مقاله درمورد دانشگاه علوم پزشکی و آستان قدس رضوی


Widget not in any sidebars

در مجموع تناقص در نتایج بدست آمده درتحقیقات مختلف می تواند درارتباط با تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان ،مکانیزم مختلف واکنشی آنها در روش انتخابی باشد . ظرفیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده یک نمونه در ارتباط با روش مورد استفاده و منبع تولید رادیکال آزاد یا عامل اکسید کننده می باشد .
فصل پنجم:نتیجه گیری
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان دریافت که اثر ضد باکتریایی اسانس صمغ باریجه به علت ترکیبات شیمیایی موجود درآن و بخصوص آلفاو بتاپینن ، بر روی باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشیرشیاکلی نسبت به عصاره های مختلف صمغ باریجه بیشتر می باشد و می توان از اسانس این گیاه بر علیه باکتری مهم مسمومیت غذایی استفاده کرد .
در مورد خواص آنتی اکسیدانی صمغ باریجه به دلیل آنکه استخراج ترکیبات فنلی که دارای قدرت آنتی اکسیدانی بالایی هستند،در عصاره های گیاهی بیشتر از اسانس می باشد ؛به راحتی می توان دریافت که عصاره های مختلف صمغ باریجه دارای خواص آنتی اکسیدانی بهتری نسبت به اسانس صمغ باریجه می باشند .و دربین عصاره های اتانولی ،متانولی و آبی بیشترین اثر بازداری را عصاره اتانولی در غلظت ppm300دارا بود.
پیشنهادات:
بررسی اثرات ضد میکروبی قسمت های مختلف گیاه باریجه بر روی سایر پاتوژن مواد غذایی
بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه باریجه در مدل غذایی
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی گیاه باریجه در مدل غذایی
آنالیز ترکیب عصاره و مشخص نمودن بهترین روش استخراج عصاره برای فعالیت ضد میکروبی آنها
منابع فارسی
امید بیکی ر . (1384) ،تولید وفرآوری گیاهان داروئی . جلد دوم . موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 438 ص .
صدرائی منجینی ک .(1382).اثر تاریخ کاشت رازیانه رقم شوروک شاری بر رشد ،نمو؛عملکرد دانه مقدار اسانس و اجزای متشکله آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربین مدرس.
علیپور یگانه م ،تاجیک ح ،زاده هاشم ا ،فرخنده ط،صدیقه آراپ ،صباح س،(1388) فصلنامه دانش و تندرستی دوره 4،شماره 2،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود .
امید بیگی ر . (1379) ،رعیافتهای تولید و فرآوری گیاهان داروئی جلد اول ، ویرایش دوم موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی .
دکتر آزاد بخت . م(1378) ،رده بندی گیاهان داروئی ،انتشارات نشر طبیب . صفحه 216و217
میر حیدر ح ،معارف گیاهی ،(1373) ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،جلد ششم ،صفحه 197-199
دکتر زرگری ع ، (1367)،گیاهان دارویی ،چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران جلد دوم صفحه 598-602
دکتر قهرمان.ا ،(1362) فلور ایران ،جلد 7 ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حلاقی مرنی ،ز ، (1365) بررسی ویژگی های گیاه باریچه وشیرابه حاصل ازآن ، دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران ، پایان نامه ، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شماره 245.
مظفریان .و،(1375) گیاهان خانواده چتریان در ایران،انتشارات موسسه تحقیقات و مراتع