مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و فرآیند تصمیم‌گیری

جدول 4-14: نتایج آزمون پیرسون فرضیه اصلی پنجم 55
جدول 4-15: متغیرهای مستقل اصلی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 55
Widget not in any sidebars

جدول 4-16: متغیرهای مستقل فرعی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی 56
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب جنسیت 39
نمودار 4-2: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان تحصیلات 40
نمودار 4-3: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب رشته تحصیلی 40
نمودار 4- 4: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برحسب پست سازمانی 41
نمودار 4-5: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی 41
نمودار 4-6: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر 42
نمودار 4-7: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب آشنایی با نرم‌افزارهای مالی 42
نمودار 4-8: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان یکپارچگی سیستم‌ها 43
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه‌شده است.
1-2- تشریح و بیان موضوع
امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به‌منظور جمع‌آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده‌های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پردازش و گزارش می‌گردد.
با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.
علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،1388).
1-3-مسئله اصلی تحقیق
امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب راه‌کارهای بهینه
به‌منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،1388).