مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و سیستان و بلوچستان


Widget not in any sidebars

5-1- مقدمه
در عصر اطلاعات سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری جایگاه ویژه‌ای را برای خود اختصاص داده‌اند؛ و تأثیرگذاری عمده‌ای را بر تصمیمات مدیریت داشته‌اند. درگذشته اطلاعات بسیار محدود بود و در صورت گردآوری به‌راحتی تحلیل‌شده و زمینه لازم برای تصمیم‌گیری به وجود می‌آمد؛ اما با افزایش حجم اطلاعات امکان گردآوری و تحلیل آن به‌صورت دستی به‌تدریج ناممکن شده و درنتیجه نقش کامپیوتر به‌عنوان ابزار اطلاعاتی بسیار بارز و مهم شده است. با توسعه دانش و پیشرفت فنّاوری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از ابزار مهم کنترل، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و در نظام حسابداری بخش عمومی مسئولیت پاسخگویی دولت‌مردان در قبال اعمالی که انجام می‌دهند را تسهیل نموده است. به همین دلیل بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدیران، کاربران، سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی موسسه مجری و الزامات قانونی بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و رتبه‌بندی آن‌ها در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان در این پایان‌نامه موردتوجه قرارگرفته است. در تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی به این پرسش‌ها بوده‌ایم که ر الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی و رابطه آن بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟
برای اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از معیارهای زیر استفاده‌شده است.
تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری درون‌سازمانی (مدیریت و واحدهای جانبی) و برون‌سازمانی
رعایت الزامات قانونی مربوطه
امکان تهیه گزارش‌های مالی داخلی و خارجی
ابعاد ساختار کنترلی مناسب
برای سنجش تأمین نیازهای اطلاعاتی معیار ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری شامل قابلیت اتکا، قابل‌فهم بودن، مربوط بودن، به‌موقع بودن و قابل‌مقایسه بودن استفاده‌شده است.
متغیرهای مستقل اصلی و فرعی که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته‌اند شامل:
ویژگی کاربران با متغیرهای مستقل فرعی دانش حسابداری، دانش کامپیوتری، تجربه کار با سیستم‌ها و رضایت شغلی کاربران
ویژگی مدیران با متغیرهای مستقل فرعی دانش حسابداری، دانش کامپیوتری و تعهد مدیران
ویژگی ذاتی سیستم‌ها با متغیرهای مستقل فرعی امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده و انعطاف‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ساختارهای سازمانی موسسه مجری با متغیرهای مستقل، فراگیر شدن و یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
الزامات قانونی
5-2- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی اول
– همان‌طور که در فصل چهارم به آن اشاره شد، سطح معنی‌داری آزمون آماری رضایت شغلی کاربران 003/0 و کمتر از 05/0 است؛ و ضریب همبستگی مثبت و برابر 627% است؛ بنابراین نمی‌توان گفت بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه‌ای معنی‌دار وجود ندارد. نتایج این تحقیق با نتیجه‌ای که دهقان‌زاده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود و عرب مازار یزدی در تحقیقی تحت عنوان دلایل موفقیت و شکست در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری حاصل نموده است مطابقت دارد.
سطح معنی‌داری آزمون دانش و مهارت کامپیوتری کاربران برابر با 514/0 است که بیشتر از 05/0 است و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه‌ای وجود ندارد. عدم تأثیر دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر براثر بخشی سیستم‌ها، به دلیل گذراندن دوره‌های اجباری و بی‌کیفیت کامپیوتر توسط کاربران مخصوصاً در بخش‌های دولتی است؛ و اغلب استفاده‌کنندگان از طریق آزمون‌وخطا بر نرم‌افزار مالی مسلط شده‌اند.
سطح معنی‌داری دانش و مهارت حسابداری کاربران برابر با 757/0 است که بیشتر از 05/0 است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج این تحقیق با تحقیقی که دهقان‌زاده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود انجام داده است مطابقت دارد؛ ولی با نتیجه تحقیق حیدری و دیگران که تحت عنوان دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام‌شده است مغایرت دارد.
سطح معنی‌داری آزمون تجربه کار کاربران با سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برابر با 001/0 و کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی 689/0 و مثبت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بین تجربه کار با سیستم کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج این آزمون با نتیجه تحقیق دهقان‌زاده مطابقت دارد.
5-3-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی دوم
سطح معنی‌داری آزمون دانش و مهارت کامپیوتری و دانش و مهارت حسابداری مدیران بیشتر از 05/0 است؛ بنابراین می‌توان گفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری و حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. (در سطح اطمینان 95%). نتایج این تحقیق با تحقیق حیدری و دیگران و جمشیدی مغایر است؛ و با نتیجه پایان‌نامه کارشناسی ارشد دهقان‌زاده مطابقت دارد.
سطح معنی‌داری تعهد و التزام مدیران برابر 000/0 و کمتر از 05/0 است و ضریب همبستگی آن مثبت و برابر با 827/0 بنابراین نمی‌توان گفت که بین تعهد و التزام مدیران در خرید و استفاده از سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعا
تی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
به نظر می‌رسد بیش از آن‌که دانش و مهارت حسابداری و کامپیوتری مدیران و کاربران در موفقیت و اثربخشی سیستم‌ها تأثیر داشته باشد. تعهد و التزام مدیران و کاربران و تجربه کار با سیستم‌های اطلاعاتی بر اثربخشی سیستم‌ها تأثیرگذار است.
5-4- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی سوم