مقاله درمورد دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی

در پژوهش های مختلف، برخورداری از سلامت روان، تطابق عاطفی، هیجانی، همسانی در هوش، تعهد، وفاداری، گذشت، عقاید مشترک، دوستی و صمیمیت، برادری و مساوات و اعتماد از مهم ترین ملا کهای انتخاب همسر و ازدواج موفق ذکر شده است(جبرائلی و همکاران، 1393). اهمیت این موضوع باعث شده که محققان از رشته های مختلف به بررسی ملاکها و عوامل تاثیرگذار در آن بپردازند. پژوهشها در این زمینه، عوامل چندی را مشخص کرده است که روابط عاشقانه را تحت تاثیر قرار میدهند. برای چگونگی انتخاب همسر به مواردی مانند انتخاب بر اساس تصادف، همتاهمسری یا گرایش به انتخاب همسر مشابه خود، تکمیل کنندگی یا گرایش به انتخاب فرد مکمل و جذابیت بین فردی، دلایلی مانند سود بردن از روابط عاشقانه(نظریهی تبادل اجتماعی)، حفظ هماهنگی در تفکر و ارتباطات اجتماعی خود(نظریهی توازن) اشاره شده است(نصیرزاده و همکاران1390).
Widget not in any sidebars

ترجیحات و ملاک های مشترک انسان ها برای انتخاب همسر ، مورد قبول عموم مردم و همین طور بسیاری از رشته های علمی، از جمله جامعه شناسی، ژنتیک و زیست شناسی تکاملی است اما باس معتقد است که همسرگزینی اساسا پدیده ای روان شناختی است و رشته های مختلف روان شناسی این پدیده را از منظرهای مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار می دهند(باس، 1990؛ به نقل از آقاجانی، 1393). برای چگونگی انتخاب همسر به مواردی مانند انتخاب بر اساس تصادف از میان مجموعه ی محدودی از افراد اساسا شبیه به خود فرد، همتا همسری یا گرایش به انتخاب همسر مشابه خود، تکمیل کنندگی یا گرایش به انتخاب فرد مکمل و جذابیت بین فردی، دلایلی مانند سود بردن از روابط عاشقانه(نظریه ی تبادل اجتماعی) حفظ هماهنگی در تفکر و ارتباطات اجتماعی خود(نظریه ی توازن) اشاره شده است. دیدگاه زیست شناسی تکاملی، تبیین خود دربار هی انتخاب همسر را به این صورت مطرح می کند که انسان خود می شود تا احتمال پخش ژ نهای خود را به حداکثر برساند. در جریان تنازع بقا، شایسته ترین اعضای یک گونه به اندازه ی کافی زنده می مانند که ویژگی های خود را به نسل بعد انتقال دهند(کرین، 2008؛ به نقل از فدایی، 1393).
بنا بر این نیازمند آن هستند که همسری را انتخاب نمایند که خصایصی با کیفیت بالا داشته باشد، اما ویژگی های فیزیولوژیک متفاوت زنان و مردان باعث می گردد که راه کارهای متفاوتی برای پخش ژ نهای خود داشته باشند. برای مثال زنان کمتر از مردان م یتوانند فرزند داشته باشند زیرا حداکثر طی یک دوره ی 25 ساله توانایی بچه دار شدن داشته و هر بارداری نیز 9 ماه طول میکشد. اما مردان طی دوره ای از بلوغ تا مرگ به لحاظ نظری می توانند هزاران فرزند داشته باشند. به نظر می رسد به خاطر وجود این تفاوت ها زنان باید انتخابی تر عمل کنند و با گزینش همسری که میتواند منابع مورد نیاز برای بقای فرزندان را تامین کند، سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند. از سوی دیگر مردان می توانند با انتخاب همسری که از سلامت و جوانی مورد نیاز برای تولید مثل برخوردار است، سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند. با این وصف مردان برای جذابیت جسمانی و زنان برای منابع ارزش بیشتری قایل می شوند. طبق این الگو مردان به نشانه های جوانی و سلامتی در همسر توجه بیشتری دارند زیرا این موارد، نشان دهنده ی امکان باروری بالاتر است. درحالی که زنان به طور کلی مردان مسن تر از خود را ترجیح می دهند زیرا وضعیت مالی این مردان غالبا به گونه ای است که امکان فراهم ساختن منابع مالی را دارند(اتو، 2009؛ سوامی و همکران، 2010؛ کنریک و همکاران، 2011).
زیبایی و جذابیت انسان که همواره یکی از مباحث مورد توجه و جنجال بر انگیز در حوز هی روان شناسی و نیز در میان عوام است. در ده هی گذشته یک حوز هی پربار و مولد به ویژه به – پژوهش را ب ه خود اختصاص داده است. نقش جذابیت جسمانی به عنوان یک متغیر مهم و معنی دار در طبق نظریه ی انتخاب انتخاب همسر تاکید شده است جنسی در انتخاب همسر، ادراک جذابیت احتمال پذیرش فرد را بالا م یبرد چرا که افراد زیبا احتمال بارورشدن جف تشان را بنا بر این به نظر می رسد جذابیت – افزایش می دهند فیزیکی انسان ها علامت مهمی از ارزش همسری آن ها باشد که در انتخاب همسر مورد استفاده قرار می گیرد.
باس در پژوهش ملاک های همسرگزینی 37 فرهنگ متفاوت نشان داد که با وجود پراکندگی های منحصر به فرد فرهنگی مربوط به هر نمونه ، اگرچه اشتراک عمده ای میان تمام نمونه ها وجود داشت اما در عین حال هر فرهنگ در ملا ک های همسرگزینی تربیت خاص خود را دار ا است. در مقایسه ی نمونه ی ایرانی پژوهش مذکور با سایر نمونه های خاورمیانه، کمترین اشتراک با میانگین های بین المللی مربوط به نمونه ی ایرانی بوده است (باس، 1990؛ به نقل از بصیرزاده و همکارن، 1393). در پژوهشی که با دانشجویان دانشگاه شیراز انجام گرفت به 4 ملاک تعهد، پاکدامنی، اخلاق و سلامت به عنوان مهم ترین ملاک ها در گروه زن و مرد ، متاهل و مجرد اشاره شد . ضمن آن که عوامل مالی نیز یک ملاک مهم در انتخاب همسر زنان بود . ملاک ظاهر و قیافه ی همسر در گروه مردان (چه مجرد و چه متاهل ) در مقایسه با ملاک های دیگر کم اهمیت تر بود (سمائی وهمکاران، 1389). در پژوهش دیگری که در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام گرفته است به اهمیت 5 ملاک : با ایمان بودن، خوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، وفاداری و جذابیت جسمانی در دانشجویان تاکید شده است(هرازی و همکاران، 1388).
در پژوهش دیگری که با زوجین در شرف ازدواج شهر تهران در سال 1384 صورت گرفته اس ت اولویت های اول در انتخاب همسر، اصالت خانوادگی، عدم نقص عضو ظاهری، صداقت، معاشرتی بودن، اعتقاد به برابری زن و مرد و اولویت های آخر تعداد اعضای خانواده، رنگ پوست، عدم اعتیاد به سیگار، کارمند بودن و همشهری بودن گزارش شده است(حسینی و همکاران، 1384).
فصل سوم
روش پژوهش
3-1- روش پژوهش
پژوهش حال حاضر با توجه به شیوه اجراء و اهداف کاربردی یک مطالعه همبستگی است.
3-2- متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش شامل:
تعارض والدین : پیش بینی
نگرش به ازدواج در دختران: ملاک
3-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه
جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مجرد دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-94 بود.
روش نمونه گیری: جهت انتخاب نمونه های پژوهش از شیوه نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای استفاده شد. بدین صورت که از بین دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی، 5 دانشکده بصورت تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دانشکده های انتخاب شده، بصورت تصادفی ساده 5 کلاس انتخاب گردید و از دانشجویانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند دعوت به همکاری گردید.
حجم نمونه گیری: حجم نمونه پژوهش حاضر براساس مطالعات پیشین ، تعداد 132 نفر برآورد شد.
3-4- ابزار پژوهش
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه تعارض زناشویی و نگرش به ازدواج بود:
پرسشنامه تعارض زناشویی(MCQ):
این پرسشنامه یک ابزار 42 سئوالی است که برای سنجیدن تعارضات زناشویی بکار می رود. نمره گذاری آن به صورت یک طیف لیکرتی 5 گزینه ای است. این پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار است. در پژوهش خزایی(1385) نمرات روایی کل برابر با 82/0 گزارش گردید. همچنین پایایی پرسشنامه در پزوهش دهقان برابر با 78/0 گزارش شد(دهقان، 1386).