مقاله درمورد دانلود بازاریابی مستقیم و آمیخته بازاریابی

دانلود پایان نامه
 •   مدت پرداخت
    شرایط اعتباری (کاتلر،1379)
  توزیع
  همان طور که از نامش پیداست، توزیع به معنای رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستمهای توزیع می تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد. توزیع در آمیخته بازاریابی شامل موارد زیر است:
  مجاری توزیع کالا
          میزان پوشش کانالها
          ترکیب مطلوب کانالها
          تعیین موقعیت های مکانی
          فهرست مجاری
  حمل و نقل کالا(کاتلر،1379)
  ترفیع
  شاید در بین آمیخته های بازاریابی چهارمین ترفیع، شاید در نگاه اول درک مفهومش مشکل تر باشد. ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می گیرد. این ارتبــاط به منظور ایجاد احساس و ادراک مثبت در مشتریـان هدف صورت می گیرد. باید دقت داشت که تحلـیل نقطه ی سر به سری در اقدامات ترفیعی شرکت همچنین بررسی میزان ارزش مشتری هایی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می آیند، اهمیت خاصی دارد. برخی از اقدامـات ترفیــع بدین شرح است : تبلیغات، فروش شخصی و نیروهای فروش.ترفیع یا پیشبرد فروش در آمیخته بازاریابی شامل موارد زیر است:
  ترویج فروش
          تبلیغات
          پرسنل فروش
          روابط عمومی
          بازاریابی مستقیم (کاتلر،1379)
  2-9-مدل 7sمکنزی
  سوالی که سالها ﺫﻫﻦ ﺑﺴﻴـﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐـﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﺯﻣـان ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺼــﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺣﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ.(حنفی زاده و همکاران،2011) ﭘﺎسخ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، برخی ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ جنبه ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣـﺎﻥ، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ جنبه ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟــﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ . همان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮسط ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺧﻮﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ می دهد، ﭼــﺎﺭﭼـوب 7S ﻣﮑﻴﻨﺰﻱ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ 80 ﻣﻴلاﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻡ ﭘﻴﺘﺮﺯ ﻭ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻭﺍﺗﺮﻣﻦ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺷﺮکت مشاوره ای مکنزی بودند ارائه شده است. . ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ سازمانی ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺍرد ۷ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻫمان 7S ﻣﺪﻝ ﻣﻜﻴﻨﺰﻱ می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ با ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﻣـﺪﻝ ﺩﺭ ﻣﻘــﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮﺍﻥ (ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ نیست) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1980 ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺘابﻫﺎﻱ ( ﻫﻨﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮊﺍﭘﻨﻲ ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۹۱ ﻭ ( ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺗﻌﺎﻟﻲ ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1982 ﺑﻪ ﭼـﺎﭖ ﺭﺳید.ﻣﺪﻝ 7S ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻴﻨﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺶ از 70 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . همان گونه که ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﻫﺮﻡ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ S ﺁﻏﺎﺯ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ، ﺳﺎﺧﺘار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍرزش ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ می باشد. . ﻣﺪﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ 2-1 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍده ﺷﺪﻩ ﺍست.
  شکل2-1 مدل 7sمکنزی
  همان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺪﻝ ﻣﮑﻴﻨﺰﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻭﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ به ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣان ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ را ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ می ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ می ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ تنها به ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﭼﺸـﻢ پوشـی ﮐﺮﺩ . ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨﮑﻪ ، ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﺩﺍﺧﻠــﻲ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ می ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﮑﻲ از ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ نیست . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﮑــﻪ، ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧــﺎﺹ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ میﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺪﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ که ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺹ، ﮐﺪﺍﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺑﺎلاﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.(حنفی زاده و همکاران،2011) ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
  ارزش های ﻣﺸﺘﺮﮎ : ارزش ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘــﺮﮎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ در ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ می ﺑﺎﺷﻨﺪ . ارزشﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘــﺮﮎ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯمان ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ اعتماد می ﺷﻮﺩ . ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ارزش ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘــﺮﮎ، ﻋﺒﺎﺭﺕ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ایده هــای اساسـی ﻣﻌـﺎﻧـﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ القا میﻛﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﮔ،ﻴـﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻌﺪ، ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻝ 7S ﻣﮑﻴﻨﺰﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ارزشهایﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘــﺮﮎ ﺩﺭ ﺳـﺎﺯﻣـﺎﻥ ﺑﺎیستی ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍرزش ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ به ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ شوند( ﻭﺍﺗﺮﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 1980)
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.