ و نشان‌دهنده عدم‌تأیید فرضیه اصلی پنجم است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. با توجه به این‌که الزامات قانونی توسط سازمان‌ها (دارای سیستم اطلاعاتی اثربخش و فاقد سیستم اطلاعاتی اثربخش) لازم‌الاجرا است؛ لذا رابطه معنی‌داری بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود.
5-7-مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
مسلماً بر سر راه هر پروژه تحقیقاتی، موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد که ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد. موانع و محدودیت‌های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:
1-بزرگ‌ترین محدودیت این تحقیق مربوط به محرمانه بودن اطلاعات در بخش دولتی است؛ که این امر منجر به عدم دسترسی راحت و آسان به اطلاعات می‌شود؛ و در این تحقیق بدون هماهنگی با ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی امکان دسترسی به اطلاعات امکان‌پذیر نبود؛ و این امر از دلایل زمان‌بر بودن جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها بوده است.
2-محدودیت‌های زمانی و مالی محقق که سبب شد تا جامعه موردمطالعه استان سیستان و بلوچستان انتخاب شود.
5-8-پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه‌های اصلی اول و دوم پیشنهاد می‌شود:
الف- برای افزایش اثربخشی سیستم‌های اطلاعات حسابداری مبتنی بر کامپیوتر، از کاربران دارای تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی و مدیران دارای تعهد بالا استفاده شود.
ب- رضایت شغلی کاربران موردتوجه قرار گیرد.
ج- توجه بیشتر به دوره‌های مؤثر مهارت‌آموزی نرم‌افزار مالی نیز براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
د- از نرم‌افزارهایی باقابلیت یکپارچگی بیشتر، امنیت بیشتر، پشتیبانی مؤثرتر استفاده شود.
5-9 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی
1-بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر حسابداری تعهدی
2-مقایسه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر حسابداری نقدی تعدیل‌شده با حسابداری تعهدی و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌ها
3-شناسایی موانع عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری یکپارچه ملی در بخش عمومی
4-نقش ذی‌حسابان و مدیران سازمان‌ها در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
فهرست منابع
فهرست منابع
احدی سرکانی؛ سید یوسف (1375).«ارزیابی اثربخشی خروجی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
آراد، حامد؛ مریم اکبریان فرد، هدی آراد و سلام عبدا… زاده (1390).«امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود»، مجله حسابرس، شماره 56.
اصلاح، احمد (1384). بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم مکانیزه حسابداری به‌صورت بسته آماده در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.