مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و دانش و مهارت


Widget not in any sidebars
20
با توجه به جدول 4-1 که بیانگر آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر مستقل رضایت شغلی کاربران و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است؛ سطح معنی‌داری آزمون اسپیرمن برابر با 003/0 است؛
و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کوچک‌تر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 95%).
4-3-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده است؛ زیرا متغیرها ترتیبی هستند.
H₀: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H₀: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-2: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی دوم
دانش و مهارت کامپیوتری کاربران
اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
155/0-
514/0
20
با توجه به جدول 4-2 که بیانگر آزمون همبستگی اسپیرمن است، سطح معنی‌داری آزمون اسپیرمن برابر با 514/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون بزرگ‌تر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان 95%).
4-3-1-3- آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم: بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری معنی‌داری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیرها ترتیبی هستند؛ برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده است.
H₀ : بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H₀ : بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.