مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و همبستگی پیرسون


Widget not in any sidebars
تعداد
827/0
000/0
13
با توجه به نتایج جدول 4-7 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون است، سطح معنی‌داری آزمون پیرسون برابر با 000/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کوچک‌تر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی 827/0 است؛ که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین تعهد و التزام مدیران در خرید و استفاده از سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-3- آزمون فرضیه اصلی سوم
فرضیه اصلی سوم: بین ویژگی‌های ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، چهار فرضیه فرعی زیر موردبررسی قرارگرفته است.
4-3-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول: بین امنیت سیستم و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است چون مقیاس متغیرها نسبی است.
H₀ : بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. H₁ : بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H₀ : بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. H₁ : بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-8 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول
امنیت سیستم‌ها
اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
371/0
034/0
33
با توجه به نتایج جدول 4-8 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون است؛ سطح معنی‌داری آزمون برابر با 034/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود؛ همچنین ضریب همبستگی 371/0 است که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین امنیت سیستم و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه وجود ندارد (در سطح اطمینان 97%).
4-3-3-2- آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم: بین پشتیبانی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است زیرا مقیاس متغیرها نسبی است.
H₀: بین پشتیبانی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد