مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ویژگی‌های جمعیت شناختی

3-10-1-ضریب همبستگی
Widget not in any sidebars

وقتی افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر همراه باشد. این دو متغیر را همبسته می‌گویند. ضریب همبستگی نشان می‌دهد که آیا افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر توأم است یا خیر؟ ضریب همبستگی، یک شاخص آماری است که وجود یا عدم وجود، شدت و جهت رابطه بین دو متغیر را نشان می‌دهد. شدت رابطه ممکن است از ضعیف تا قوی و جهت رابطه ممکن است مستقیم یا معکوس باشد. ضریب همبستگی در نمونه با r نمایش داده می‌شود. (افشانی، 1387).
3-10-2-ضریب همبستگی اسپیرمن
این ضریب که به نام «اسپیرمن» شناخته می‌شود برای متغیرهای تربیتی به کار می‌رود. درواقع ضریب همبستگی اسپیرمن (rsp) زمانی به کار می‌رود که مشاهدات، رتبه‌بندی شده باشند یا به‌جای اعداد رتبه‌های آن‌ها در دست باشد.
در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل، سطح تحصیلات، تجربه کار با سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر میزان مهارت‌آموزی کامپیوتر، سطح یکپارچگی سیستم‌ها و رضایت شغلی کاربران، متغیرهایی هستند که مقیاس اندازه‌گیری آن‌ها رتبه‌ای است.
3-10-3-ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون کاربردی‌ترین آزمون همبستگی است. استفاده از ضریب همبستگی پیرسون زمانی
صورت می‌گیرد که سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته، فاصله‌ای یا نسبی باشد. ضریب r پیرسون، شاخص عددی شدت و جهت هر نوع همبستگی خطی میان دو متغیر است، به‌نحوی‌که در همبستگی پیرسون یک رابطه خطی فرض شده بین دو متغیر متصور است و باید به کمک نمودار پراکنش تأیید شود. مجذور ضریب همبستگی پیرسون را ضریب (r2) می‌گویند؛ که بین صفرتا 1 در نوسان است. این ضریب، نسبت کل واریانس متغیر وابسته که از طریق رابطه خطی با متغیر مستقل تعیین‌شده است را تفسیر می‌کند. (غیاثوند، 1355).
.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
در این فصل تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های آماری و چگونگی دستیابی به یافته‌های تحقیق موردبررسی قرار می‌گیرد. ابتدا شاخص‌های توصیفی مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر ارائه می‌شود. سپس به بررسی فرضیه‌های تحقیق و در پایان به رتبه‌بندی فرضیه‌ها می‌پردازیم.
4-2-ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این بخش به بررسی و توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌ها می‌پردازیم.
4-2-1-ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌ها
از مجموع 33 نفر استفاده‌کننده سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر که پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کرده‌اند، 17 نفر مرد و 16 نفر زن بوده‌اند.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب جنسیت
اکثریت پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه الف، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می‌باشند. همان‌طور که نمودار 4-2 نشان می‌دهد،1 نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم،2 نفر دارای مدرک فوق‌دیپلم، 20 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 10 نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.
نمودار 4-2: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان تحصیلات
همان‌طور که در نمودار 4-3 مشخص است، 2/15% از پاسخ‌دهندگان معادل 5 نفر رشته تحصیلی کامپیوتر و سایر رشته‌ها، 2/18% معادل 6 نفر اقتصاد و مدیریت، 7/66% از پاسخ‌دهندگان معادل 22 نفر رشته تحصیلی حسابداری داشتند.
نمودار 4-3: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب رشته تحصیلی
با توجه به نمودار 4-4، 13 نفر از پاسخ‌دهندگان معادل 4/39% مدیر امور مالی و 20 نفر از پاسخ‌دهندگان معادل 6/60% کارمند امور مالی هستند.
نمودار 4- 4: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برحسب پست سازمانی
با توجه به نمودار 4-5، تجربه و سابقه کار با نرم‌افزارهای مالی 2 نفر از پاسخ‌دهندگان کمتر از سه سال، هشت نفر بین 4 تا 6 سال، نه نفر بین 7 تا 9 سال، هشت نفر بین 10 تا 12 سال و شش نفر بین 13 تا 30 سال است.