مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و جدول آلفای کرونباخ


Widget not in any sidebars
در تحقیق حاضر با توجه به اهداف نمونه‌گیری یعنی کاهش زمان و هزینه تحقیق و دسترسی سریع‌تر به نتیجه از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. در این نمونه‌گیری افراد بدون اعمال‌نظر شخصی انتخاب شوندگان برگزیده می‌شوند. به‌این‌ترتیب احتمال تساوی بین کلیه افراد جامعه برای شرکت در نمونه رعایت می‌گردد.
برای تعیین اندازه نمونه از فرمول زیر استفاده‌شده است.
در فرمول حجم نمونه ر نظر گرفته‌شده است. هیچ‌گونه اطلاعات خاصی از وضعیت متغیرهای موردپژوهش نداریم. (احتمال پیروزی:p و احتمال شکست q=1-p).
مقدار خطای مجاز برابر با 1 /0 و برای ضریب اطمینان 95% مقدار 96/1= است که بدین ترتیب، مقدار حجم نمونه 23 به دست می‌آید؛ و از این نمونه، 33 نفر از افرادی که از سیستم اطلاعات حسابداری کامپیوتری استفاده می‌کردند؛ مورد پرسش و آزمون قرار گرفتند؛ که 13 نفر از این افراد مدیر امور مالی و 20 نفر از آنان کارمند امور مالی بودند. با توجه به این‌که همه سازمان‌ها و شرکت‌های موردبررسی مدیر امور مالی نداشتند؛ تعداد مدیران موردبررسی 13 نفر و تعداد کاربران موردبررسی (باوجود داده‌های گم‌شده) در برخی از پرسشنامه‌ها، 20 نفر بودند.
3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده‌های میدانی، جهت آزمون فرضیات پاییز 1393 است.
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های بخش دولتی استان سیستان و بلوچستان است که حداقل 3 سال از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر استفاده کرده‌اند.
3-5- روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات روش‌های مختلفی ازجمله روش کتابخانه‌ای، مشاهده، مصاحبه، پرسش‌نامه و جامعه سنجی وجود دارد؛ که در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه استفاده‌شده است. اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه، دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر، رضایت شغلی استفاده‌کنندگان، ویژگی‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است.
3-6- پرسش‌نامه
در این تحقیق از سه پرسش‌نامه استفاده‌شده است. پرسش‌نامه رضایت شغلی (پرسش‌نامه ج) استانداردشده است؛ و پرسش‌نامه‌های الف و ب محقق ساخته‌اند.
3-6-1 پرسش‌نامه «الف»
این پرسش‌نامه شامل 22 پرسش است. قسمت اول آن مربوط به مشخصات استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و قسمت دوم آن مربوط به ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مورداستفاده در سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی است. هدف پرسش‌نامه «الف» پی بردن به رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه، میزان دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر (عمومی و اختصاصی) و همچنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نظیر امنیت، پشتیبانی، قابلیت ارتقا، قابلیت پاسخگویی، یکپارچگی، فراگیر شدن و… است.
3-6-2 پرسش‌نامه «ب»
هدف پرسش‌نامه «ب» اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است. این پرسش‌نامه شامل بیست‌وشش پرسش است؛ و به سه بخش تقسیم‌شده است. قسمتی از پرسش‌ها منطبق با معیار «تأمین نیازهای اطلاعاتی» مطرح گردیده است. نیازهای اطلاعاتی شامل نیازهای اطلاعاتی بیرون و درون سازمان است. نیازهای اطلاعاتی بیرون سازمان نظیر سازمان‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری، خزانه و …) و سایر سازمان‌ها است. نیازهای اطلاعاتی درون سازمان شامل مدیریت، بخش‌ها و واحدهای جانبی سازمان است.
بخش دوم پرسش‌نامه «ب» منطبق با معیارهای «رعایت الزامات قانونی» و «ایجاد ساختار کنترلی مناسب» مطرح‌شده است و شامل پنج پرسش است.
بخش سوم پرسش‌نامه «ب» منطبق با معیار «استانداردهای گزارشگری» مطرح‌شده است. این بخش شامل هشت پرسش به‌منظور بررسی مربوط بودن اطلاعات، قابل‌مقایسه بودن اطلاعات، قابل‌فهم بودن اطلاعات، قابلیت اتکا و به‌موقع بودن اطلاعات است.
3-6-3 پرسش‌نامه «ج»
هدف از پرسش‌نامه «ج» ارزیابی رضایت شغلی پاسخ‌دهندگان است و شامل ده پرسش است. این سؤالات از پرسش‌نامه رضایت شغلی JDI گرفته‌شده است. پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها در قالب مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت امکان‌پذیر است.
3-7- اعتبار (روایی) ابزار اندازه‌گیری
روایی یعنی ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد (مقیمی، 1380). اهمیت روایی ازآن‌جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1382). روایی پرسش‌نامه «ج» که به دلیل استاندارد بودن آن و استفاده فراوان در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی در سطح بالایی قرار دارد و برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه‌های «الف» و «ب» نیز از قضاوت اساتید و خبرگان استفاده‌شده است.
3-8- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (مقیمی،1380).
جدول 3-1: جدول آلفای کرونباخ
الفای کرونباخ