مقاله درمورد روان درمانی خانواده و دانشگاه علوم پزشکی


Widget not in any sidebars

پیشنهاد می شود کارگاهها و دوره های آموزشی برای انتخاب همسر با نگاه ویژه به افراد دارای والدین متعارض تشکیل شود
پیشنهاد می شود برای والدین دچار تعارض، کلاس های آموزشی در خصوص تاثیر گذاری تعارضات آنها بر فرزندان برگزار شود.
پیشنهاد می شود مراکز مشاوره بخصوص مراکز مشاوره ی تخصصی ازدواج از نتایج این مطالعه جهت ارائه خدمات مشاوره ای بهر گیرند
منابع و مآخذ
باقیانی مقدم، محمد حسین؛ بروجنی، داریوش؛ میرازیی علویجه، مهدی و شهبازی، حسن.(1390). بررسی نگرش جوانان در شرف ازدواج در رابطه با شناخت همسر آینده و زندگی مشترک در شهرستان بروجن. مجله تحقیقات سلامت. دوره 7، شماره 6، ص: 693-703.
بختیارپور، سعید؛ حافظی، فریبا؛ کوچکی؛ لادن و خاجونی، ابراهیم.(1392). رابطه افسردگی و رضایت زناشویی مادران با مشکلات رفتاری دختران. یافته های نو در روان شناسی، دروه 8، شماره 25، ص:41-54.
بهاری، فرشاد؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد؛ مولوی، حسین و بهرامی، فاطمه.(1390). تاثیر آموزش مهارت های ارتباط همسران بر کاهش تعارض های زناشویی زوجه های متعارض متقاضی طلاق. پژوهش وهای روان شناسی بالینی و مشاوره، دوره1، شماره1؛ ص:59-70.
پورافکاری، نصراله؛ عنبری روزبهانی، مهدخت و حکیمی نیا، بهزاد.(1391). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و نگرش به ازدواج؛ مطالعه موردی دانشجویان دختر 18-25 ساله دانشگاه اصفهان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، دوره هفتم، دوره 21، ص: 73-98.
ثنایی، ذاکر(1379). مقیاس های سنجش خانواده وازدواج. تهران: انتشارات بعثت
ثنایی، ذاکر(1387). نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان. تازه ها و پژوهش های مشاوره، 1(2)، 21- 46.
حسنی، فاطمه؛ ثنایی ذاکر، باقر.(1384). مقایسه تعارض زناشویی والدین با تعارض زناشویی فرزندان همسردار آنها. اندیشه ی نوین تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی. دوره ی 1، شماره 4، زمستان 1384:ص: 79-96.
دستجردی، رضا؛ خزاعی،کلثوم و سعادتجو، علیرضا. (1383). مبانی روانشناختی تعارض با والدین، از دیدگاه نوجوانان مقطع متوسطه بیرجن . د دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
دیباجی فروشانی و فاطمه سادات.(1387). بررسی تاثیر نقش روابط بین والدین نظیر رضایت زناشویی، راهبردهای حل تعارض و سبک های دلبستگی آنان بر پیشرفت تحصیلی فرزندان . پایان نامه ی چاپ نشده ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی.
رضوی، نجما.(1388). بررسی وضعیت ازدواج جوانان»، گزارش ملی جوانان، نشر سازمان ملی جوانان، . سایت حوزه. http://www.hawzah.net/
ریاحی، فروغ؛ امینی، فاطمه و صالحی ویسی، محمد.(1392). مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره10، شماره 1، ص: 46-53.
سپاه منصور، مژگان؛ امامی پور، سوزان؛ حسن زاده، فرشید.(1390) رابطه سبک های دلبستگی با راهبردهای حل تعارض فرزندان نسبت به والدین. مجله روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. چاب دهم، شماره 29، ص: 61-72.
شفیعی، فاطمه.(1393). ازدواج موفق. تهران: نشر ارسباران.
صحت، فاطمه؛ صحت، نرگس؛ خانجانی، سحر؛ سیامک، محیا و شاه سیاه، مرضیه.(1393). تاثیر رویکرد کوتاه مدت راه حل محور- بر کاهش تعارضات زناشویی شهر قم. دوره 10، شماره2، ص: 268-275.
عملکرد زوج های ناسازگار. کردستان: فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، دوره2، شماره 3، ص:287-268
فرحبخش، ک . (1383). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، و اقعیت درمانی گلاسر اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
قائمیان اسکویی، آسیان. (1388). رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل تعارض بین فردی با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
قره باغی، فاطمه و وفایی، مریم.(1387). تعارض زناشویی، ارزیابی و مقابله شناختی کودک با تعارضات والدین و نشانه های آسیب شناختی و سلامت کودک. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره دوم، شماره اول، بهار 1387 ، ص:51-65