مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و رضایت شغلی


Widget not in any sidebars

نمودار 4-5: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی
همان‌طور که در نمودار 4-6 مشخص است،2 نفر از پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه الف، هیچ‌یک از دوره‌های مختلف مهارت‌آموزی کامپیوتر را نگذرانده‌اند. 1 نفر دو دوره،2 نفر سه دوره و 28 نفر مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر را گذرانده‌اند.
نمودار 4-6: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر
با توجه به نمودار 4-7، پنج نفر از پاسخ‌دهندگان معادل 2/15% فقط با یک نرم‌افزار از نرم‌افزارهای مالی آشنایی کامل داشته است. یازده نفر معادل 3/33% از پاسخ‌دهندگان با دو نرم‌افزار، نه نفر معادل 3/27% با سه نرم‌افزار، هشت نفر معادل 2/24% با چهار نرم‌افزار از نرم‌افزارهای مالی آشنایی کامل داشته است.
نمودار 4-7: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب آشنایی با نرم‌افزارهای مالی
با توجه به نمودار 4-8، 4/42% از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه‌ای ندارند، 3/27% از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی تعدادی از سیستم‌های اطلاعاتی آن‌ها یکپارچه‌اند؛
و 3/30% از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی تمام سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری آن‌ها یکپارچه‌اند.
نمودار 4-8: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان یکپارچگی سیستم‌ها
4-3- آزمون فرضیه‌ها
4-3-1- آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: بین ویژگی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه، چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفت.
4-3-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول
بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده است.
H₀ : بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
H₀ : بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H₁: بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-1: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی اول
رضایت شغلی کاربران
اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
627/0
003/0