مقاله درمورد خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری


Widget not in any sidebars

محیط خارجی سیستم اطلاعاتی را عوامل زیر تشکیل می‌دهند:
مشتریان و مصرف‌کنندگان
رقبا
سازندگان و تولیدکنندگان
تأمین‌کنندگان کالا و خدمات
قانون‌گذار
2-8-حسابداری به‌عنوان سیستم اطلاعاتی
حسابداری را می‌توان به‌عنوان زبان مؤسسات تجاری دانست که از آن به‌عنوان ابزار برقراری رابطه با خارج از مؤسسات استفاده می‌کنند. قلمرو سنتی حسابداری عبارت بود از فرآیند ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص، انعکاس عملیات تجاری (فخاریان،1374)؛ اما هم‌زمان با توسعه دانش و پیشرفت فنّاوری، حسابداری نیز دچار تغییراتی شگرف شد و اکنون ازجمله ابزارهای مهم کنترل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. به همین علت تغییرات عمده‌ای نیز در نگرش به حسابداری ایجادشده که از مهم‌ترین آن‌ها دیدگاه «حسابداری به‌عنوان یک سیستم اطلاعاتی» است. این تعریف از حسابداری برای اولین بار در سال 1966 توسط انجمن حسابداری آمریکا، در بیانیه‌ای رسمی تحت عنوان «بیانیه تئوری اساسی حسابداری» ارائه گردید و در آن حسابداری به‌عنوان یک سیستم اطلاعاتی چنین تعریف‌شده است (اصلاح،1384).
«اصولاً حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و اگر دقیق‌تر بگوییم حسابداری عبارت است از کاربرد تئوری عمومی اطلاعات در عملیات اقتصادی ونیز تشکیل‌دهنده بخش عظیمی از اطلاعات است که به‌صورت کمی بیان گردیده است. وظیفه اصلی سیستم اطلاعاتی حسابداری فراهم نمودن اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان از آن در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند.»
2-9- سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (AIS)
در سال 1950 اولین سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ماشینی جهت پردازش داده‌ها و اطلاعات به کار گرفته شدند. سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات مالی، کمک بسزایی به مدیریت می‌کرد.
درعین‌حال به نظر می‌رسد مدیران برای رسیدن به اهداف خود به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. سیستم‌های اطلاعات حسابداری به‌تنهایی جهت تهیه اطلاعات غیرمالی و غیر معاملاتی کافی نبودند و چون برای مدیران در کنار درک اطلاعاتی که سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برای آن‌ها تهیه می‌کرد، درک مسائل سازمانی هم مهم بود، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پدید آمدند. در میان حسابداران این اتفاق‌نظر وجود دارد که آینده از آن سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری خواهد بود؛ زیرا انتظار می‌رود این سیستم‌ها نه‌تنها اطلاعات درون‌سازمانی را به نحو مطلوب در اختیار مدیران واحد تجاری قرار دهند؛ بلکه اطلاعات بیرونی سازمان را نیز با اطلاعات درون‌سازمانی در صورت لزوم، ترکیب کنند (عرب مازار یزدی و دیگران، 1386).
بنابراین سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارت است از مؤلفه و عنصری از سازمان که از طریق پردازش رویدادهای مالی، اطلاعات هشداردهنده و اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری را در اختیار استفاده‌کنندگان ازاین‌گونه اطلاعات قرار می‌دهد. تعریف جامع‌تری که از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارائه‌شده چنین است:
سیستم اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده‌های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان، 1374).
2-10-سه وظیفه مهم سیستم اطلاعاتی حسابداری در یک بنگاه تجاری
گردآوری و ذخیره داده‌های مربوط به فعالیت‌ها و رویدادها، به‌طوری‌که یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را رخ‌داده است بررسی کند.
پردازش و تبدیل داده‌ها به اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری به‌نحوی‌که مدیریت بر مبنای این اطلاعات قادر به برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل فعالیت‌های شرکت باشند.
طراحی کنترل‌های داخلی کافی به‌منظور حفاظت از دارائی‌ها، ازجمله مدارک و اطلاعات بنگاه تجاری. این کنترل‌ها اطمینان می‌دهد که اطلاعات در زمان موردنیاز در دسترس بوده و دقیق و قابل‌اتکا هستند.
2-11-مفهوم اثربخشی
پیتر دراکر صاحب‌نظر بنام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده است. ازنظر دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.
2-12-اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
در ادبیات سیستم‌های اطلاعاتی، اثربخشی سیستم «رضایت اطلاعاتی استفاده‌کنندگان» یا ادراک استفاده‌کنندگان سیستم در ارتباط با گستره‌ای که سیستم اطلاعاتی جهت برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی آن‌ها فراهم کرده است، تعریف‌شده است. (نیکولا، 2000).
مجموعه مطالعات با موضوع اطلاعات سودمند در حسابداری بیشتر به‌منظور پی بردن به واکنش‌های کاربران اطلاعات نسبت به خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است بنابراین می‌توان اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری را برحسب ادراک و دریافت تصمیم‌گیرندگان تعریف کرد تا چه اندازه اطلاعات خروجی (که از طریق پردازش معاملات، گزارش‌های مــدیریت و سیستم‌های بودجه‌ریزی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد) نیازهای آن‌ها را برآورده می‌کند (نیکولا،2000) با توجه به عدم وجود شاخصه‌ای استاندارد اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، عموماً رضایت اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات به‌عنوان جانشین برای این امر، پذیرفته‌شده است رضایت تصمیم‌گیرنده از کیفیت اطلاعات دریافتی فراهم آمده توسط سیستم به‌عنوان یک مفهوم مهم اثربخشی پیشنهادشده است. درنتیجه این مطالعه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر را با استفاده از معیارهای زیر اندازه می‌گیرد:
تأمین انتظارات اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از سیستم (ازجمله مدیریت)
برای سنجش تأمین انتظارات اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، از ویژگی‌های کیفی اطلاعات استفاده‌شده است که در ادامه بحث به آن پرداخته‌شده است.