مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و عوامل مؤثر بر اثربخشی


Widget not in any sidebars

11
اندرس ال نیکولا
2000
مدل احتمالی اثربخشی درک شده در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری: هماهنگی و کنترل درون‌سازمانی
تناسب بین طراحی سیستم‌ها (یکپارچگی سیستم‌ها) منجر به اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری می‌شود.
12
جین ژان و دیگران
2013
چگونه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همراه با تحقیقات هستی‌شناسی در IS می‌تواند پیشرفت کند؟
1- معرفی موجودیت سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌های اطلاعاتی 2- آیا تحول در پژوهش‌های سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های کامپیوتری در شناسایی و پیشرفت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مؤثر است؟
2-28-نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری AIS) ) و با توجه به نقش و جایگاهی که بر تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارند، شرایط، الزامات، فاکتورها و عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته‌اند. ازجمله این تحقیقات بررسی موانع توسعه AIS، بررسی تأثیر اندازه شرکت‌ها در توسعه AIS، بررسی تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی AIS، بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی بر AIS، بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق AIS، بررسی امنیت در AIS که بیشتر در بخش خصوصی انجام‌شده‌اند. همچنین تأثیر عوامل انسانی مؤثر بر AIS که در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام‌شده است؛ نمونه‌ای از این تحقیقات در داخل ایران است. در خارج از ایران نیز تحقیقاتی در خصوص اهمیت ادغام سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصاد، ایجاد سیستم اطلاعات باکیفیت و نقش آن در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت سازمان‌ها و مدل احتمالی اثربخشی اثرات درک شده در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری: هماهنگی و کنترل درون‌سازمانی (تناسب بین طراحی سیستم‌ها منجر به اثربخشی سیستم می‌شود) و … انجام‌شده است. ولی بااین‌حال این پژوهش‌ها در بخش دولتی خیلی کمتر انجام‌شده است؛ و هر یک از این تحقیقات تعدادی از عوامل مؤثر بر سیستم‌ها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند؛ و هیچ‌کدام به‌صورت جامع پنج عامل (ویژگی‌های مدیران، کاربران، سیستم، ساختارهای سازمانی موسسه مجری و الزامات قانونی) که شامل چهارده عامل فرعی (دانش و مهارت کامپیوتری و دانش و مهارت حسابداری مدیران و کاربران، رضایت شغلی کاربران، تجربه کار با سیستم‌ها، تعهد و التزام مدیران، امنیت، پشتیبانی، قیمت تمام‌شده، انعطاف‌پذیری، فراگیر شدن و یکپارچگی سیستم‌ها و الزامات قانونی) است را موردبررسی قرار نداده‌اند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون است. به‌منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی تغییرات زیادی پیداکرده‌اند. این روند حرکت‌ها سبب شده است تا برای بررسی روش‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده کنیم.
ازجمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است؛ و انتخاب روش تحقیق مناسب باهدف‌ها و ماهیت موضوع موردتحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد (خاکی،1388).
در این فصل مباحثی چون روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است.
3-2- روش تحقیق
این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی _ پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است. چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصله است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است؛ که به‌وسیله آن نیازی مشخص و شناخته‌شده برطرف گردد (خاکی،1388).
متغیرهای مستقل که علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته است. در این پژوهش مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی‌های سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است؛ و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.
3-3-جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
3-3-1-جامعه آماری
جامعه موردبررسی در این تحقیق شامل 49 اداره، سازمان و شرکت‌ بخش دولتی استان سیستان و بلوچستان است؛ که فهرست آن از خزانه معین استان تهیه‌شده است؛ و حداقل 3 سال از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر استفاده کرده‌اند؛
3-3-2- نمونه آماری و حجم نمونه