مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ویژگی‌های شخصیتی


Widget not in any sidebars
1
جمشیدی و دیگران
1392
بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکت‌های صنعتی استان کرمانشاه
1-عدم توانایی مدیران در استفاده از اطلاعات سیستم‌ها 2- پایین بودن دانش حسابداری طراحان سیستم‌ها-بالا بودن هزینه طراحی و توسعه سیستم‌ها 4- تهدیداتی که شرکت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مواجه‌اند را به‌عنوان موانع توسعه سیستم‌ها دانستند.
2
حیدری و دیگران
1391
مطالعه دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های تولیدی استان بوشهر
1-عدم استفاده مدیران از خروجی سیستم 2- پایین بودن دانش IT مدیران 3-پایین بودن دانش حسابداری مدیران 4-عدم تعهد مدیران 5-پایین بودن دانش حسابداری درزمینه رایانه 6- مشکلات مربوط به یافتن طراحان ذیصلاح 7- عدم استفاده از متخصصین داخلی و خارجی
3
حیدری و دیگران
1391
بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
الف – هر چه تعداد کارمندان بیشتر شود استفاده مدیران از خروجی سیستم بیشتر و یافتن طراح ذیصلاح راحت‌تر می‌شود. ب- مدیران شرکت‌های بیش از 150 کارمند نسبت به مدیران شرکت‌های کمتر از 150 کارمند از دانش IT، دانش حسابداری، تعهد و مهارت یارانه‌ای بیشتری برخوردارند. ج- استفاده از منابع مشورتی (متخصصین) در شرکت‌های با بیش از 150 کارمند نسبت به شرکت‌های کمتر از 150 کارمند بیشتر است.
4
انصاری و شیبانی تذریجی
1389
بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤسساتی که از سطح فناوری اطلاعات بالاتر و کارشناسان حسابداری و متخصصان فناوری اطلاعات بیشتری دارند ازنظر همسان‌سازی سیستم‌ها، در وضعیت بهتری هستند. 2-مؤسساتی که مدیران آن ازلحاظ حسابداری و فناوری اطلاعات قوی‌تر و تعهدپذیری و حس مشارکت بیشتری دارند نسبت به مؤسسات دیگر ازلحاظ همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعات در وضعیت بهتری هستند.
5
حامد دهقان‌زاده
1390
بررسی تأثیر عوامل انسانی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
1-رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، دوره‌های مهارت‌آموزی، تجربه کار مالی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر نیست.2- تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی و رضایت شغلی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر است. 3-ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری و برون‌گرایی استفاده‌کنندگان از سیستم براثر بخشی سیستم مؤثر نیست و ویژگی‌های گشودگی، خوشایندی و وظیفه‌شناسی استفاده‌کنندگان از سیستم بر اثربخشی سیستم مؤثر است.