مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و دانش و مهارت


Widget not in any sidebars

001/0
20
با توجه به جدول 4-4 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن است، سطح معنی‌داری آزمون برابر با 001/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین تجربه کار با سیستم کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-2- آزمون فرضیه اصلی دوم
فرضیه اصلی دوم: بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه، سه فرضیه فرعی زیر مورد آزمون قرارگرفته است.
4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول: بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده است.
H₀: بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H₀: بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-5: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی اول
دانش و مهارت کامپیوتری مدیران
اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
351/0
239/0
13
با توجه به جدول 4-5 که بیانگر آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر مستقل دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است، سطح معنی‌داری آزمون اسپیرمن برابر با 239/0 است و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون بزرگ‌تر از 05/0 است، لذا فرضیه H₀ رد نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان 95%).
4-3-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم: بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده است.