مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و بازار اوراق بهادار


Widget not in any sidebars
ب- مدیران شرکت‌های بیش از 150 کارمند نسبت به مدیران شرکت‌های کمتر از 150 کارمند از دانش IT، دانش حسابداری، تعهد و مهارت یارانه‌ای بیشتری برخوردارند.
ج- استفاده از منابع مشورتی (متخصصین) در شرکت‌های با بیش از 150 کارمند نسبت به شرکت‌های کمتر از 150 کارمند بیشتر است.
2-23-بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌ها
انصاری و شیبانی تذریجی (1389)، در تحقیقی به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق شرکت‌ها را بر اساس 19 عامل مؤثر بر همسان‌سازی به دو گروه فاقد همسان‌سازی (همسان‌سازی کم) و دارای همسان‌سازی تقسیم کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤسساتی که از سطح فناوری اطلاعات بالاتر و کارشناسان حسابداری و متخصصان فناوری اطلاعات بیشتری دارند ازنظر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، در وضعیت بهتری هستند.
همچنین مؤسساتی که مدیران آن ازلحاظ حسابداری و فناوری اطلاعات قوی‌تر و تعهدپذیری و حس مشارکت بیشتری دارند نسبت به مؤسسات دیگر ازلحاظ همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در وضعیت بهتری هستند.
2-24-بررسی تأثیر عوامل انسانی براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
دهقان‌زاده (1390)، به بررسی تأثیر عوامل انسانی بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پرداخته است. در این تحقیق ویژگی‌های شخصیتی، تجربه، تخصص و رضایت شغلی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به‌عنوان عوامل انسانی مؤثر موردبررسی قرارگرفته است. در این تحقیق برای اندازه‌گیری اثربخشی از معیارهای تأمین انتظارات اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (ازجمله مدیریت)، رعایت الزامات قانونی مربوطه، امکان تهیه گزارشان مالی داخلی و خارجی و ایجاد ساختار کنترل مناسب، استفاده‌شده است نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، دوره‌های مهارت‌آموزی، تجربه کار مالی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر نیست.
تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی و رضایت شغلی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر است.
ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری و برون‌گرایی استفاده‌کنندگان از سیستم براثر بخشی سیستم مؤثر نیست و ویژگی‌های گشودگی، خوشایندی و وظیفه‌شناسی استفاده‌کنندگان از سیستم بر اثربخشی سیستم مؤثر است.
نتایج پرسش‌نامه (NEO) حاکی از آن است که استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری دارای شخصیتی باثبات تا حدی برون‌گرا، محافظه‌کار و وظیفه‌شناس هستند.
2-25-بررسی ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
دستگیر و غالبی (1389)، در مقاله‌ای به ارزیابی ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت پتروشیمی بندر امام پرداختند.
و به این نتیجه دست یافتند که سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت پتروشیمی بندر امام ویژگی کیفی را داراست و مطلوب است.
2-26-بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
خواجوی و جور یابی (1389)، در مقاله‌ای که در مجله پژوهش‌های حسابداری مالی به چاپ رسیده است. به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق عوامل تأثیرگذار در غالب سه فرضیه اهم. «منابع انسانی» و «مشخصات فنی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری» و «استراتژی‌های مدیریتی» طبقه‌بندی گردیده‌اند؛ و از میان عوامل فرعی مطرح‌شده نیز «دانش و درک کاربران از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری»، «تجربه قبلی کاربران»، «مشارکت کاربران»، «تعهد و التزام مدیریت»، «مدیریت پروژه»، «مقاومت کاربران در برابر تغییر»، «کیفیت آموزش»، «بودجه زمانی»، «انعطاف‌پذیری سیستم با نیازهای سازمان» و «زیرساخت‌های مناسب سخت‌افزاری» به ترتیب دارای بیشترین تأثیر، در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شناخته شد.
2-27-بررسی امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود
آراد و دیگران (1390)، در مقاله‌ای که در مجله حسابرس به چاپ رسیده است. به بررسی امنیت در
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود پرداخته است. در این تحقیق تهدیدهایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها با آن‌ها مواجه‌اند؛ و توصیه‌های کاربری برای ارتقاء امنیت رمز ورود بیان‌شده است.
جدول 2-1: تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج ایران
ردیف
عنوان محقق
سال تحقیق
عنوان مقاله
شرح